• Statsbudsjett 2019
Blogg:

Endringer i rentebegrensningsregelen for selskap i konsern

08. oktober 2018

For selskap mv. i konsern foreslås rentebegrensningsregelen utvidet til å omfatte eksterne renter. En samtidig innføring av en todelt unntaksregel skal forhindre uønskede virkninger av endringsforslaget. Terskelbeløpet for selskap i konsern foreslås økt til 25 mill. kroner.


Etter gjeldende rentebegrensningsregel er det kun renter på lån mellom nærstående foretak (interne renter) som kan avskjæres.


Departementet foreslår å utvide rentebegrensningsregelen til også å omfatte renter betalt til uavhengig långiver (eksterne renter) for selskap som inngår i konsern. Hensikten med forslaget er å motvirke at konsern flytter skattbart overskudd ut av landet gjennom renter på lån fra uavhengig part. Forslaget er i tråd med anbefalinger fra OECD/G20 om tiltak for å motvirke overskuddsflytting (BEPS-prosjektet).


Forslaget vil innebære at dersom netto rentekostnader overstiger fradragsrammen på 25 pst. av en særskilt fastsatt resultatstørrelse (skattemessig EBITDA), så skal både interne og eksterne rentekostnader avskjæres.


For å motvirke at renter i ordinære låneforhold rammes foreslås det samtidig innført en todelt unntaksregel:

  • Selskapet skal likevel få fradrag for rentekostnadene dersom den regnskapsmessige egenkapitalandelen, dvs. forholdet mellom egenkapital og balansesum, i selskapsregnskapet er lik eller høyere enn egenkapitalandelen i konsernregnskapet.
  • Alternativt kan selskapet unngå avskjæring av fradrag for rentekostnader dersom egenkapitalandelen for de norske enhetene i konsernet samlet sett ikke er lavere enn egenkapitalandelen i konsernregnskapet.
    • I praksis vil helnorske konsern dermed alltid være omfattet av unntaksregelen. Det må dog kunne dokumenteres at ingen utenlandske selskap eller filialer inngår i konsernet.

Anvendelse av den todelte unntaksregelen forutsetter at skattyters regnskap, eller alternativt det konsoliderte regnskapet for den norske delen av konsernet, er utarbeidet etter samme regnskapsregler og verdsettelsesprinsipper som konsernregnskapet.


Rentebegrensningsreglene for selskap mv. i konsern foreslås å komme til anvendelse dersom netto rentekostnader i inntektsåret overstiger et terskelbeløp på 25 mill. kroner. Dersom det i skattyters konsern er flere skattepliktige enheter i Norge, så vil terskelbeløpet på 25 mill. kroner gjelde samlet for netto rentekostnader i de norske enhetene i konsernet.


Med henvisning til den todelte balansebaserte unntaksregelen foreslår departementet et visst «unntak til unntaket»: Dersom skattyter i konsern har renter til nærstående utenfor konsernet, f.eks. en fysisk person, skal konsernselskapet likevel kunne få avskåret rentefradraget for renter betalt til den nærstående långiveren når samlede renter overstiger fradragsrammen på 25 pst. av EBITDA. Dette kan f.eks. være aktuelt for et selskap i et innenlandsk konsern som har rentekostnader på gjeld til en fysisk person i utlandet. Etter forslaget er det bare renter betalt til den nærstående långiveren som skal avskjæres i dette tilfellet, og ikke eventuelle interne renter betalt til andre konsernselskap. Avskjæring skal videre bare skje dersom den skattepliktiges netto rentekostnader overstiger 5 mill. kroner. Regelen innebærer dermed et unntak fra den balansebaserte unntaksregelen for konsern ved at skattyter i et konsern kan få avskåret interne renter selv om egenkapitalkravet er oppfylt.


For skattyter som ikke er i konsern videreføres gjeldende regel om begrensning av fradraget for renter som betales til en nærstående långiver (interne renter). Herunder videreføres terskelbeløpet på 5 mill. kroner.


Fradragsrammen på 25 pst. av skattemessig EBITDA beholdes uendret etter forslaget. Det samme gjelder selve rentebegrepet i gjeldende rentebegrensningsregel.


Regelen om 10 års fremføringsadgang for avskårede rentekostnader foreslås også videreført. Avskårede rentekostnader foreslås fremført selv om summen av årets rentekostnader og rentekostnader til fremføring er lavere enn terskelbeløpet.


Unntaket fra rentebegrensningsreglene for finansforetak, foreslås også videreført.
Departementet foreslår at endringene skal tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019. Det foreslås at endringene tas inn i gjeldende § 6-41 i skatteloven.