• Dette bør du tenke over ved valg av foretaksform
Blogg:

Dette bør du tenke over ved valg av foretaksform

20. august 2019

Drømmer du om å starte virksomhet og er usikker på hvilken foretaksform som passer best for deg?

Hvilken foretaksform du velger for bedriften din har stor betydning. En ting er det skattemessige, men også ansvaret for forpliktelsene i bedriften, krav til organisasjon og kapital, eierpåvirkning og mulighetene for uttak fra virksomheten kan være faktorer som betyr noe. 

Det er flere foretaksformer, og vi skal her se på de vanligste.

 

Enkeltpersonforetak (ENK)

Kjernen i foretaksformen er at en fysisk person står ansvarlig for næringsvirksomheten. Det er ingen krav til kapital eller til egne organer, og det er heller ikke noe formelt skille mellom økonomien i foretaket og innehaverens privatøkonomi. ENK’et gir stor fleksibilitet, men samtidig er du ansvarlig for forpliktelsene i virksomheten. 

Et enkeltpersonforetak er ikke eget skattesubjekt. Innehaveren er selv ansvarlig for skatteregningen, men får også fradrag for underskudd i virksomheten. Det er ikke skatt på utdeling av midler fra foretaket til innehaveren, men til gjengjeld skal det skattes av foretakets inntekter uavhengig av faktiske utdelinger. Av slik beregnet personinntekt skal det betales trinnskatt og trygdeavgift, hvilket innebærer at marginal skattesats er 49,6 % (2019) for inntekt fra virksomhet i ENK.

 

Ansvarlig selskap

Ansvarlig selskap er bare aktuelt der det er to eller flere deltakere i virksomheten. Ansvaret for selskapsforpliktelsene er ubegrenset og personlig for deltakerne, og utgangspunktet er at hver av deltakerne hefter personlig for hele gjelden (solidaransvar, ANS). Man kan imidlertid bestemme at deltakerne bare skal være ansvarlig for en andel tilsvarende eierandelen (delt ansvar, DA). 

Utgangspunktet hva gjelder kapitalkrav, selskapsorganer og utdelinger mv. er selskapsavtalen, og det er stor fleksibilitet. Selskapsloven inneholder imidlertid minstekrav hva gjelder selskapsmøte og at utdeling av overskudd bare kan skje innenfor visse rammer.

Ansvarlige selskaper er i likhet med enkeltpersonforetak ikke egne skattesubjekter. I stedet beregnes inntekten hos selskapet og fordeles til beskatning hos deltakerne. Du kan også her få fradrag i din personlige skattefastsetting for underskudd i selskapet. Overskudd skattlegges etter en sats på 22 prosent (2019). Utdelinger fra selskapet til personlig deltaker og realisasjon av andel, skattlegges i tillegg som kapitalinntekt hos deltakeren (31,68 prosent for 2019), ut over et skjermingsfradrag. Hvis en deltaker mottar arbeidsgodtgjørelse fra selskapet, skal det skattlegges særskilt som næringsinntekt.

 

Aksjeselskap

Det grunnleggende kjennetegnet med aksjeselskaper er at ingen av aksjonærene har personlig ansvar for selskapets forpliktelser – aksjonærenes ansvar er begrenset til kapitalinnskuddet. Fordi kreditorene bare kan holde selskapet ansvarlig for forpliktelsene, er det strengere regler for kapitalinnskudd, utdeling og organisasjon i et aksjeselskap. Aksjeloven stiller krav til aksjekapital på minst 30.000 kroner, samt til styre og generalforsamling. Ansvarsbegrensningen nødvendiggjør regler om kreditorbeskyttelse – aksjeselskapet skal for eksempel til enhver tid ha en forsvarlig egenkapital. 

Aksjeselskaper er egne skattesubjekter og ansvarlig for egen skatt – overskudd skattlegges med en sats på 22 prosent (2019). Aksjonærene skattlegges bare ved utdeling (utbytte) eller realisasjon av aksjene. Her er utgangspunktet at personlige aksjonærer er skattepliktige for aksjeutbytte og gevinst ved realisasjon av aksjene (31,68 prosent for 2019), ut over et skjermingsfradrag. Aksjonærer som er organisert som aksjeselskap eller tilsvarende selskap, er i utgangspunktet ikke skattepliktig for aksjeutbytte og aksjeinntekt. 

 

Hva bør du velge?

Ansvarsbegrensningen og ikke minst mulighetene som ligger i fritaksmetoden, tilsier at det ofte er hensiktsmessig å organisere virksomheten som aksjeselskap. Imidlertid er det ikke uvanlig at virksomheten går med underskudd i starten, og mulighetene for fradrag i den personlige skattefastsettingen for underskuddet kan tilsi at man bør organisere seg som enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap. Det må altså vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Vi i BDO hjelper deg gjerne med vurderingen av valg av foretaksform.