Blogg:

Julegaver fra arbeidsgiver – skattefritt eller skattepliktig for den ansatte?

18. november 2020

Jenny Mette Høiby, Manager, regnskap |

Bilde av julegaver

Det nærmer seg jul og mange arbeidsgivere ønsker å gi de ansatte julegaver som en påskjønnelse for innsatsen gjennom året som har gått. Vil en slik påskjønnelse være skattefri eller skattepliktig for den som mottar gaven? 

Gaver mottatt i arbeidsforhold anses som en naturalytelse. Som hovedregel er naturalytelser skattepliktige, på samme måte som kontante lønnsytelser. Det finnes imidlertid unntak som gjør at gaver i noen sammenhenger kan være skattefrie. 

 

Når er gaver mottatt i arbeidsforhold skattefrie? 

En gave mottatt fra arbeidsgiver vil være skattefri dersom følgende tre vilkår er oppfylt:  

  • Gaven gis som en generell ordning i bedriften 
  • Gaven gis som en gjenstand – ikke kontanter 
  • Gavens verdi er innenfor skattefri beløpsgrense

 

Generell ordning

Hva menes med generell ordning? Det betyr at alle ansatte må få gave innenfor samme type anledning. Velger arbeidsgiver å gi julegaver til sine ansatte, må altså alle ansatte i bedriften få gave for at skattefritaket skal gjelde.

Kravet til generell ordning gjelder ikke dersom den ansatte mottar gaver fra en tredjepart. 

 

Gjenstand eller ting – ikke kontanter

Gaver fra arbeidsgiver må i utgangspunktet gis i form av en gjenstand eller ting. Gavekort er tillatt, så lenge det ikke kan innløses i kontanter. I tillegg kan gaver gis som penger dersom den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiver for kjøpet av gaven. Ved utbetaling av et kontantbeløp uten at det leveres kvittering for kjøp av gaven vil utbetalingen anses som skattepliktig lønn.  

 

Skattefri beløpsgrense

Arbeidsgiver kan gi de ansatte gaver innenfor bestemte anledninger med tilhørende beløpsgrenser skattefritt.

 

Type anledning Skattefri beløpsgrense på gavens verdi
Ved ansettelse i bedriften i 20 år, deretter hvert tiende år Kr. 8 000,-
Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år delelig med 25 Kr. 4 000,-
Ansatt gifter seg  Kr. 4 000,-
Ansatt slutter i bedriften etter minst 10 år  Kr. 4 000,-
Ansatt går av med pensjon Kr. 4 000,-
Ansatt fyller 50 år, deretter ved runde år Kr. 4 000,-
Årlige gaver (andre gaver av mindre verdi) sommergaver, julegaver ol.  Kr. 2 000,- 

 

Julegaver faller inn under anledningen «årlige gaver». For 2020 er den skattefri beløpsgrense for slike gaver 2 000 kr. per ansatt. Mottar den ansatte gaver med høyere verdi enn dette beløpet, vil det overskytende anses som en skattepliktig fordel.

Det er viktig å presisere at de skattefrie beløpsgrensene gjelder per gaveanledning per inntektsår. Det betyr at ansatte som eksempelvis har fått en sommergave, allerede har «spist» av fribeløpet på 2 000 kr.
 
Eksempel:
Alle ansatte mottok en sommergave til en verdi av 1 000 kr. Til jul får alle de ansatte en julegave til en verdi av 1 000 kr.

Totalt har de ansatte mottatt gaver for inneværende år til en verdi av 2 000 kr. og eventuelle andre «årlige gaver» som mottas i 2020 vil derfor være skattepliktige.

 

Gaver ved andre anledninger

De skattefrie beløpsgrensene gjelder som nevnt per anledning. Det betyr at ulike gaveanledninger kan kombineres i løpet av inntektsåret og skattefritaket vil fortsatt gjelde. Eksempelvis kan en ansatt som gifter seg få en gave til en verdi av 4 000 kr. og en julegave til en verdi av 2 000 kr. i løpet av samme år. Begge gavene vil være skattefrie, siden de er gitt i forbindelse med to ulike gaveanledninger.  

 

Gaver mottatt fra tredjeparter

Det er verdt å merke seg at gaver som de ansatte eventuelt mottar fra kunder, leverandører eller lignende faller inn under samme beløpsgrense som gjelder for gaver mottatt fra egen arbeidsgiver.

Dette medfører at arbeidsgiver må holde oversikt over hva de ansatte mottar av gaver fra tredjeparter.

 

Eksempel:

Julegave mottatt fra egen arbeidsgiver har en verdi på 1 000 kr.

Denne gaven vil være skattefri for den ansatte, så lenge de øvrige vilkårene er innfridd. Hvis samme person får julegave fra en kunde som takk for godt samarbeid gjennom året som har gått og gaven har en verdi på 1 500 kr., vil dette medføre at total verdi for mottatte gaver inneværende år overstiger beløpsgrensen på 2 000 kr. Ergo vil overskytende verdi på 500 kr for gaven mottatt fra kunden anses som en skattepliktig fordel.

Denne fordelen plikter arbeidsgiver å beregne forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift av. Arbeidsgiver er altså ansvarlig for at gaver mottatt fra tredjeparter håndteres i henhold til regelverket, hva gjelder både beregning av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og rapportering via a-meldingen.

 

Verdien på gaven

Det er markedspris som skal legges til grunn for verdsettelse av gaven - ikke beløpet arbeidsgiver elle tredjepart faktisk har betalt for den. Det betyr at dersom arbeidsgiver får kvantumsrabatt ved innkjøp av julegavene, er det den opprinnelige markedsprisen før rabatten ble gitt, som fastsetter verdien på gavene. Dersom de ansatte mottar gaver fra tredjeparter er det viktig at gave-verdien oppgis til arbeidsgiver, slik at dette medtas i det totale gavebeløpet for den enkelte ansatte per inntektsår.

 

Oppmerksomhetsgaver

Oppmerksomhetsgaver som blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske ol. anses som gaver av bagatellmessig verdi og vil derfor være skattefritt for den ansatte. Dette gjelder selv om den ansatte mottar andre skattefrie gaver i løpet av året.

 

Nytt fra 2021

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2021 foreslått to endringer i reglene for gaver.
 

  • Det er foreslått å fjerne kravet til at gaver må gis som en generell ordning i bedriften.
  • Beløpsgrensen for «årlige gaver» er foreslått at økes fra 2 000 kr. til 5 000 kr.
    • Det er ikke foreslått endringer i beløpsgrensene for de øvrige gaveanledningene.

Det er viktig å presisere at dette foreløpig er forslag til endringer. Dersom forslagene blir vedtatt vil de først tre i kraft fra 1. januar 2021.

 

Lyst å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.