Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Kompensasjonsordningene – Hva gjelder nå?

27. august 2020

Anne Taran Tjølsen , Partner, BDO Advokater |
Irene Bredvold Weiby , Advokat, BDO Advokater |
Trine Agathe Lorentzen , Partner, BDO Advokater |

 

BDO har gjennom de siste fem månedene omtalt en lang rekke tiltak myndighetene har innført for å avhjelpe norsk næringsliv i forbindelse med koronakrisen. Føler du at det er vanskelig å holde oversikt over de ulike ordningene? Her kommer en oppdatert status per 27.august for de mest sentrale ordningene.

 

Tiltakspakke 2 for kultur/idrett/frivillighet er omtalt i egen blogg som du kan lese her.

 

Kompensasjonsordningen for næringslivet 

Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges, og fortsetter ut august, samtidig som den trappes gradvis ned. Som tidligere må du beregne omsetningsfallet for måneden du søker støtte for, og kartlegge faste uunngåelige kostnader for samme periode. Du søker etterskuddsvis pr måned på kompensasjonsordning.no.  

For månedene mars, april og mai var søknadsfristen 31. juli. For månedene juni, juli og august er søknadsfristen 31. oktober.

 

Følgende endringer gjelder: 

 • Det er tilstrekkelig at foretaket har minst en ansatt som har fått utbetalt lønn for minst en kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020. Minst en ansatt må være registrert i arbeidstakerregisteret siden 1. mars 2020.
 • Egenandelen var NOK 10 000 i mars og NOK 5000 i april. Fra mai bortfalt den helt. Det blir ingen tilbakebetaling av egenandeler for mars og april. 
 • Støttefaktoren reduseres fra 0,9/0,8 i mars til 0,7 i juni og juli, og 0,5 i august.
 • Maksimal støtte reduseres fra MNOK 80 i mars-mai til MNOK 70 i juni og juli, og MNOK 50 i august.
 • Revisors eller autorisert regnskapsførers bekreftelser som vedlegg til årsregnskapene for 2020 er ikke påkrevet i de tilfeller der ingen månedlige tilskudd er over NOK 15 000. Skatteetaten kan uansett be om slik bekreftelse.

 

Hvert foretak kan motta gaver med inntil NOK 3 000 fra privatpersoner uten at dette skal medregnes i omsetningen. 

Foretak som driver med dyrehold som en del av tjenesten, og der hensyn til dyrevelferd gjør at det er nødvendig med en viss bemanning, kan inkludere kostnader til dyrefôr og uunngåelige lønnskostnader som en del av de faste kostnadene som er støtteberettiget. 

Forskriften til den midlertidige loven om tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall er sist endret pr 30. juni.  

 

 

Sesongbedrifter 

For sesongbedrifter (foretak som har omsetning på mer enn 50 % fra aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs) skal faste uunngåelige kostnader skaleres med en sesongfaktor.

 

Følgende vilkår gjelder: 

 • Sesongbedriften må drive aktiviteter som helt eller delvis foregår utendørs eller i tilknytning til slik aktivitet. Merk at overnattingsvirksomheter ikke anses som umiddelbart tilknyttet virksomhet. 
 • 80 % av foretakets omsetning i 2019 eller over en 12-måneders periode som omfatter forrige sesong, må ligge innenfor 6 sammenhengende måneder.  
 • Sesongfaktoren fastsettes til omsetning i samme måned i fjor som andel av omsetningen i hele fjoråret, multiplisert med 12.  
 • Ordningen fikk virkning fra mars måned, men det ble først åpnet for søknader i forbindelse med mai-perioden, som åpnet 17. juni. Sesongbedrifter er for øvrig underlagt de samme fristene for å søke som øvrige næringsdrivende.
 • Det er valgfritt om du vil benytte sesongfaktoren, men om du velger å benytte sesongfaktoren vil valget du gjør gjelde for alle månedene det gis tilskudd for, og vil medføre at støttebeløpet nedjusteres for de månedene som faller utenfor sesong.  

Kompensasjonsordningen administreres av skatteetaten. Du søker via kompensasjonsordning.no.

Mer om endringene i kompensasjonsordningen finner du her. 

 

Det er nå også forskriftsbestemt at virksomheter med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger - mer praktisk alpinanlegg og fornøyelsesparker - kan søke om særskilt støtte til finansiering av lovpålagt vedlikehold. Støtten dekker dermed andre typer kostnader som påløper enn de som dekkes under den generelle kompensasjonsordningen. Støtten administreres av Innovasjon Norge, som på sine sider bla informerer om at følgende kostnader er omfattet: 

 • Lønn til eget teknisk personell.
 • Innleie av personell / virksomheter som utfører spesielle vedlikeholdsoppgaver eller revisjoner.
 • Innkjøp av deler til teknisk anlegg og utstyr.
 • Smøremidler og drivstoff.
 • Drift av verksted og andre fasiliteter for vedlikeholdsarbeider. Dette kan være felleskostnader på utstyr og materiell som betjener anlegget, som forbruksmateriell for sveising, renhold og avfetting, verktøy og spesialutstyr. Andre fasiliteter kan være faste servicestasjoner der nødvendig vedlikehold utføres lokalt.

Taubanevirksomheter kan søke om kompensasjon for vedlikehold gjennomført i henhold til Forskrift om taubaner §§ 3-12 og 3-13. Dette gjelder for eksempel magnetinduktiv prøving, periodisk kontroll av taubanen og tau, klemmeoverhaling, overhaling av rullebatteri, bytte av utgående aksling av girkasse, vedlikehold av snorboks og bytte av hjul/lager. 

Fornøyelsesvirksomheter kan søke om kompensasjon for vedlikehold gjennomført i henhold til Forskrift om fornøyelsesinnretninger §§ 2-13 og 3-6, herunder bl.a zipliner, simulatorer og hoppeslott.

Søker må gi følgende opplysninger i søknadsskjemaet:

 1. perioden det søkes for.
 2. andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet.
 3. opplysning om omsetning i siste regnskapsår som ble avsluttet før 1. mars, og for månedene det søkes støtte for.
 4. opplysninger om foretakets kostnader til lovpålagt vedlikehold i perioden 12. mars – 31. oktober 2020, eller budsjett for dette.

Dersom vedlikeholdet ikke er gjennomført kan det søkes om tilskudd på bakgrunn av foretakets budsjetterte kostander til lovpålagt vedlikehold i perioden 12. mars – 31. oktober 2020. Innovasjon Norge kan utbetale 70 prosent av omsøkt tilskudd på forskudd, før det lovpålagte vedlikeholdet er gjennomført og kostnadene dokumentert.

Etter at vedlikeholdet er gjennomført, og senest 1. desember 2020, skal søker framlegge dokumentasjon på sine faktiske kostander til lovpålagt vedlikehold. Tilskuddet skal fastsettes endelig på bakgrunn av foretakets dokumenterte kostander til lovpålagt vedlikehold som er gjennomført i perioden 12. mars – 31. oktober 2020. Tilskuddet kan utbetales i sin helhet etter at foretakets kostander til lovpålagt vedlikehold er dokumentert.

Søknadsportal finner du ved å gå inn på nettsidene til Innovasjon Norge.

 

Næringsdrivende og frilansere 

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, er du gjerne ikke omfattet av den vanlige kompensasjonsordningen. Da er du isteden henvist til egen ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Mens den vanlige kompensasjonsordningen skal dekke uunngåelige kostander, dekker denne ordningen inntektsfallet uten å se på kostnader.   

Følgende vilkår gjelder: 

 • Du må ha etablert virksomhet før 1. mars 2020 
 • Du må ha hatt personinntekt fra slik næring som overstiger 0,75 G (ca 75 000). 
 • Du må ha omsetningstap som skyldes koronautbruddet  

Ordningen kompenserer 80 % av tapte inntekter inntil 6G (ca 600 000) som er mistet på grunn av koronautbruddet. For selvstendig næringsdrivende er beregningsgrunnlaget basert på personinntekt for næring i 2019, evt inntekter fram til 1. mars 2020 hvis du er nyetablert. For frilansere er beregningsgrunnlaget basert på personinntekt for oppdrag de siste 12 månedene, evt kortere hvis du er nyetablert. Annen arbeidsinntekt/personinntekt som gir rett til dagpenger, vil komme til fradrag i beregningsgrunnlaget. 

Det er NAV som administrerer ordningen. Du søker etterskuddsvis via www.nav.no. Første gangen du søker må du dekke de første 16 dagene etter at inntektstapet oppstod. Søknadsfristen for juli er 31. august 2020.  

 

Mer om denne kompensasjonsordningen.i vår artikkel her og på NAV sine sider her.

 

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb  

Denne «lønnskompensasjonsordningen» innebærer utbetaling av kontantstøtte for lønnskostnader. Ordningen er lagt opp etter samme mønster som den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, og gjelder foreløpig kun for juli og august.

Følgende vilkår gjelder: 

 • Omfatter foretak med næringsvirksomhet som tar tilbake ansatte fra permittering senest ved inngangen til perioden det søkes støtte for. Det betyr at for å kunne søke om støtte for august, må den ansatte være tatt tilbake pr 1. august.
 • Den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden det søkes tilskudd for, og kan ikke permitteres på nytt før 1. oktober 2020. 
 • Den ansatte må ha vært registrert permittert hos NAV per 28.mai fra bedriften som søker støtte. 
 • Den ansatte må tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen.  
 • Arbeidsgiver vil ikke kunne foreta ytterligere permitteringer, si opp eller redusere stillingsprosenten for arbeidstakeren som det søkes støtte for i perioden frem til 1. oktober, eller andre i sammenlignbare stillinger i virksomheten i perioden 28. mai – 1. september.
 • Arbeidsgiver er registrert i Aa-registeret via a-meldingen og alle opplysninger om arbeidsforholdene må være riktig registrert i Arbeidstakerregisteret.
 • Arbeidsgiver har de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften. Foretak som driver innen rengjøring, bemanning, bedriftshelsetjeneste eller asbestfjerning, skal være godkjent og registrert hos Arbeidstilsynet etter gjeldende regler. Kjøretøyverksteder skal være oppført i Statens vegvesens register. Elektrikervirksomheter skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret.
 • Arbeidsgiver er ikke under konkursbehandling eller begjært tvangsoppløst
 • Arbeidsgiver har betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 og har levert skattemelding for 2018   

Kontanttilskuddet for lønnskostnadene beregnes ut fra omsetningsfall bedriften har opplevd sammenlignet med tilsvarende måned i 2019 på minst 10 %. Bedrifter med 30 % omsetningsfall eller høyere får støtte til lønnskostnader på kr 15 000 per person som tas tilbake per måned. Bedrifter med omsetningsfall under 30 % får avkortet støtten proporsjonalt med omsetningsfallet. 

Tilskuddet for å ta lærlinger tilbake beregnes etter de samme reglene som for andre ansatte, men er begrenset oppad til 10 000 kroner.

Også stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte kan søke lønnskompensasjon. Disse har ikke omsetningsfall i forskriftens forstand, og støtten er dermed satt til et flatt beløp på kr 10 000 per ansatt per måned. 

Som for den generelle kompensasjonsordningen skal det foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant materiale. Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. 

En søknadsportal skal opprettes i løpet av september – www.lonnstilskudd.no - med mulighet til å søke i oktober om støtte for juli og august samlet. Siste frist for å søke er satt til 5. november 2020. 

Se mer om lønnskompensasjonsordningen her.

 

Utsatte frister 

 • Utsettelse med betaling skatt og avgift 
 • Søknad etter forenklet og mer fleksibel ordning frem til 31.12.20 
 • Forsinkelsesrente ned fra 9,5 % til 6 % for 10.06.20 til 31.12.20.  
 • Omfatter 2. termin mva med frist 10.06.20 
 • Omfatter 1. termin mva med utsatt frist til 10.06.20 

Du finner mer informasjon fra skatteetaten om ordningen og hvordan du går frem for å søke her.

 Utsatt frist for levering skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper fra 31.05.20 til 31.08.20 

 • Utsatt frist skattefri omdanning fra 01.07.20 til 01.09.20 
 • Midlertidig stopp i tvangsmulkt for sen levering skattemelding for næringsdrivende og selskaper, mva-meldingen og a-meldingen. 
 • Utsatt frist betaling av skatter 1. august. 

For fullstendig oversikt over alle tiltak fra myndighetene for å håndtere koronakrisens konsekvenser for bedrifter og ansatte, viser vi til Revisorforeningens meget gode oversikt.

Skatteetatens oversikt over tiltakspakker finner du her.

Spørsmål? Ta kontakt med en av oss eller ditt lokale BDO-kontor.