Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
 • Offentlig
Blogg:

Et arbeidsmarked i endring - nye krav til tiltaksarrangørers organisering

24. mai 2018

Morten Thuve , Partner, rådgivning |
Anne Taran Tjølsen , Partner, BDO Advokater |
Tina-Irene Amundsen , Manger, rådgivning |

Nye krav til organisering av VTA & AFT virksomheter

Arbeidsmarkedet er i endring, samtidig som det stilles strengere krav til personer utenfor og på siden av arbeidsmarkedet. NAV har en rik portefølje av tiltak for å forebygge frafall fra arbeidslivet og for personer som ønsker å komme i jobb. Flere av disse tiltakene kjøpes fra eksterne aktører. Det er samtidig økende fokus på at tilskudd og stønad fra det offentlige skal treffe formålet på en best mulig måte. Kontrollen med slike ordninger er derfor økende. I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke krav som stilles fra NAV til organiseringen av slik virksomhet.

Tiltaksarrangører opererer i det åpne markedet og øker risikoen for konkurransevridning

Flere av aktørene som arrangerer tiltak selger også varer eller tjenester i konkurranse med aktører som ikke har økonomisk bidrag fra NAV. Eksempelvis ved at tiltaket er knyttet til en kafe, et verksted eller lignende. Dette øker risikoen for kryssubsidiering og konkurransevridning, og i ytterste konsekvens ulovlig statsstøtte.

Det er essensielt at inntekter fra salg av tjenester og varer fra tiltak som får statsstøtte kommer tiltakets formål til gode.  Dette er generelle prinsipper for god forvaltning av offentlige tilskudd – Tilskuddet skal gå til formålet. Dette er det viktigste formålet med kravene som stilles fra NAV.

Samtidig må våre forpliktelser ovenfor EØS følges, dvs. å forhindre ulovlig bruk av offentliges midler til å vri konkurransen i markeder, såkalt kryssubsidiering. Slik kryssubsidiering kan f.eks. skje ved at virksomheten kan tilby vesentlig lavere priser enn sine konkurrenter grunnet billig arbeidskraft og utstyr. Dette innebærer at arrangører må sikre at varer og tjenester selges til markedspris.

Det er også et spørsmål om hvor stor andel av kommersielle aktiviteter en virksomhet som mottar statsstøtte kan ha. EØSs overvåkingsorgan ESA har tidligere uttalt at de forventer at attføringsbedrifter kun selger i det lokale markedet og at disse inntektene er under 16 %.[1] En attføringsbedrift som forholder seg til markedspris, men har en stor markedsandel, kan således være i strid med statsstøttereglementet dersom de ikke skiller ut den markedsbaserte delen av virksomheten i eget selskap.

NAV strammer inn kravene til tiltaksarrangører

For å forebygge dette har NAV over de siste årene stammet inn sitt regelverk for godkjenning av tiltaksarrangører. [2] Eksempelvis skal arrangører av tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA) som hovedregel organiseres som aksjeselskap med kommunal / fylkeskommunal aksjemajoritet, men det åpnes også for annen organisering, f.eks. som stiftelse, kommunalt foretak eller interkommunalt selskap.

Videre kreves at AFT/VTA skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet og overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode.

Virksomheten skal føre separat regnskap for hvert arbeidsmarkedstiltak. Ut fra regnskapet skal det være mulig å kontrollere at det ikke forekommer subsidiering mellom tiltak og/eller annen virksomhet. Subsidiering skal ikke forekomme mellom de enkelte tiltakene. Subsidiering skal heller ikke forekomme fra attføringsvirksomheten til annen virksomhet.

Til slutt krever NAV at virksomheten ikke kan direkte eller indirekte eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet, med unntak av salgsvirksomhet med formål å fremme omsetning av virksomhetens varer eller tjenester

Tre viktige huskeregler - hva må du som tiltaksarrangør gjøre?

Vi har bistått en rekke arrangører med å innrette sin virksomhet totalt sett på en måte som sikrer etterlevelse av disse kravene. På bakgrunn av dette arbeidet har vi tre viktige huskeregler for deg som er tiltaksarrangør:

Virksomhet som får støtte til AFT og VTA må skilles ut i eget selskap. I tillegg må det vurderes om det er behov for regnskapsmessig skille mellom tiltak innad i dette selskapet. Kravet om organisatorisk skille er et krav NAV har satt, og representerer en strengere linje enn hva ESA normalt krever. Det er vår erfaring at ESA vanligvis mener at et regnskapsmessig skille vil være tilstrekkelig for å dokumentere at det ikke skjer kryssubsidiering mellom tiltakene og annen aktivitet som leveres fra samme virksomhet. Når NAV har valgt en streng linje, må denne allikevel følges, ellers vil NAV kunne nekte å utbetale tilskudd.

All annen virksomhet, med unntak av salgsvirksomhet med formål å fremme omsetning av varer og tjenester fra AFT/VTA-virksomheten, må ligge i en annen juridisk enhet. Videre kan slik annen virksomhet heller ikke eies, direkte eller indirekte, av den juridiske enheten som mottar støtte for AFT/VTA. I tillegg kan det være et spørsmål om den salgsfremmende virksomheten også bør skilles ut dersom den er av et visst omfang, særlig dersom omsetningen er vesentlig og over hva ESA har lagt til grunn i sin veiledning, se fotnote 1 over.

Det må etableres et system for regnskapsmessig skille mellom de ulike tiltakene innad i selskapet.

Et regnskapsmessig skille skal dokumentere at støtten fra NAV går til å arrangere tiltakene som er bestemt av NAV, og kun dette.

NAV forventer at tiltaksarrangørene skal føre separate regnskap for hvert arbeidsmarkedstiltak og at det skal være mulig å kontrollere at det ikke forekommer kryssubsidiering mellom ulike tiltak. Etablering av regnskapsmessig skille kan være en måte å sikre dette.

Andre konsekvenser av kravene fra NAV

Det er essensielt at inntekter fra salg av varer og tjenester fra tiltakene VTA og AFT ikke bidrar til å vri konkurransen i markedet. Dette innebærer videre at dersom varer og tjenester skal leveres fra den juridiske enheten hvor tiltakene er tilknyttet, til en annen juridisk enhet i samme konsern, må det utarbeides samarbeidsavtaler som sikrer at varer og tjenester leveres til markedspris. Dvs. alle transaksjoner mellom selskapene i samme selskap skal begrunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper jfr. Aksjelovens §3-9,1 ledd.

Alt overskudd skal ifølge kravene fra NAV bli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode. Videre skal det ikke utbetales utbytte til eiere. Det skal heller ikke overføres utbytte eller overskudd til morselskap. I den grad selskapet har oppgaver utover det som er direkte knyttet til tiltaket, skal denne inntekten komme til nytte i denne virksomheten, og på denne måten holde rene grensesnitt gjennom at alt inntektsskapende arbeid som generes gjennom denne virksomheten også tilordnes denne virksomheten og benyttes til å bedre tilbudet for brukerne.

 

Hva bør du gjøre?

 • Vurdere om dagens drift er i konflikt med retningslinjene fra NAV og / eller EØS-reglementet for statsstøtte
 • Vurdere hvilke tiltak som bør igangsette for å ikke være i strid med gjeldene regler og krav
 • Utarbeiding konsekvensnotat for eventuell restrukturering til informasjon for ansatte, ledelse og eiere, og som beslutningsgrunnlag for styret
 • Organisere restruktureringen slik at:
  • Utskillelsen skjer i tråd med selskaps- og regnskapsloven
  • At vedtekter utarbeides i tråd med kravene fra NAV og virksomhetens behov
  • Mva, dokumentavgift og skatt håndteres til beste for virksomheten,
  • Finansielle behov, herunder kapitalbehov ivaretas til beste for virksomheten
  • Krav til regnskapsmessig skille blir ivaretatt
  • Krav til avtaler om internhandel blir ivaretatt
  • Forholdet til ansatte ivaretatt i tråd med arbeidsmiljølovens krav til det beste for virksomheten og de ansatte
  • Forholdet til kommunen, NAV, kunder, leverandører og andre avtaleparter ivaretas på en best mulig måte
  • Rettigheter, lisenser mv. blir overført og betingelser blir ivaretatt på en god måte
  • Nødvendige praktiske forhold blir ivaretatt på en effektiv og god måte ifbm. restruktureringen; arkiv, registeroppføringer, regnskapsoppsett, mv
 

[1] Brev av 23. Februar 2016 fra ESA til Norge.

[2] Godkjenning av tiltaksarrangører for AFT og VTA, NAV, 15.09.2016