Blogg:

Flere aviser og tidsskrifter blir fritatt for merverdiavgift

10. mars 2020

 

Regjeringen foreslår nå at avgiftsfritaket for aviser skal utvides til også å omfatte dybdejournalistikk. 

For å sørge for likebehandling av elektroniske og trykte publikasjoner ble merverdiavgiftsfritaket for tidsskrifter og bøker den 1. juli 2019 utvidet til også å omfatte elektroniske utgaver. En forutsetning for at elektroniske tidsskrift skulle omfattes av fritaket, var at tidsskriftet «kommer ut periodisk med minst to og maksimalt 51 nummer i året etter en fast utgivelsesplan». 

Fritak for merverdiavgift gjelder også for aviser, både i trykt og elektronisk form, så lenge avisene i hovedsak, blant annet, inneholder en «bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff». 

 

Mer likebehandling 

Elektroniske tidsskrift vil ofte ikke følge en tilsvarende streng publiseringsplan som trykte tidsskrift, med den virkning at den elektroniske dybdepressen ikke vil kunne omfattes av merverdiavgiftsfritaket, da digital publisering åpner for en mer fleksibel og dynamisk publisering av innhold.  

I tillegg inneholder ikke dybdepressen en «bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff», men heller innhold knyttet til snevrere felt. Konsekvensen av det gjeldende regelverket blir derfor ofte at elektroniske dybdemedier, som tradisjonelt har vært omtalt som tidsskrift, ofte kan falle litt imellom to stoler. 

Utvidelsen av merverdiavgiftsfritaket for aviser er foreslått for å bøte på nettopp denne problematikken, ved at digital dybdejournalistikk langt på vei skal likebehandles med den tradisjonelle digitale dagspressen. 

Regjeringen foreslår at merverdiavgiftsfritaket skal gjelde også for aviser med «dyptgående journalistisk produksjon og publisering av i hovedsak nyheter og aktualitetsstoff rettet mot allmennheten fra et avgrenset samfunnsområde». 

 

Vil fremme ytringsfriheten 

Formålet med utvidelsen av merverdiavgiftsfritaket er ifølge regjeringen å fremme ytringsfriheten og pressens demokratiske funksjon, samt å tilrettelegge for fagpressens- og tidsskrifts utnyttelse av de mulighetene som digital publisering gir. 

Det legges opp til at endringene skal tre i kraft fra 1. juli 2020.