• Merverdiavgift
Blogg:

Manglende kontinuitet på merverdiavgiftsrettens område skaper unødvendige utfordringer

03. desember 2018

Bedriftsøkonomisk lønnsomme omorganiseringer kan hindres av  merverdiavgiftsreglene. Det er derfor en jobb å gjøre for å få på plass et regelverk som spiller på lag med de næringsdrivende. 


Transaksjoner kan gjennomføres skattefritt

For å holde tritt i konkurransen og sikre lønnsomhet, må aktører i næringslivet stadig gjennomføre omorganiseringer. Overføring av driftsmidler og andre eiendeler og rettigheter fra et selskap til et annet, utløser i utgangspunktet skatteplikt. For at skattereglene ikke skal være til hinder for en ønsket eller nødvendig omorganisering, er det gitt særskilte regler som sikrer at transaksjoner i form av fusjon, fisjon og omdanning kan skje skattefritt. Det er også gitt fritak fra dokumentavgift og omregistreringsavgift når fast eiendom og kjøretøyer overføres som ledd i en skattefri transaksjon. 


Merverdiavgiftsreglene skaper problemer 

På merverdiavgiftsrettens område er regelverket i langt mindre grad utformet med tanke på å legge til rette for samfunnsøkonomisk ønskelige transaksjoner. Alt for ofte ser vi at merverdiavgiftskostander gjør at ønskede transaksjoner stoppes eller utsettes. Siden merverdiavgiftsreglene er svært komplisert på dette området, ser vi dessverre også at transaksjoner gjennomføres uten at det er tatt høyde for de avgiftsmessige konsekvenser, slik at merverdiavgiftskostnadene kommer som en ubehagelig overraskelse etter at transaksjonen er gjennomført. 


Vi skal se på noen eksempler hvor merverdiavgiftsreglene skaper unødvendige utfordringer: Omdanning fra enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap til aksjeselskap kan gjennomføres skattefritt. Dersom omdannelsen oppfyller vilkårene for å anses som en virksomhetsoverdragelse, kan omdannelsen også gjennomføres uten at det skal beregnes merverdiavgift på transaksjonen. Dersom det kun er enkeltstående driftsmidler, og ikke en virksomhet som overføres ved omdannelsen, er avgiftsmyndighetene av den oppfatning at det oppstår plikt for det overdragende selskapet til å betale uttaksmerverdiavgift. Merverdiavgiften skal beregnes av markedsverdien av driftsmidlene som overføres ved omdannelsen og kan utgjøre betydelige beløp. Denne merverdiavgiften blir en endelig kostnad for det overdragende selskapet og kan medføre at omdannelsen ikke gjennomføres. En omdannelse innebærer at de samme eierne viderefører den samme virksomheten, bare i et annet selskap. Det er derfor vanskelig å se begrunnelsen for hvorfor en slik transaksjon skal utløse plikt til å betale merverdiavgift. Som på skatterettens område, kan det gis regler som legger til rette for at omdanningen kan skje uten at det oppstår avgiftsplikt. 


Hvis omdannelsen innebærer overføring av fast eiendom, kan det oppstå plikt til å tilbakebetale tidligere fradragsført inngående merverdiavgift. Riktignok er det innført justeringsregler som innebærer at fradragsposisjonen for inngående merverdiavgift opprettholdes. Vi har også fått regler om at frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret kan skje med tilbakevirkende kraft. Det hjelper imidlertid lite i de tilfeller hvor skatteetaten inntar en formalistisk holdning og krever foretaksregistrering forut for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, med den konsekvens at kravet om avgiftsregistrering i samme termin som omdanningen skjer ikke lar seg gjennomføre. Konsekvensen er at tidligere fradragsført merverdiavgift må tilbakebetales. Merverdiavgiftskostnaden kan riktignok hentes inn igjen i løpet av den gjenværende justeringsperioden, men det kan skape en betydelig likviditetsmessig utfordring som kan føre til at transaksjonen ikke gjennomføres. I stedet for å praktisere reglene strengt og skape feller for de næringsdrivende, bør en omdanning behandles som en videreføring av den avgiftspliktige virksomheten som ble drevet i det overdragende selskap, slik at avgiftsregistreringer etc. videreføres uten tidsmessig opphold.    


Vi ser også at omorganiseringer med flytting av fast eiendom må utsettes på grunn merverdiavgiftsreglene. Dagens regler innebærer at fradragsrett for inngående merverdiavgift går tapt dersom transaksjonen gjennomføres på et tidspunkt der byggingen ikke er satt i gang, men hvor det er påløpt kostander til prosjektering etc.  Det oppstår også tap av fradragsrett for drifts- og vedlikeholdskostnader når et bygg overføres til et nytt selskap ved fusjon, fisjon eller omdanning dersom utleier ikke har begynt å fakturere husleien. Dette selv om overdragende selskap er frivillig forhåndsregistrert og det er inngått leieavtale med avgiftspliktig leietaker. 


Kontinuitetsprinsippet bør også innføres på avgiftsrettens område

På skatterettens område er det en betingelse for at en transaksjon skal være skattefri at den gjennomføres med skattemessig kontinuitet. Kort fortalt innebærer det at overtakende selskap i transaksjonen overtar inngangsverdier og andre skatteposisjoner knyttet til de driftsmidler, eiendeler og rettigheter som overføres. Samme prinsipp bør gjelde på merverdiavgiftsrettens område. Altså at overtakende selskap overtar overdragende selskaps avgiftsposisjoner. Det vil medføre at alle kostnader som er til bruk i avgiftspliktig virksomhet kommer til fradrag, uavhengig av om de er pådratt før eller etter gjennomføring av transaksjonen, og uavhengig av om kostnaden knytter seg til fysiske byggetiltak, påkostninger, vedlikehold eller prosjekteringsarbeid. 


Merverdiavgiftsreglene er en forbruksavgift. I dette ligger at for næringsdrivende som driver avgiftspliktig virksomhet, skal merverdiavgiften ikke være en kostnad. En endring av reglene i tråd med det som er nevnt ovenfor, vil innebære at merverdiavgiftsreglene i større grad enn i dag virker etter hensikten. Dette vil også sikre at omorganisering av næringslivet styres av hva som er best med tanke på konkurransekraft og lønnsomhet, og ikke av om det utløser plikt til å betale merverdiavgift. 
Vi ønsker oss et utvalg som ser nærmere på hvordan merverdiavgiftsregelen kan forbedres for å legge til rette for omorganisering i næringslivet.