• Statsbudsjett 2019
Blogg:

Formueskatt

08. oktober 2018

Det foreslås ikke endringer i formuesskattesatsen på 0,85 %.
Bunnfradraget i formuesskatten foreslås økt fra 1,48 mill. kroner til 1,5 mill. kroner. Samlet bunnfradrag for ektepar blir dermed 3 mill. kroner.
Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019. Forslaget vil fremgå av Stortingets skattevedtak §§ 2-1 og 2-3.

Formuesskatt – økning i rabatten på arbeidende kapital

Verdsettelsesrabatten på arbeidende kapital foreslås økt fra 20 pst. til 25 pst. Rabatten på 25 pst. omfatter aksjer, egenkapitalbevis, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, andeler i selskap med deltakerfastsetting, samt driftsmidler, herunder næringseiendom. Rabatten på forholdsmessig del av gjeldsfradrag endres tilsvarende fra 20 pst til 25 pst.


Forslaget vil redusere forskjellen mellom verdsettelsen av arbeidende kapital og verdsettelsen av primærboliger og hytter.


Verdsettelsesrabatten på 25 pst. gjelder kun eiendeler som eies direkte av den formuesskattepliktige. Aksjeselskaper og andre ikke-formuesskattepliktige verdsetter eiendeler og gjeld til full verdi.


Det jobbes for øvrig videre med muligheten for en særskilt og høyere formuesrabatt på hoteller og overnattingssteder. Departementet er fortsatt på dialogstadiet med EØS-tilsynet (ESA) om dette.


Departementet foreslår at endringen i verdsettelsesrabatten skal tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019. Forslaget vil fremgå av skatteloven §§ 4-10, 4-12, 4-13, 4-17 og 4-40.