Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Kan musikere øve utendørs i små grupper under koronapandemien?

11. april 2020

Boye Berge , Partner, BDO Advokater |

Vi har klienter innenfor musikkbransjen som trenger avklaring på om de kan gjennomføre fysiske øvelser utendørs så lenge antallet ikke overstiger fem musikere pr gruppe. Her er vår fortolkning av dette.

 

Utgangspunkt for vurderingen er forskrift av 27. mars 2020 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19 forskriften). Av forskriften § 13 fremgår at følgende er forbudt:

a) Kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes.

b) Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes.

For musikerbransjen er det bokstav a som er relevant, men bokstav b er også relevant for tolkning av bestemmelsen.

 

Vår fortolkning

Vår tolkning og forståelse av uttrykket «kulturarrangementer» er at det med dette siktes til en organisert tilstelning rettet mot et eksternt publikum, enten mot billettbetaling eller som gratisarrangement. Eksempelvis konserter, teateroppsetninger, el. Formålsbetraktninger støtter opp under vår tolkning da formålet med Covid-19 forskriften blant annet er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2-virus i befolkningen. Tilstelninger rettet mot eksternt publikum som samles i større grupper fysisk, faller åpenbart inn under formålet med forskriften.

Basert på en slik tolkning er vårt syn at forskriften § 13 ikke er til hinder for at musikere kan møtes fysisk utendørs for å øve, da øving ikke anses som «kulturarrangementer».

Dersom man ser bokstav a og bokstav b i sammenheng, så understøtter også forskjellene i ordlyden i de to bokstavene vår oppfatning. I bokstav b nevnes først «idrettsarrangementer hvor personer møtes fysisk». Deretter nevnes «organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes». Vi oppfatter det andre alternativet i bokstav b å rette seg mot typisk treningssituasjoner innenfor idretten der det er vanskelig å holde tilstrekkelig god fysisk avstand og det lett kan spres smitte gjennom kroppskontakt, svette mv. Tilsvarende er ikke regulert inn i bokstav a.

 

Se til idretten

Uansett er det gjort tillempninger for idretten etter at forskriften ble gitt, og som må kunne anvendes analogisk på musikkøvelser, som nå åpner for at for eksempel fotballspillere kan trene i grupper på inntil 5 personer så lenge smittevernreglene ivaretas (2 meters avstand + særregler for fotballen). Det skulle da, slik vi ser det, ikke være noen grunn ut fra formålsbetraktninger å behandle musikere annerledes enn fotballspillere. Med alle forbehold siden vi ikke er eksperter på smittevern, så synes til og med risikoen for brudd på smittevernreglene å være mindre ved musikkøvelser enn ved fotballtreninger da musikerne kan stå helt rolig på sine plasser – noe ikke fotballspillere nødvendigvis gjør. Det er også den forskjell at musikere ikke har noe felles element som berøres av deltakerne, noe derimot fotballen har gjennom bruken av ball.

Vi er dermed av den oppfatning at § 13 ikke omfatter musikkøvelser, men at slik aktivitet reguleres av de alminnelige retningslinjene som for øvrig gjelder for befolkningen ellers, jf. forskriften § 4.

Vår fortolkning er dermed at Covid-19 forskriften ikke er til hinder for at musikere møtes utendørs for å øve fysisk sammen så lenge de overholder de samme retningslinjene som ellers gjelder i det norske samfunnet i dag (bla. 2 meters avstand).

 

Ønsker svar fra Helse- og Omsorgsdepartementet

Avslutningsvis understreker vi at dette er vår rene juridiske forståelse av forskriften, men at det er helsemyndighetenes råd som til enhver tid må følges og at smittevern er den enkeltes ansvar. BDO Advokater har derfor rettet en henvendelse til Helse- og Omsorgsdepartementet om problemstillingen for å få en tolkningsuttalelse fra dem og forventer svar i nærmeste fremtid. Det er viktig å få myndighetenes svar på saken slik at fysiske øvelser kan gjenopptas i hvert fall i små grupper.

Vi vil komme med oppdatering så snart uttalelsen foreligger. Ved spørsmål, ta kontakt med en av oss eller ditt lokale BDO-kontor.

 

Les også vår artikkel Regjeringens tiltakspakker – hva med kulturlivet, idretten og frivillig sektor?