Blogg:

Slik rammer koronasituasjonen norsk økonomi

23. april 2020

Karen Oftedal Eikill, Manager rådgivning |
Øistein Harsem, Partner, Consulting |

BDO har utarbeidet et interaktivt analyseverktøy for å kartlegge og følge opp hvordan koronapandemien påvirker økonomisk aktivitet i Norge, fordelt på fylker og næringer. Verktøyet følger utviklingen i permitteringstallene fra starten av tiltaksimplementeringen i uke 11, og inneholder estimater på hvordan koronapandemien påvirker verdiskapningen (målt som fall i bruttoprodukt) i Fastlands-Norge.  

 

Rammer hardt 

Våre analyser viser at norsk økonomi er hardt rammet, blant annet som følge av en rekke smittevernstiltak. Per 06. mai er 13,8 prosent av lønnsmottakere i Norge permittert, ifølge NAV. Dette er mer enn tre ganger så mange som før koronakrisen. Verditapet er også stort. Våre beregninger viser at koronasituasjonen har medført et tapt bruttoprodukt på rundt 34,8 milliarder kroner estimert for en måned med dagens permitteringstall, sammenlignet med en måneds verdiskapning i 2019. Dette tilsvarer et tap på omlag 15,8 prosent sammenlignet med tall for 2019 for Norge. Når det gjelder næringer ser vi at det er overnattings- og serveringsvirksomheter som per nå er hardest rammet. 

 

Store regionale forskjeller 

Samtlige norske fylker har en høy andel permitteringer - og også et stort fall i verdiskapningen målt som tapt bruttoprodukt, sammenlignet med 2019. Men til tross for at alle norske fylker er hardt rammet økonomisk som følge av koronapandemien, viser våre tall at det er relativt sett store variasjoner mellom fylkene.  

Oslo er hardest rammet med tanke på antall permitterte. 16,3 prosent av alle lønnsmottakere i Oslo er permittert, noe som er mer enn 2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Dette skyldes blant annet at overnattings- og serveringsvirksomheter i Oslo har permittert nesten 66 prosent av sine ansatte. Dette er 6 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for landet. En forklaring på dette er Oslos strenge koronatiltak som blant annet medførte skjenkestopp for serveringsbransjen. Videre har Oslo den høyeste andelen permitterte innenfor næringen «forretningsmessig tjenesteyting» som favner for eksempel arbeidskrafttjenester, rengjøringsvirksomhet, kontortjenester og utleie- og leasingvirksomhet. Her ligger Oslo over 4 prosentpoeng høyere enn resten av landet.  

Troms- og Finnmark er det fylket med den laveste andelen permitterte av totalt antall lønnstakere, her er tallet 12,3 prosent. Dette kan forklares med at fylket har en høyere andel ansatte i offentlig sektor sammenlignet med landsgjennomsnittet. Fylket har dessuten en lav andel ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter, noe som også bidrar til relativt sett lave permitteringstall. 

 

Ikke likhetstegn mellom andel permitterte og tap i verdiskaping 

Våre analyser viser at det ikke er et en-til-en-forhold mellom andelen permitterte og beregnet tapt verdiskapning per måned. Dette skyldes blant annet at det er stor variasjon mellom ulike næringer når det kommer til gjennomsnittlig bruttoprodukt per lønnstaker og at vi for enkelte næringer benytter oss av andre kilder enn permitteringer som kilde for verdiskapning. Våre tall viser derfor at selv om Oslo er fylket som er hardest rammet i form av andel permitteringer, så er det beregnede månedlige tapet i bruttoprodukt målt som andel lavere enn gjennomsnittet for landet.  

Viken er etter våre beregninger det fylket som har det største tapet i verdiskapning, målt som andel, som følge av koronapandemien. Dette kan blant annet forklares med at en høyere andel av de permitterte i Viken jobber i næringer med et gjennomsnittlig høyere bruttoprodukt per ansatt. Viken har for eksempel 4 prosentpoeng høyere andel permitteringer innenfor varehandel sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det gjennomsnittlige bruttoproduktet per lønnsmottaker per måned innenfor denne næringen er i Viken rundt 20 000 kroner høyere enn innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet.  

 

Vil du vite mer? 

Ønsker du mer informasjon om analysen, tilgang til mer dyptgående analyser eller å diskutere hvordan vi kan bruke disse tallene på en måte som kan gi deg viktig og relevant innsikt? Ta kontakt med oss!