Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Hva kreves av SMB-bedrifter for å få kriselån?

27. mars 2020

Per Ove Giske , Partner, transaksjonsrådgivning |
Sigbjørn Selvik , Partner, transaksjonsrådgivning |

 

Et av hjelpetiltakene for koronarammede bedrifter er den foreslåtte garantiordningen fra Staten for banklån til små og mellomstore bedrifter (SMB) og reetablering av Statens obligasjonsfond. I henhold til den vedtatte forskriften vil alle finansforetak i landet kunne tilby SMB-virksomhetene støtte i form av kriselån med garanti fra staten. 

Dessverre vil nok langt fra alle SMB-bedrifter kunne regne med å få innvilget kriselån for å dekke det økte likviditetsbehovet fremover. Lånene vil også være begrenset i størrelse, skal ikke overstige to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019, eller 25% av bedriftens omsetning i 2019, ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner, og ikke ha løpetid på mer enn 3 år. For å kvalifisere seg for kriselån etter lovforslaget må fire hovedkriterier være oppfylt: 

 • Selskapet har under 250 ansatte og en årlig omsetning under EURm 50, eller en balanse under EURm 43 
 • Selskapet må ha virksomhet i Norge 
 • Selskapet har akutt likviditetsbehov grunnet koronautbruddet 
 • Selskapet er under normale omstendigheter lønnsomt 

 

Forskriften legger opp til at det er finansforetakene/bankene som skal forvalte garantiordningen, og hvert enkelt finansforetak må ta stilling til om vilkårene er oppfylt.Forksirften sier at eventuelle tap knyttet til lån under ordningen skal dekkes pro rata, hvor staten dekker 90%. Ifølge punkt 4 må altså selskapet kunne dokumentere å være lønnsom under «normale» markedsforhold.  

 

Hva bør SMB-bedriftene gjøre nå? 

Det er foreløpig ikke helt klart hvordan søke- og beslutningsprosessen for disse kriselånene vil bli iverksatt, men i samtale med flere banker har vi hørt at bankene føler de har samme ansvar for å gjøre riktige kredittvurderinger som vanlig, selv om tapsrisikoen blir redusert med statsgarantien. Selv 10 % tap på kriselånene kan gi bankene betydelige tap. Samtidig uttrykker bankene usikkerhet på om de ved framtidige tap kan bli utfordret på om de har gjort gode nok vurderinger ved innvilgelse av kriselånene. I verste fall kan statsgarantien ikke bli gjeldende på lån hvor kredittvurderingene har vært mangelfull, slik at banken kan få hele tapet. 

Vi vil sterkt anbefale bedrifter som får et økt finansieringsbehov som følge av koronaeffekter, om å umiddelbart ta fatt på arbeidet med å dokumentere punkt 3 og 4 spesielt, samt å opprette dialog med sin bankforbindelse for å komme i prosess. Følgende dokumentasjon mener vi vil være nødvendig i låneprosessen: 

 

Årsregnskapet 2019 vil være vesentlig 

Årsregnskap for 2019 vil være vesentlig informasjon for bankene, og bør således ferdigstilles så raskt som mulig. Hvis dette viser positivt resultat vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig dokumentasjon på at selskapet under normale omstendigheter er lønnsomt. Derimot hvis resultatet i 2019 har vært negativt, eller andre forhold skulle tilsi at bedriften er i en utfordrende økonomisk situasjon, er spørsmålet om unormale omstendigheter har forårsaket det negative resultatet. Selv om det ikke er et krav bør det utarbeides en kontantstrømoppstilling. 

 

Ta med både budsjettet for 2020 og prognose fremover 

Det vil også være vesentlig å vise et opprinnelig eller ikke-koronapåvirket budsjett for 2020, samt en koronakorrigert prognose for 2020. Det er også avgjørende at det gjøres gode vurderinger av hvordan virksomheten vil se ut etter krisen er over, og man forhåpentligvis beveger seg mer mot en normalsituasjon. 

 

Likviditetsprognose blir viktig 

Siden det er selskapenes kontantstrøm som skal betjene gjelden, vil det være veldig viktig å presentere en gjennomarbeidet likviditetsprognose som både viser det kortsiktige likviditetsbehovet på dags-/ukesbasis (for eksempel rullerende 12/13 ukers prognose), samt utviklingen på månedsbasis hvor betjening av gjelden ivaretas på litt lengre sikt. Vi er av den oppfatning at bedriftenes betjeningsevne når ting igjen beveger seg mot en «normalsituasjon» vil være helt avgjørende for bankenes vurdering av gjeldsbetjeningsevnen.

Videre vil dette påvirkes av at det er forslag om at løpetiden på kriselånene skal være 3 år. Likviditetsprognosen bør også vise effekten av de tiltakene som er identifisert hva gjelder omsetning, kostnader, arbeidskapital og investeringer. Videre bør man adressere effekten av valuta og den sterkt svekkende kronen 

 

Minimer saksbehandlingstiden med god dokumentasjon 

Vi tror pågangen hos bankene vil bli stor. For å unngå lang saksbehandlingstid blir det veldig viktig for bedriftene å stille godt forberedt med god dokumentasjon på de vurderingskriteriene bankene legger til grunn. 

 

Hvilken hjelp kan bedriftene søke for å sikre bedre dokumentasjon til lånesøknadene? 

BDO Transaksjonsrådgivning har utstrakt kompetanse og erfaring med å vurdere selskaper og deres betjeningsevne når det kommer til finansieringsspørsmål. Vi har god innsikt i hvordan finansforetakene tenker og hvordan de gjør sine vurderinger.  

Nedenfor har vi kort oppsummert hvordan vi kan bistå bedrifter i en prosess ovenfor banken: 

 • Presentere underliggende inntjening og drivere i historiske resultater 
 • Utvikle dynamiske modeller for kontantstrømprognoser på kort og mellomlang sikt 
 • Modellere likviditetsbehov gitt ulike scenarier 
 • Identifisere mulige tiltak og kvantifisere effekten av disse på likviditetsbehovet 
 • Vurdere finansieringsbehov og gjeldsbetjeningsevne 
 • Utarbeidelse av dokumentasjon til finansforetaket/banken 
 • Bistå i forhandlinger med kunder, leverandører og finansforetaket/banken 

Mer informasjon om TAS og våre tjenester finner du her.

 

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor eller se hvordan vi kan hjelpe deg her.