Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Tiltakspakkene i revidert nasjonalbudsjett 2020 - Viktigste endringer

12. mai 2020

Bjørn Kleiven , Partner, BDO Advokater |
Heidi Cathrine Lørstad , Senior Manager, BDO Advokater |
Martin Lange , Advokatfullmektig |

Revidert nasjonalbudsjett 2020 er som ventet preget av koronaepidemien med innføring av flere tiltak og justeringer av eksisterende kompensasjonsordninger. Vi gir deg en kort oversikt over de viktigste endringene knyttet til tiltakspakkene.

 

Midlertidige ordninger knyttet til arbeidsledighet, permitteringer m.m. forlenges 

Som et tiltak for å senke lønnskostnader og samtidig unngå oppsigelser har det, som følge av koronapandemien, blitt innført utvidede regler for dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020 utvides disse ordningene.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen meddeler samtidig at regjeringen fortløpende skal vurdere flere tiltak, etter hvert som de får klarhet i hvordan situasjonen utvikler seg.

 

Dagpenger

Mange dagpengemottakere nærmer seg nå «maksgrensen» for mottak av dagpenger (på 52 eller 104 uker, avhengig av dagpengegrunnlaget). Dagpengeperioden er allerede utvidet til å gjelde ut juni, men det foreslås nå ytterligere forlengelse ut oktober 2020. Regjeringen anser det som nødvendig for å unngå at de som har brukt opp dagpengerettighetene ikke skal stå på «bar bakke» i et usikkert arbeidsmarked, hvor det er mange om beinet i konkurransen om nye jobber.

 

Fritak for lønnsplikt

De arbeidsgivere som har gått til permitteringer av ansatte har fått fritak fra lønnsplikten i 26 permitteringsuker ila. 18 måneder. Etter fritaksukene er brukt opp inntrer arbeidsgivers lønnsplikt. Dersom det ikke er arbeid i bedriften vil den permitterte måtte sies opp. For å unngå slike oppsigelser forlenges derfor fritaksperioden frem til oktober 2020 – selv om maksperioden på 26 uker er brukt opp. 

 

Arbeidsavklaringspenger / AAP

For arbeidssøkende som hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden per 29. februar 2020, vil stønadsperioden forlenges frem til og med 31. oktober 2020. Dette for å ta hensyn til det utfordrende arbeidsmarkedet som nevnt over, og den begrensede muligheten til å skaffe arbeid innenfor den opprinnelige stønadsperioden på seks måneder.

 

Lansering av statlig låneordning for refusjon av pakkereiser

Departementet foreslår en ny ordning som skal gi statlige subsidierte lån for pakkereisearrangørers refusjoner av pakkereiser og sammensatte arrangementer som skulle ha startet mellom 14. mars og 14. juni 2020.

Bakgrunnen for ordningen, som skal administreres av Innovasjon Norge, er et ønske om at forbrukere skal få refundert sine penger fra pakkereisearrangører for kanselleringer som følge av koronavirusutbruddet. Ordningen skal bidra til lovpålagte refusjoner til forbrukerne som følge av pakkereiselovgivningen og unngå konkurser for pakkereisearrangører.

Pakkereisearrangører kan søke om lån på inntil 80 prosent av sine lovpålagte refusjoner. Det foreslås imidlertid en ramme slik at det kan gis lån for totalt kr 2 milliarder og med en tapsavsetning på kr 1 milliard.

Ordningen må gjennom ESA for godkjennelse i forhold til statsstøttereglene før den kan tre i kraft. Lånetilbudet vil være det rimeligste lån som er mulig innenfor disse reglene. Hvert enkelt lån vil ha maksimalt 6 års løpetid og en rentebelastning på 1,79 % for hele lånets løpetid, samt et påslag for risikomargin som kun avhenger av lånets lengde og bedriftens størrelse. For små og mellomstore bedrifter vil lånet, avhengig av lengde, koste 2,04– 2,79 % og for større bedrifter vil lånet koste 2,29 – 3,79 %.

Det gjelder enkelte vilkår for å kunne benytte seg av ordningen:

  • Ordningen vil gjelde både reiser og pakkereiser som avlyses av pakkereisearrangøren eller avbestilles av forbrukeren.
  • Ordningen gjelder ikke direktebookede reiser eller hotellovernattinger.
  • Pakkereisearrangøren må ha vært registeret Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret per 1. mars 2020, ha vært medlem i Reisegarantifondet samt ha stilt gyldig reisegaranti.
  • Pakkereisearrangøren må ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, etter en definisjon i statsstøttereglene.
  • Ordningen gjelder for lån inntil 80 prosent av den enkelte pakkereisearrangørs lovpålagte refusjoner.
  • Pakkereisene må ha vært planlagt startet mellom 14. mars og 14. juni 2020.
  • Rammen for lån er totalt 2 milliarder. kroner og tapsavsetningen er 1 milliard kroner.

Innovasjon Norge vil åpne for søknader når ordningen er godkjent av ESA, og foreløpig er det planlagt at søknadsfristen vil være 14. juni 2020.

 

1,5 milliarder i kompensasjon til fylkeskommunene for tapte billettinntekter

Nedgangen i antall kollektivreisende har medført en betydelig reduksjon i kollektivselskapenes billettinntekter. Regjeringen har oppfordret til å unnlate bruk av kollektivreiser dersom reisen ikke er nødvendig, men på samme tid er man avhengig av et velfungerende kollektivtilbud for dem som har måttet og fortsatt må jobbe. 
Av den grunn foreslås det i revidert nasjonalbudsjett for 2020 at rammetilskuddet til fylkeskommunene skal økes med 1,5 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til kompensasjonen på 1 milliard kroner som allerede er utbetalt. 

Tilskuddet skal fordeles proporsjonalt mellom fylkeskommunene, ut fra hvor stor andel av det totale inntektstapet som det anslås at faller på de enkelte fylkeskommunene. Departementet vil komme tilbake til fordelingen av tilskuddet senere. 

 

Endringer i kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett: Forlengelse, justering og økning

Nye 300 millioner kroner settes av til kultursektoren for å kompensere for bortfall av billettinntekter. Dette betyr at det totalt settes av 600 millioner til hele kultursektoren, til fordeling over en 3 måneders periode. 

I tillegg til de ovennevnte, nye 300 millioner kroner skal den eksisterende kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet kompensere opp til 70 % av tapte inntekter (kiosksalg, parkering, loppemarked, basarer), som typisk har utgjort vesentlige inntektskilder for korps, idrettslag med flere. 

I og med at forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer ble forlenget til 15. juni skal kompensjonsordningen videreføres i tilsvarende tidsmessig utstrekning, med enkelte endringer. Det legges opp til at frivilligheten vil kunne få en større del av sine inntekter dekket, samt at flere virksomheter uten erverv til formål kan søke om kompensasjon. Utvidelsen gis virkning frem til 15. juni, men også for perioden tilbake til 12. mars.  

Samlet sett medfører dette at ordningen kommer opp på totalt 1,6 milliarder kroner.

Økningen i rammen er positiv, men er trolig for lav. Det synes dermed å være å forvente en forholdsmessig avkortning.

 

Spørsmål eller trenger du bistand? Ta kontakt med ditt lokale BDO-kontor.