Blogg:

Handel med og mining av kryptovaluta kan være næringsvirksomhet – hvilke konsekvenser har dette?

21. april 2021

Tre medarbeidere i dialog

 

Handel i og utvinning av kryptovaluta kan i visse tilfeller anses for å utgjøre næringsvirksomhet i skattemessig forstand. Dette kan ha svært stor betydning for beskatningen. Denne bloggen gir en oversikt over de mest sentrale konsekvensene handel med kryptovaluta kan få for deg. 

 

Virksomhetsbegrepet

 

Det er generelt slik at det foreligger en virksomhet dersom en aktivitet av en viss varighet og omfang er egnet til å skape økonomisk overskudd over tid, og aktiviteten utøves for egen regning og risiko. Aktiviteten utøves for egen regning og risiko når man selv er ansvarlig for kostnader til aktiviteten, og har risikoen for verditap. Dette prinsippet gjelder også for handel med og utvinning av kryptovaluta.

Dersom man gjør større investeringer i for eksempel datautstyr for å handle med eller utvinne eksempelvis Bitcoin, og det gjennomføres mange transaksjoner over et lengre tidsrom, vil aktiviteten kunne bli ansett som «virksomhet». Da faller aktiviteten inn under regler som gjelder næringsdrivende. Tilfeller som er preget av å være passive kapitalplasseringer, der man kun investerer i en eller flere kryptovalutaer og selger etter en viss tid, vil ikke anses som virksomhet.

 

Utvinning kan utgjøre skattepliktig virksomhet

Grensedragningen kommer an på en konkret vurdering, men typisk vil sporadisk handel i begrenset omfang og frekvens neppe anses som skattemessig «virksomhet». Samtidig er det viktig å være klar over at det i henhold til praksis i alminnelighet ikke kreves spesielt mange transaksjoner før det utøves næringsvirksomhet.  Det har som utgangspunkt ingen betydning hvorvidt aktiviteten finner sted i Norge eller utlandet.

Typisk vil det være nærliggende å tenke på om man har gjort investeringer i prosessorer/CPU, skjermkort/GPU og annet datautstyr, pådrar seg betydelige energikostnader mv. for å utvinne kryptovaluta. Da kan det hende at investeringen mister preg av å være en passiv kapitalplassering, og går over til å være næringsvirksomhet. 

 

Handel med krypto-roboter

Et praktisk tilfelle er handel i kryptovaluta med krypto-roboter. Kryptomarkedet er preget av stort volum og volatilitet, med rom for å «trade» på små marginer i stort omfang. Først og fremst er det slik at hvert kjøp og salg utgjør en skattepliktig transaksjon. Ut fra kriteriene som nevnt over kan det være nærliggende å konkludere med at handel gjennom krypto-roboter vil kunne anses for å være så omfattende at det er næringsvirksomhet i skattemessig forstand. 

Vi nevner i tillegg at algebraisk HFT-handel (High Frequency Trading) med krypto-roboter kan medføre at aktiviteten reguleres av MiFID II-direktivet, som blant annet vil medføre betydelige rapporteringsplikter (bl.a. til Finanstilsynet). 

 

Kryptovaluta som virksomhet – praktiske konsekvenser

Handel i eller utvinning av virtuell valuta som kvalifiserer skattemessig som virksomhet gir deg rett til fradrag for kostnader som er pådratt i forbindelse med handelen/utvinningen. I tillegg vil du ha plikt til å levere skattemelding som næringsdrivende. At du skal anses for å drive virksomhet innebærer også en rekke andre forpliktelser, eksempelvis at du må registrere virksomheten i Enhetsregisteret og at aktiviteten er bokføringspliktig. 

 

Transaksjoner med kryptovaluta - personinntekt og skatt

Dersom du ikke har valgt en bestemt organisasjonsform vil virksomheten skattemessig anses som et enkeltpersonforetak.  Da skal inntekten fra virksomheten, før fradrag for fremførbart underskudd, skattlegges som personinntekt, samtidig som et eventuelt overskudd skal tas med i beregningen av alminnelig inntekt. 

I beregningen av personinntekt skal kapitalinntekter som avkastning av aksjer, bankinnskudd, obligasjoner, gjeldsbrev, utestående fordringer og lignende trekkes fra.   Det har lenge vært uklarhet knyttet til om inntekt fra handel med kryptovaluta skal inngå i beregningen av personinntekt. Med en maksimal skattesats på personinntekt på 49,6 % sammenlignet med en skatt på alminnelig inntekt på 22 %, vil skillet være av stor betydning. 

Skatteetaten kom i forrige uke med en presisering om beregning av personinntekt og kryptovaluta. Om du driver handel i virtuell valuta som virksomhet, skal ikke gevinst/tap ved realisasjon med i beregningen av personinntekt.  Inntekter fra kryptovaluta skal derfor skattlegges med 22 %, uavhengig om dette skjer privat eller i virksomhet. 

 

Derivat/differansekontrakt av kryptovaluta

Det har etter hvert blitt mer og mer vanlig å investere i derivater av kryptovaluta, blant annet ved såkalte CFD’er (Contract for difference). Investering i CFD’er innebærer at man ikke investerer direkte i et formuesobjekt (slik som eksempelvis gull, aksjer eller Bitcoin).

Prisutviklingen på formuesobjektet, bitcoin eller annen kryptovaluta, blir et «referansepunkt» for kontrakten.

Skattemyndighetene har ikke kommet med egne retningslinjer for beskatning av gevinst/tap på investeringer i kryptovaluta via finansielle instrumenter slik som CFD’er. Det er likevel nærliggende å anta at CFD’er knyttet til kryptovaluta er underlagt de vanlige beskatningsreglene. 

Dersom aktiviteten knyttet til derivater av kryptovaluta skal klassifiseres som næringsvirksomhet i skattelovens forstand blir spørsmålet om gevinst/tap ved realisasjon av disse skal inngå i beregningen av personinntekt. Etter vår vurdering er det nærliggende å se til Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelse om kraftderivater avgitt som nr. 29 i 2006, der man fant at gevinst på finansielle kraftkontrakter og opsjoner på slike kontrakter skulle holdes utenfor beregning av personinntekt. For skattemessige formål er det etter vårt skjønn lite som skiller opsjons- og differansekontrakter med kraft og kryptovaluta som underliggende objekter. 

 

Mining av kryptovaluta

For mining av kryptovaluta kan saken stille seg annerledes. Ved mining verifiseres en transaksjon i en blokkjede, og som motytelse for den aktiviteten som legges ned, mottar du virtuell valuta. Spørsmålet beror inntil videre på en tolkning av de alminnelige reglene, og det kan derfor ikke utelukkes at næringsinntekt knyttet til mining av virtuell valuta skal inngå i beregningen av personinntekt. 

Lurer du på om aktiviteten med kjøp og salg eller mining av virtuell valuta skal anses som næringsvirksomhet, og hvilke konsekvenser dette får for deg som skattyter? Vi i BDO Advokater kan bistå deg med skatte- og avgiftsmessige spørsmål.

Les mer om vår ekspertise innen blockchain og kryptovaluta her.