Blogg:

Skatteetaten strammer grepet; begrenser fradragsretten for mva

10. august 2020

Marit Bonnevie Wollebæk , Director, Advokat |

Skatteetaten har i en nyere prinsipputtalelse nok en gang begrenset fradragsretten for transaksjonskostnader. Denne gangen gjelder det salg av en virksomhet med avgiftspliktig utleie av fast eiendom. Fradrag for transaksjonskostnader på eiendommen som sådan ble nektet. Øvrige kostnader ved transaksjonen er fremdeles fradragsberettiget. Her er hvilken betydning det kan få.

Uttalelsen gjelder en innmatstransaksjon/virksomhetsoverdragelse. Det er en klar risiko for at skatteetaten vil benytte den til også å begrense fradragsretten ved fisjoner og fusjoner. Uttalelsen føyer seg inn i rekken av begrensninger i fradragsretten for transaksjonskostnader de siste årene. I denne siste uttalelsen er det gode argumenter for at skatteetaten har gått for langt. Timingen er også spesiell.

 

Avgiftsfri virksomhetsoverdragelse

Uttalelsen har bakgrunn i en konkret sak der en virksomhet som var frivillig registrert for utleie av næringslokaler overdro et utleiebygg til en ny eier av bygget. Den nye eieren skulle fortsette den avgiftspliktige utleien.

Skatteetaten konkluderer raskt med at overdragelsen er en virksomhetsoverdragelse, og uttaler: «Vi antar at det normalt vil være tilstrekkelig at den faste eiendommen overdras sammen med løpende leiekontrakter som videreføres».

Overdragelsen av utleievirksomheten var derfor fritatt fra mva etter bestemmelsen i mval. § 6-14: «Omsetning av varer og tjenester som ledd i overdragelse av en virksomhet eller del av denne til en ny innehaver, er fritatt for merverdiavgift».

Omsetning som er fritatt fra mva, skal faktureres med mva med en sats på 0% (nullsats), og virksomheten har krav på fradrag for inngående mva på anskaffelser til bruk i den null-satsede omsetningen. Så hvordan kom skatteetaten da til at det likevel ikke var fradragsrett fullt ut på transaksjonskostnadene?

 

Begrensninger i fradragsretten

Konklusjonen i uttalelsen er som nevnt at fritaket ikke omfattet den faste eiendommen som ble solgt som ledd i virksomhetsoverdragelsen. Skatteetaten viser til at salg av fast eiendom er unntatt fra mva etter bestemmelsen i mval. § 3-11.

Omsetning som er unntatt fra mva skal faktureres uten tillegg av mva, og virksomheten har ikke krav på fradrag for inngående avgift.

 

Unntak foran fritak

Unntaket for mva går, slik skatteetaten ser det, foran fritaksbestemmelsen. Konsekvensen er at det ikke er fradragsrett på transaksjonskostnadene knyttet til salget av selve eiendommen.

Slik vi leser uttalelsen er det fortsatt fradragsrett for den delen av kostnadene som knytter seg til de avgiftspliktige elementene i transaksjonen, typisk leiekontraktene.

Hvordan fordelingen av fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede kostnader skal skje, sier uttalelsen ingenting om. Det kan for eksempel være at mva på kostnader til eiendomsmegler og takst vil bli (delvis) avskåret, mens en verdivurdering basert på løpende leieforhold i bygget kan gi fradragsrett.

 

Hva nå?

Skatteetaten støtter seg blant annet på tingrettsdommen; «Staten mot staten 2». Finansdepartementet vant i den saken frem med at det ikke foreligger rett til fradrag for transaksjonskostnader knyttet til omsetning av fast eiendom som sådan. Altså, salg av eiendom uten at det er ledd i en virksomhetsoverdragelse. Saken er anket og skal opp for Borgarting lagmannsrett i oktober. Det er vanskelig å se for seg at prinsipputtalelsen står seg dersom departementet taper i lagmannsretten. Timingen av uttalelsen er derfor spesiell.

Skulle «Staten mot staten 2» ende med at det ikke er rett til fradrag for mva ved salg av fast eiendom som sådan, er det etter BDO Advokater sin vurdering fremdeles flere forhold ved begrunnelsen i prinsipputtalelsen det kan stilles spørsmål ved.

 

Har du spørsmål til uttalelsen eller hvordan den påvirker din virksomhet, ta gjerne kontakt med oss i BDO Advokater eller ditt lokale BDO-kontor.

 

Skatteetatens prinsipputtalelse kan du lese her.