• MEMO – modernisering av merverdiavgiftssystemet
Blogg:

MEMO – modernisering av merverdiavgiftssystemet

29. november 2019

Helene Hval, Senior Manager, BDO Advokater |

Kalendere viser snart 2020, men fortsatt må flere av skatteetatens søknader sendes på papir. Nå skal det norske merverdiavgiftsområdet gjennom en kraftig fornyelse.

Dagens merverdiavgiftssystem er over 20 år gammelt og bygger på en prosess med utgangspunkt i manuelle arbeidsoperasjoner. Det har så langt blitt lite lagt til rette for å utnytte mulighetene, som følger av at betaling og regnskapsføring nå i hovedsak skjer elektronisk. 

For å utvikle mer effektive arbeidsprosesser og en god digital dialog med næringslivet, har skatteetaten nå iverksatt flere digitale satsninger. Hovedformålet med moderniseringen er å oppnå bedre etterlevelse, likere konkurransevilkår, forenkling for næringslivet og en mer effektiv forvaltning. 

 

Safir, Sirius og Memo

I desember 2017 startet arbeidet med et nytt IT-system for særavgifts-forvaltinga (SAFIR) og en ny, dialogbasert skattemelding (SIRIUS). Og i 2019 startet arbeidet med prosjekt MEMO – som er en modernisering av merverdiavgiftssystemet, som spås å kunne gi både raskere søknadsprosesser, mer effektiv ressursbruk i skatteetaten og store gevinster for samfunnet. 

Merverdiavgift er en av de viktigste inntektskilde for staten, og i statsbudsjettet for 2019 utgjorde merverdiavgiften nesten 28 prosent av statens samlede inntekter fra skatter og avgifter. MEMO-prosjektet skal utvikle et nytt hel-elektronisk system for merverdiavgift, herunder regelverk, IT-systemer og prosesser. Det skal i større grad innhentes informasjon digitalt, som virksomhetene allerede har i sine regnskapssystemer. Det skal bidra til mer effektive løsninger og arbeidsprosesser både for næringslivet og for skatteetaten, samt økt etterlevelse av regelverket, og å sikre merverdiavgiftprovenyet. Prosjektet hadde oppstart i 2019 og skal pågå frem til 2023. 

Skatteetaten har anslått at den økte etterlevelsen årlig vil gi om lag 400 millioner kroner i økte skatteinntekter. Den samlede kostnadsrammen til prosjektet er 607 millioner kroner for årene 2019–2023.

 

Forenklede prosesser

En av forenklingene er at virksomheter som har fått organisasjonsnummer skal registreres for merverdiavgift i en egen portal hos skatteetaten. Søknad om registrering i mva-registeret sendes i dag Brønnøysundregistrene via Samordnet registermelding del 2.

Skatteetaten og Brønnøysundregistrene jobber sammen for å lage en løsning hvor samordnet registermelding del 1 og del 2 splittes. Del 1 beholdes, og gjelder kun registrering i enhetsregisteret. Del 2 vil erstattes av en registreringstjeneste, der det legges til grunn gjenbruk fra enhetsregisteret, slik at det ikke skal være behov for å gjenta den samme informasjonen. 

Formålet med dette er at Skatteetaten skal kunne behandle de normale mva-registreringssøknadene automatisk. Som en konsekvens vil muligheten for søknad på papir bortfalle. Alle søkere vil få umiddelbar tilbakemelding på registreringssøknaden, og eventuell beskjed om å sende inn ytterligere dokumentasjon der det er behov. Ettersom saksbehandlingstiden vil gå betydelig ned kan virksomhetene fakturere med mva tidligere, og slippe dobbeltarbeidet med å etterfakturere mva.

For å få til dette skal det sendes inn mindre informasjon enn i dag, og skatteetaten skal heller konsentrere seg målrettet om kontroll basert på risikovurdering. Det er ikke foreslått endringer av 50 000 kr grensen for registrering.

 

Ny salgs- og kjøpsmelding

Det jobbes også for å få innført et nytt system for alle transaksjoner mellom næringsdrivende, kalt salgs- og kjøpsmelding. Meldingen skal leveres terminvis og forventes å kunne redusere omfanget av svart omsetning og merverdiavgifts-karuseller. Opplysningene som skal leveres finnes i bokføringssystemet i dag, med informasjon om fakturanummer, dokumentasjonsdato, angivelse av motpart med navn og organisasjonsnummer, samt opplysninger om beløp og merverdiavgift. Meldingen skal imidlertid ikke inneholde informasjon om hva transaksjonen gjelder, rabatter og lignende, og det skal heller ikke være mulig å identifisere privatpersoner. 

Det skal også rapporteres hvem selskapet har kjøpt fra og det merverdiavgift-fradraget som er ført per kjøp. Skatteetaten ser for seg at dette vil kunne redusere avgiftsunndragelser, og gi de næringsdrivende like konkurranseforhold. 
Innføringen av en salgs- og kjøpsmelding vil være i tråd med rettsutviklingen ellers i Europa, der 12 EU-land har innført en tilsvarende ordning.

 

Regnskapssystem og Skatteetaten

Skatteetaten jobber nå med å få til en løsning der rapportering tilknyttet mva kan foregå så enkelt og sømløst som mulig, direkte gjennom regnskapssystem for de virksomhetene som har dette. Dette gjelder spesielt i forbindelse med innføring av salgs- og kjøpsmelding.

Dette er informasjon som virksomheter har i sin bokføring i dag, og rapportering av bokførte opplysninger kan gjøres ved bruk av SAF-t format. Ettersom SAF-t innføres som obligatorisk for alle med elektronisk regnskapssystem fra 1. januar 2020, vil det meste av funksjonaliteten nødvendig for denne rapporteringen finnes i regnskapssystemene.