Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Kompensasjon for kultur, idrett og frivillig sektor per 1.9.2020

02. september 2020

Morten Thuve , Partner, rådgivning |
Anne Taran Tjølsen , Partner, BDO Advokater |

Kultur, idrett og frivillig sektor har vært – og er fortsatt - sterkt påvirket av koronakrisa. Det har kommet en rekke tiltak for å bøte på tapte inntekter. Søknadsfristen for tapte inntekter per 31.8. går ut 15.9. Her er en oversikt hva som gjelder per i dag.

Se også artikkel vi tidligere har skrevet om utvidet tiltakspakke for kultur, idrett og frivillig sektor. 

Ordningene er regulert ved følgende forskrifter:
Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19-utbruddet, mer her.
Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet, mer her.

Begge ordningene er nå utvidet til å gjelde ut året. Regjeringen presiserer at ordningene er rammestyrte og innrettes slik at de raskt kan avvikles dersom smittesituasjonen endrer seg.

 

Kulturlivet

Krisepakken for kulturlivet skal kompensere tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller hel eller delvis avlysning eller stengning av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

 

Tap og merutgifter som omfattes:

 • Netto tapte billettinntekter og merutgifter ved hel eller delvis avlysning eller stengning av norske kulturarrangementer åpent for allmennheten som er pålagt av statlige myndigheter
 • Med netto tapte billettinntekter menes differansen mellom arrangørens faktiske billettinntekter/underleverandørens inntekter for arrangementer i perioden 1.5 – 31.8 og gjennomsnittet av arrangørens billettinntekter/underleverandørens inntekter fra arrangementer i perioden 1.5 – 31.8 2017-2019. Har du ikke sammenlignbare arrangementer tidligere år, skal budsjetterte inntekter benyttes. For underleverandører som ikke har sammenlignbare inntekter, kan kompensasjonen isteden beregnes ut fra de kontraktsfestede inntektene som har falt bort i denne perioden. 
 • Med merutgifter menes utgifter som oppstår som en direkte følge av utsettelsen, avlysningen eller stengningen. Andre utgifter som påløper uavhengig av utsettelse, avlysning eller stengning er ikke omfattet. 
 • Med underleverandør menes aktør innen lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangemet og aktører som leier ut lokaler til slikt arrangement.

 

Utenfor ordningen:

 • Tapte inntekter eller merutgifter som er blitt dekket av annen offentlig kompensasjonsordning  
 • Tap eller merutgifter som dekkes av arrangørens forsikringsordning eller andre avtaler

Kompensasjonen sammen med det faktiske resultatet fra alle avlyste og stengte arrangementer skal ikke overstige arrangørens gjennomsnittlige resultat for tilsvarende perioder i 2017-2019 eller budsjetterte resultat/kontraktsfestede inntekter for 2020.  Ved beregningen skal bortfalte kostnader og kostnader som kompenseres gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til covid-19 trekkes fra. 

Ved søknad om kompensasjon på grunnlag av budsjetterte billettinntekter eller kontraktsfestede inntekter for 2020, kan budsjettert overskudd/inntekt bli vurdert opp mot overskudd for lignende kulturarrangementer. Ved større avvik vil det avvikende beløpet bli krevet tilbakebetalt. 

 

Kompensasjon til arrangører som formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig for allmennheten, tildeles på følgende vilkår:

 • Må ha hovedvirksomhet i Norge
 • Må være registrert i Enhetsregisteret før 1. mai 2020
 • Må ha planlagte kulturarrangement for allmennheten i perioden 1. mai – 31. august 2020, eller skulle levere tjenester til slike.
 • Tapte billettinntekter eller merutgifter for perioden må utgjøre mer enn kr 25 000
 • Kan ikke være under konkursbehandling
 • Mindre enn 60 % av organisasjonen sine inntekter i 2019 kommer fra offentlige tilskudd
 • En underleverandør må ha hatt et omsetningsfall på minst 30 % i kalendermånedene det søkes tilskudd for i perioden 1.5-31.08 sammenlignet med tilsvarende måned i 2019.

Du søker om kompensasjon via Kulturrådets sider www.kulturradet.no.

 


For kultursektoren gjelder det at kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører videreføres fram til 30. september. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer. Fra 1. oktober vil arrangørene få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandørene vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter frem til 31. desember i år. Samtidig innføres en helt ny stimuleringsordning.
Organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra statlige myndigheter, kan søke om 70 prosent kompensasjon ut året.

For arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som blir helt avlyst reduseres kompensasjonen til 50 prosent fra 1. november til og med 31. desember. For de som gjennomfører vil netto inntektstap kompenseres med 70 prosent også etter 1. november. Regjeringen ønsker med dette å stimulere til aktivitet.


 

Frivillige organisasjoner, Idrett

Krisepakken for frivillige lag og organisasjoner skal kompensere betydelige inntektsbortfall som følge av at de har fulgt råd og pålegg fra staten i forbindelse med Covid-19-utbruddet.

 

Inntektsbortfall som omfattes:

 • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangert i perioden, herunder tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, kioskinntekter og inntekter fra loppemarked. Tapte billettinntekter fra tilbud som skulle vært åpent for besøkende i perioden, f.eks. museum, akvarium, kinoer og idrettsanlegg
 • Tapte utleieinntekter i perioden, f.eks. knyttet til utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til arrangementer eller spesifiserte aktiviteter

Inntekter som ikke inngår i inntektsbortfall det kan søkes kompensasjon for:

 • sponsor- og reklameinntekter
 • pengeinnsamlinger som helt eller delvis kunne latt seg gjennomføre på annen måte
 • medlemsinntekter og ordinære treningsavgifter

Inntektsbortfall er definert som differanse mellom budsjetterte inntekter og faktiske inntekter. Inntektsbortfallet skal så langt det er mulig dokumenteres ved å vise til regnskap fra tidligere avholdte sammenlignbare arrangementer eller aktiviteter. Kostnader som er falt bort i perioden, trekkes fra. Det samme gjelder kostnader som er kompensert gjennom andre offentlige tilskuddsordninger knyttet til Covid-19. Også inntektsbortfall som har, eller kan bli, dekket av organisasjonens forsikring, avtaler eller annen statlig kompensasjon knyttet til Covid-19, skal holdes utenfor.

Krisepakken gjelder for inntektsbortfall i perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Det er delvis overlapping med den første krisepakken som gjaldt for perioden 5. mars til 31. april. Dersom organisasjonen har fått kompensert inntektsbortfall i den første krisepakken, kan det i denne krisepakken kun søkes om kompensasjon for ytterligere inntektsbortfall som ikke tidligere er kompensert.

Inntektsbortfallet blir kompensert med inntil 70 % av godkjent søknadsbeløp.

 

Hvem kan søke?

 • Må være registrert i Frivillighetsregisteret
 • Må ha hovedvirksomhet i Norge
 • Kan ikke være under konkursbehandling
 • Mindre enn 60 % av organisasjonen sine inntekter i 2019 kommer fra offentlige tilskudd
 • Inntektstapet er en konsekvens av statlige pålegg og/eller råd knyttet til Covid-19-pandemien
 • Det er ikke tidligere mottatt kompensasjon for samme arrangement/aktivitet
 • Samlet inntektsbortfall utgjør minimum kr 25 000

Dersom det søkes om kompensasjon for inntektsbortfall på over 1 million kroner, skal det på forespørsel kunne fremlegges avtalte kontrollhandlinger fra revisor som dokumentasjon på inntektsbortfallet. Avtalte kontrollhandlinger skal ikke utføres før Lotteri- og stiftelsestilsynet etterspør dette. Hvilke avtalte kontrollhandlinger som vil bli etterspurt vil bli avklart av Finanstilsynet på et senere tidspunkt. BDO følger opp dette arbeidet.

 

Viktig:

Du må påse at du har på plass all nødvendig underliggende dokumentasjon som viser at vilkårene for å motta kompensasjonen er oppfylt i 10 år (kun 5 år for de som mottar inntil 1 MNOK).

Du søker via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmeside www.lottstift.no.

 

Hvordan får jeg avklart spørsmål til forståelse og fortolkning av regelverket?

Ordningene administreres av Lotteri- og stiftelsestilsynet og av Kulturrådet. Begge disse har lagt ut informasjon om søknadsprosessen og forsøkt å besvare ulike spørsmålsstillinger knyttet til ordningene på sine hjemmesider. Du finner mer informasjon her:

Informasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet 

Informasjon fra Kulturrådet

 

BDO har mange kunder i disse sektorene, Vi har derfor vært særlig opptatt av å få avklaringer der forskriftene er ufullstendige eller uklare, og der det ikke er gitt tilstrekkelig utfyllende dokumentasjon i veiledningene fra Lotteri- og stilftelsestilsynet eller Kulturrådet.

For råd om hvordan du får avklaringer på dine spørsmål, anbefaler vi at du kontakter oss i BDO som vil kunne gi deg nærmere veiledning.

Les også vår FAQ om kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillig sektor her.