• Kommunelov
Blogg:

Ny kommunelov - selvkost

24. juli 2018

Øyvind Sunde, Director, rådgivning |

Det har vært usikkerhet om hvor bindende dagens retningslinjer om selvkost har vært. Derfor er disse reglene nå lovfestet. De etablerte prinsippene for beregning av selvkost ifølge dagens retningslinjer, er nedfelt slik:

 

a) Kostnadene skal beregnes ut fra gjennomførte transaksjoner og anskaffelseskost.
b) Investeringskostnadene skal beregnes ut fra avskrivningene på investeringene og beregnete rentekostnader.
c) Investeringskostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk.


Rettsgrunnlaget for brukerbetaling der selvkost er satt som en øvre ramme, vil bli todelt. Hjemmelen for selvkost og hvilke tiltak og tjenester som kan finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne, framgår av særlov. Hvilket kostnader, hvilke prinsipper og hvilken metode som skal legges til grunn på̊ et selvkostområde, skal skje etter kommunelovens regler, hvis ikke særlov sier noe annet.


Det presiseres at lovforslaget kun gjelder regler for beregning av selvkost for et tjenesteområde samlet, og dermed det øvre taket på̊ de samlete gebyrinntektene på̊ området. Disse reglene vil derfor ikke sikre at gebyrene i den enkelte sak er fastsatt slik at det er rimelig samsvar mellom gebyret og kostnadene ved å yte tjenesten til den enkelte bruker. Dersom det skal stilles nærmere krav til dokumentasjon eller gebyrutmåling i den enkelte sak, til fordelingen av samlet selvkost mellom de ulike brukerne eller liknende, skal dette skje i særlov.