Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Aksjesparekonto – større fleksibilitet for private aksjeinvestorer

10. september 2020

Martin Lange, Advokatfullmektig, BDO Advokater |
Erlend Huseby , Advokatfullmektig, BDO Advokater |

Fra og med 1. september 2017 har skatteloven § 10-21 og tilhørende forskrift gitt personlige skattytere muligheten til å investere i aksjer og aksjefond gjennom en såkalt aksjesparekonto. Dette tilbys av finansinstitusjoner som har tillatelse fra norske myndigheter til å drive virksomhet som bank, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond og tilsvarende institusjoner i EØS. I denne bloggposten kan du lese om de viktigste hovedpunktene i ordningen.

 

Enklere å spare i aksjer

Aksjeparekonto gjør det enklere for småsparere å investere i aksjer og aksjefond. Hovedpoenget med aksjesparekontoordningen er at tidspunktet for skattlegging av gevinst ved realisasjon utsettes. 
Dersom en personlig skattyter setter inn 100 000 kroner som innskudd på en aksjeparekonto, vil pengene kunne investeres i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond. Før 2017 ville eventuell gevinst ved salg av kontoens tilknyttede verdipapirer bli skattlagt umiddelbart. I dag kan man fritt kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor aksjesparekontoen. Gevinstbeskatning inntrer ikke før skattyteren tar ut et beløp som overstiger det opprinnelige innskuddet. 

 

Mulighet til å ombestemme seg

Tanken er at personlige investorer skal ha muligheten til å ombestemme seg – skattereglene skal ikke tvinge deg til å fortsette å ri på en dårlig hest. Hvis du eksempelvis har oppnådd en god avkastning på en investering, men etter hvert ser at verdipapiret du har investert i av forskjellige grunner viser seg å være mindre attraktivt for fremtiden, er fordelen med aksjesparekonto tydelig. Dersom du investerte gjennom aksjesparekonto kan du selge deg ut og reinvestere hele summen – gevinsten inkludert – i et nytt og mer attraktivt verdipapir. Uten aksjesparekontoordningen kan vurderingen være vanskeligere. Da må man vurdere om verdipapiret i dag er tilstrekkelig uattraktivt til at det er verdt å selge seg ut, når man må betale gevinstbeskatning på effektive 31,68 % umiddelbart.

 

Et delvis alternativ til holdingselskap

En aksjesparekonto vil derfor kunne tjene som et gunstig alternativ for personlige skattytere til å opprette egne holdingselskaper for å utsette beskatning av gevinster etter «fritaksmetoden» i skatteloven § 2-38.
Fritaksmetoden innebærer blant annet at gevinst som er betalt til annet selskap kan reinvesteres i sin helhet, uten skattlegging før gevinsten endelig deles ut til personlig aksjonær.
Ved verdipapirhandel gjennom aksjesparekonto, vil en personlig skattyter kunne oppnå delvis tilsvarende resultat som ved investering gjennom holdingselskap – det vil si muligheten til å reinvestere den fulle gevinst som oppstår ved salg av verdipapirer.
Muligheten for utsatt beskatning gjelder imidlertid kun gevinst ved salg, og ikke løpende utbetalt utbytte. Aksjeeiere som ønsker å reinvestere utbytte før skattlegging, må fortsatt sørge for å motta dette gjennom et selskap som omfattes av fritaksmetoden.

 

Forskriftens reguleringer

Finansdepartementets forskrift regulerer hvem som kan tilby aksjeparekonto, men også tilbyderens informasjonsplikt, formelle krav til kontoavtalen, tilbyderens plikt til kontroll og kontoføring med mer.
Blant annet stilles det krav til at tilbyder – selv eller gjennom samarbeid med tredjepart – skal føre kontroll med innskudd på kontoen og holde oversikt over innestående finansielle instrumenter og kontantbeholdning.
Det samme gjelder også for skjermingsgrunnlag, beregning av skjermingsfradrag og ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år, samt skattepliktig uttak og mottatt utbytte. Tilbyder skal også fastsette kontoens markedsverdi ved årsskiftet.
Forskriften angir videre at aksjesparekontoer skal kunne overføres mellom ulike tilbydere. 

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål. Du finner oss over hele Norge, blant annet i Oslo, Trondheim og Bergen. Du kan også lese mer om våre tjenester her.