Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Kompensasjonsordningene – Hva gjelder nå?

18. juni 2020

Anne Taran Tjølsen , Partner, BDO Advokater |
Irene Bredvold Weiby , Advokat, BDO Advokater |
Trine Agathe Lorentzen , Partner, BDO Advokater |

 

BDO har gjennom de siste tre månedene omtalt en lang rekke tiltak myndighetene har innført for å avhjelpe norsk næringsliv i forbindelse med koronakrisen. Føler du at det er vanskelig å holde oversikt over de ulike ordningene? Her kommer en oppdatert status for de mest sentrale ordningene.

 

Artikkelen er oppdatert 23. juni etter at Regjeringens pressemeldinger 17. og 19. juni ble endret vedrørende søknadsfrister.

 

Kompensasjonsordningen for næringslivet 

Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges, og fortsetter ut august, samtidig som den trappes gradvis ned. Som tidligere må du beregne omsetningsfallet for måneden du søker støtte for, og kartlegge faste uunngåelige kostnader for samme periode. Du søker etterskuddsvis pr måned på kompensasjonsordning.no.  

 

Følgende endringer gjelder: 

 • Egenandelen reduseres fra NOK 10 000 i mars til NOK 5000 i april. Fra mai bortfaller den helt. Det blir ingen tilbakebetaling av egenandeler for mars og april. 
 • Støttefaktoren reduseres fra 0,9/0,8 i mars til 0,7 i juni og juli, og 0,5 i august 
 • Maksimal støtte reduseres fra MNOK 80 i mars-mai til MNOK 70 i juni og juli, og MNOK 50 i august 

Hvert foretak kan motta gaver med inntil NOK 3 000 fra privatpersoner uten at dette skal medregnes i omsetningen. 

Foretak som driver med dyrehold som en del av tjenesten, og der hensyn til dyrevelferd gjør at det er nødvendig med en viss bemanning, kan inkludere kostnader til dyrefôr og uunngåelige lønnskostnader som en del av de faste kostnadene som er støtteberettiget. 

For månedene mars, april og mai er søknadsfristen 31. juli. For månedene juni, juli og august er søknadsfristen 30. september.

Forskriften til den midlertidige loven om tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall er nå endret pr 17. juni.  

 

Sesongbedrifter 

For sesongbedrifter (foretak som har omsetning på mer enn 50 % fra aktiviteter eller opplevelser som helt eller delvis foregår utendørs) gjøres det en endring i beregningsmodellen for kompensasjon ved at faste uunngåelige kostnader skaleres med en sesongfaktor.

Følgende vilkår gjelder: 

Sesongbedriften må drive aktiviteter som helt eller delvis foregår utendørs eller i tilknytning til slik aktivitet. Merk at overnattingsvirksomheter ikke anses som umiddelbart tilknyttet virksomhet. 

80 % av foretakets omsetning i 2019 eller over en 12-måneders periode som omfatter forrige sesong, må ligge innenfor 6 sammenhengende måneder.  

Sesongfaktoren fastsettes til omsetning i samme måned i fjor som andel av omsetningen i hele fjoråret, multiplisert med 12.  

Ordningen vil få virkning fra mars måned, men du søker først i forbindelse med mai, som åpnet 17. juni. Har du søkt støtte for mars og april, må du søke på nytt dersom du velger å benytte sesongfaktoren. Har du krav på mer støtte vil det bli etterbetalt. Har du fått for mye støtte, vil du få et krav om tilbakebetaling.  

Det er valgfritt om du vil benytte sesongfaktoren, men valget du gjør vil gjelde for hele perioden, og vil medføre at støttebeløpet nedjusteres for de månedene som faller utenfor sesong.  

Foretak som driver sesongbetont virksomhet vil i tillegg få kompensert kostnader til lovpålagt vedlikehold for denne typen virksomheter. Detaljer rundt dette kommer Finansdepartementet tilbake til. 

 

Kompensasjonsordningen administreres av skatteetaten. Du søker via kompensasjonsordning.no.

Mer om endringene i kompensasjonsordningen finner du her. 

 

Næringsdrivende og frilansere 

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, er du gjerne ikke omfattet av den vanlige kompensasjonsordningen. Da er du isteden henvist til egen ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Mens den vanlige kompensasjonsordningen skal dekke uunngåelige kostander, dekker denne ordningen inntektsfallet uten å se på kostnader.   

Følgende vilkår gjelder: 

 • Du må ha etablert virksomhet før 1. mars 2020 
 • Du må ha hatt personinntekt fra slik næring som overstiger 0,75 G (ca 75 000). 
 • Du må ha omsetningstap som skyldes koronautbruddet  

Ordningen kompenserer 80 % av tapte inntekter inntil 6G (ca 600 000) som er mistet på grunn av koronautbruddet. For selvstendig næringsdrivende er beregningsgrunnlaget basert på personinntekt for næring i 2019, evt inntekter fram til 1. mars 2020 hvis du er nyetablert. For frilansere er beregningsgrunnlaget basert på personinntekt for oppdrag de siste 12 månedene, evt kortere hvis du er nyetablert. Annen arbeidsinntekt/personinntekt som gir rett til dagpenger, vil komme til fradrag i beregningsgrunnlaget. 

Det er NAV som administrerer ordningen. Du søker etterskuddsvis via www.nav.no. Første gangen du søker må du dekke de første 16 dagene etter at inntektstapet oppstod.  

 

Mer om denne kompensasjonsordningen. 

 

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb  

Denne «lønnskompensasjonsordningen» innebærer utbetaling av kontantstøtte for lønnskostnader. Følgende vilkår gjelder: 

Omfatter foretak med næringsvirksomhet som tar tilbake ansatte fra permittering fra og med juli og august.  

Den ansatte må ha vært registrert permittert hos NAV per 28.mai fra bedriften som søker støtte. 

Den ansatte må tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen.  

Arbeidsgiver vil ikke kunne foreta ytterligere permitteringer, verken av arbeidstakeren som det søkes støtte for, eller andre i virksomheten i støtteperioden.   

Kontanttilskuddet for lønnskostnadene beregnes ut fra omsetningsfall bedriften har opplevd sammenlignet med tilsvarende måned i 2019 på minst 10 %. Bedrifter med 30 % omsetningsfall eller høyere får støtte til lønnskostnader på kr 15 000 per person som tas tilbake per måned. Bedrifter med omsetningsfall under 30 % får avkortet støtten proporsjonalt med omsetningsfallet. 

Også stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte kan søke lønnskompensasjon. Disse har ikke omsetningsfall, og støtten er dermed satt til et flatt beløp på kr 10 000 per ansatt per måned.  

En søknadsportal skal opprettes i løpet av september, med mulighet til å søke om støtte for juli og august samlet.  

Se mer om lønnskompensasjonsordningen.

Vi venter også her fortsatt på den endelige forskriftsreguleringen av ordningen. 

 

Kultur/Idrett/frivillighet 

Kultur- og idrettssektoren får kompensert bortfall av billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter som følge av at arrangementer har måttet avlyses/utsettes på grunn av koronakrisen.  

Følgende endringer gjelder: 

Opprinnelig søknadsfrist for kompensasjon er forlenget fra 21. april til 15. juni, med tilbakevirkende kraft til 12. mars. 

For idrett og frivillighet kompenseres opp til 70 % av tapte inntekter (kiosksalg, parkering, loppemarked, basarer), som typisk har utgjort vesentlige inntektskilder for korps, idrettslag med flere.  

Frivillige organisasjoner vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Dette gjelder også for aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene. Dersom organisasjonen ikke kan benytte tilskuddet til det opprinnelige formålet, men ser behov for å omdisponere midler til andre formål, må dette tas opp med departementet eller den aktuelle tilskuddsforvalteren. 

For kultursektoren er det Kulturrådet som administrerer ordningen. For idrett/frivillighet er det stiftelsestilsynet som administrerer ordningen.. 

Se også artikkelen om uvidet tiltakspakke for kultur, idrett og frivillig sektor her.

 

Utsatte frister 

 • Utsettelse med betaling skatt og avgift 
 • Søknad etter forenklet og mer fleksibel ordning frem til 31.12.20 
 • Forsinkelsesrente ned fra 9,5 % til 6 % for 10.06.20 til 31.12.20.  
 • Omfatter 2. termin mva med frist 10.06.20 
 • Omfatter 1. termin mva med utsatt frist til 10.06.20 

 

Du finner mer informasjon fra skatteetaten om ordningen og hvordan du går frem for å søke her.

 

 • Utsatt frist for levering skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper fra 31.05.20 til 31.08.20 
 • Utsatt frist skattefri omdanning fra 01.07.20 til 01.09.20 
 • Midlertidig stopp i tvangsmulkt for sen levering skattemelding for næringsdrivende og selskaper, mva-meldingen og a-meldingen. 
 • Utsatt frist betaling av skatter 1. august. 

For fullstendig oversikt over alle tiltak fra myndighetene for å håndtere koronakrisens konsekvenser for bedrifter og ansatte, viser vi til Revisorforeningens meget gode oversikt.

Skatteetatens oversikt over tiltakspakker finner du her.

Spørsmål? Ta kontakt med en av oss eller ditt lokale BDO-kontor.