Blogg:

Høyesterett opprettholder Skatteetatens strenge frist for inngåelse av justeringsavtaler

30. oktober 2020

Bilde av en gravemaskin og steinbrudd

Høyesterett har i en nylig avsagt dom, tatt stilling til tidspunktet for når justeringsavtaler må inngås, for å kunne overføre justeringsplikt ved overdragelse av kapitalvarer.

I forbindelse med utvidelse av et steinbrudd i Sandnes ble selskapet VS Stein pålagt av fylkeskommunen å bekoste arbeider på fylkesveien i det aktuelle området. Selskapet hadde løpende fradragsført inngående merverdiavgift på anleggskostnadene. 

Etter fullføring i juni 2015 ble anleggene overført til fylkeskommunen. Byggearbeidene var å regne som kapitalvarer i avgiftsmessig forstand. Utgangspunktet ved overdragelse av justeringspliktige kapitalvarer er at fradragsført inngående merverdiavgift må tilbakeføres, med mindre mottakeren av kapitalvaren også overtar justeringsforpliktelsen ved at partene inngår en avtale om overføring av justeringsplikt.

Det var fristen for inngåelsen av en slik justeringsavtale som var hovedspørsmålet for Høyesterett. Partene hadde inngått justeringsavtale i november 2017, altså 17 måneder etter at overdragelsen hadde funnet sted. VS Stein hadde i Gulating lagmannsrett fått medhold i anførselen om at avtalen var inngått rettidig, til tross for at praksis fra Skatteetaten var at justeringsavtaler må inngås innen oppgavefristen for den ordinære merverdiavgiftsterminen hvor overdragelsen skjer.

Høyesterett kom enstemmig til et annet resultat enn lagmannsretten. Høyesterett konkluderte i tråd med praksis fra Skatteetaten, og la til grunn at den tidligere fristen for inngåelse av justeringsavtaler fremdeles gjelder. Dersom en skal unngå tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift må justeringsavtaler for overføring av justeringsforpliktelser fremdeles inngås innen leveringsfristen for skattemeldingen i den terminen hvor kapitalvaren overføres. Vi bemerker her at dersom slik tilbakeføring må foretas på grunn av fristoversittelse, kan ny eier av kapitalvaren som regel kunne oppnå fradragsrett over justeringsperioden på ti år gjennom en positiv justering.

I tillegg til fristspørsmålet tok Høyesterett også stilling til om justeringsplikten også omfatter inngående merverdiavgift som er fradragsført i forbindelse med etterarbeider som ble gjennomført etter overdragelsen av kapitalvaren. Til dette uttalte Høyesterett at overdrager i slike tilfeller også vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift. Dersom det allerede er inngått en avtale om overføring av justeringsplikt, før etterarbeidene gjennomføres, må det foretas en oppjustering av fradragsført inngående merverdiavgift i den allerede inngåtte justeringsavtalen.

Dommen kan leses i sin helhet her.

 

Lyst til å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.