• Toll og særavgifter
Blogg:

Erfaringer med vareimport og ny MVA melding

05. november 2018

Fra 2017 ble oppgavene for behandling av blant annet import merverdiavgift for merverdiavgiftsregistrerte importører overført fra Tollvesenet til Skatteetaten.


Dette innebærer at merverdiavgiftregistrerte importører ikke lenger betaler import merverdiavgift til tollvesenet ved import av varer. Men de posterer innførselsmerverdiavgiften direkte i den terminvise MVA meldingen. Samme beløp fradragsføres hvis varene er til bruk i importørs avgiftspliktige virksomhet. Eventuelt deklarerte toll – og særavgifter på tolldeklarasjonen skal som før betales til tollvesenet. Det vil fortsatt da være hensiktsmessig med tollkredittkonto for dette. For importører med kun import merverdiavgifts belagte varer vil tollkredittkontoen bortfalle og eventuelle bankgarantier unngås.


Dette innebærer en likviditetsmessig fordel, men det påfører samtidig importørene mer administrative oppgaver. Selskapene må opprette egne konti for import merverdiavgiften for hhv 25 % varer og 15 % for næringsmidler. Postene i MVA meldingen er flere og mer detaljerte og krever at importører og regnskapsmedarbeidere har bedre kjennskap og oppfølging av regelverket for import og eksport av varer.


BDO er revisorer for mange kunder som er berørte av de nye reglene for behandling av import merverdiavgift. Vi har egen Skatt/MVA- og tollavdeling som bistår våre kunder med avgiftsmessige problemstillinger, les mer her. 


Vi har holdt kurs for våre kunder i hele landet og har fått mange tilbakemeldinger og spørsmål. Vi har også samarbeidet med Skatteetaten og mottatt tilbakemeldinger på de vanligste feil som gjøres.


Her er oversikt over de vanligste feil som gjøres:

•    Benyttet konto for fakturert beløp i regnskapet som grunnlag for posteringen av import MVA i MVA meldingen i stedet for MVA grunnlaget i kolonne 46 i innførsel deklarasjonen og som fremkommer i statistisk verdi i altinnoversikten. Det vil da oppstå feil pga differanser i valutakurs og at frakt/forsikrings kostnader ikke alltid vil bli medtatt i import mva grunnlaget
•    Legger ikke til toll/særavgifter som er deklarert på tolldeklarasjonen i grunnlaget for import merverdiavgift. MVA grunnlaget som posteres i MVA meldingen blir da for lavt
•    Fortollingsfeil, spesielt feil varemottaker i tolldeklarasjonen. Ofte deklarering på kunden i Norge istedenfor importør. Fremdeles viktig at fakturaene er nøyaktige og oppgir korrekt informasjon så speditør lettere kan deklarere varene korrekt
•    Periodiseringsfeil. Det er tolldeklarasjonens ekspedisjonsdato som er førende for hvilken termin som skal benyttes i MVAmeldingen
•    Glemt midlertidig innførsel. Ca halvparten av forventet MVA-grunnlag på 0-sats ble ikke innberettet i første termin til Skatteetaten. Midlertidig import MVA grunnlag skal posteres i rubrikk nr 11 i MVA meldingen
•    Problemer med å skille MVA sats 15% og 25 % som skal føres ihv post nr 9/10 og fradragsføres hhv i post nr 17/18 da det ikke lenger fremkommer i tolldeklarasjonen, men selskapene selv må ha kontroll på dette
•    Postering av «Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift» i MVAmeldingen er ny. Feil ved postering av MVA grunnlaget i post nr 8 i MVA meldingen skyldes at det kun er avgiftsfri omsetning som skal posteres, ikke for eksempel gjenutførsel pga mangelfull/feil vare, eller heving av kjøp
•    Mangelfulle bilag i regnskapet. Alle tolldeklarasjoner som er oppført i altinnoversikten skal oppbevares i regnskapet i 10 år
•    Manglende «audit trail» mellom tolldeklarasjonen, fakturaen og betalingen
•    Benytter proforma fakturaer i stedet for handelsfakturaen. Proforma faktura og handelsfaktura kan være ulike og medføre feil deklarering
•    Fører ikke egne konti for import MVA grunnlaget og MVA beløpet
•    For sen innsending av MVA meldingen

Konsekvensen av at MVA meldingen sendes inn for sent eller at det gjøres åpenbare feil er at Skatteetaten kan ilegge tvangsmulkt. Det kan ilegges ½ rettsgebyr per dag og maksimal beløpsgrense er 50 rettsgebyr. I 2018 er et rettsgebyr 1130 kr, se vedlagte info fra Skatteetaten.

Feil ved tolldeklareringen på tolldeklarasjonene ved import/eksport kan medføre at tollvesenet ilegger overtredelsesgebyr. Størrelsen på overtredelsgebyret fastsettes etter overtredelsens art og om det er 1. gangs fastsettelse eller skjedd flere ganger. Her finner du eksempler på ulike pliktbrudd på tolldeklareringen og størrelse på gebyret.

Hvis det deklareres for lite toll vil dette fortsatt kunne medføre etterberegning og ileggelse av tillegg fra Tollvesenet, se satsene for tilleggsavgift.

Hvis importør selv oppdager feilen og retter den opp vil det ikke ilegges tilleggsavgift.

Det er derfor viktig at importørene selv kontrollerer at speditøren foretar korrekt fortolling for å unngå kontroller og etterberegninger med tillegg.
For eksportører er det også viktig å utstede nøyaktige fakturaer med nøyaktig varebeskrivelse og legge ved opprinnelsesdokumentasjon hvis de eksporterte varene tilfredsstiller kravene for EUR-1/fakturaerklæring. Dette vil redusere risiko for feiltariffering til kundens/kjøpers mottakerland og medføre at kunden/kjøper vil kunne oppnå reduserte tollsatser.