Blogg:

Under korona – Kan arbeidsgiver pålegge ferie?

29. april 2021

Birgitte Elena Sætre, Advokat/ Senior manager, BDO Advokater |

Illustrasjonsbilde av to personer i en båt

For noen arbeidsgivere kan det være gunstig å be arbeidstaker ta ut ferie før den vanlige fellesferien. Hva sier ferieloven og er det noen spesielle unntak under koronapandemien? Her får du en oversikt over regelverket. 

Det er fortsatt de vanlige reglene etter ferieloven som gjelder. Arbeidsgivers rett til å fastsette arbeidstakers ferie fremgår av ferieloven § 6, jf. §§ 7-9. Der fremgår det at selv om arbeidsgiver har rett til å fastsette tiden for ferie, har arbeidstakerne krav på at 18 av de 25 virkedagene (virkedager = mandag til lørdag) skal kunne tas i hovedferieperioden 1. juni til 30. september. Vi kan konkludere med at arbeidsgiver ikke kan, uten avtale, pålegge den ansatte å ta ut disse 18 dagene/tre ukene før 1.juni.

 

Resterende virkedager

Hva med de resterende virkedagene – kan arbeidsgiver kreve de gjennomført nå?

Ferieloven sier at såfremt ikke særlige grunner er til hinder for det, skal arbeidstakerne få beskjed om feriefastsettingen så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien starter. Det er lite praksis på hva slike særlige grunner vil kunne være, men koronasmitte vil neppe være en slik særlig grunn.

Plikten til å gi beskjed senest to måneder før er bare en ordensforskrift. Hvis arbeidsgiver ikke overholder to måneders fristen, blir ikke arbeidsgivers beslutning av den grunn ugyldig – men det kan få en økonomisk konsekvens for arbeidsgiver i form av erstatningsansvar.

 

Endring av fastsatt ferie

Hvis ferien allerede er bestemt, har arbeidsgiver også mulighet til å endre ferie hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger, jf. ferieloven § 6. Dette kan typisk være aktuelt hvis mange i bedriften blir syke som følge av korona, slik at det er nødvendig å sette inn andre arbeidstakere. I slike tilfeller skal arbeidsgiver dekke merkostnadene ved endring av ferie. Se mer ferieloven § 6 nr. 3.

 

Hvilke muligheter har du som arbeidsgiver?

Situasjonen med utbredelse av koronaviruset har medført en unntakstilstand med uvante situasjoner og hvor vi stadig møter nye juridiske problemstillinger. Et forhold arbeidsgiver kan vurdere er å åpne for å behandle feriesøknader fortløpende, slik at arbeidstaker kan søke om ferieavvikling innenfor et kortere tidsvindu enn normalt. Dette kan særlig være aktuelt dersom arbeidstaker har omsorgsoppgaver i hjemmet. Dette kan f.eks. gjelde arbeidstakere med barn som må være hjemme fra barnehage eller skole, og arbeidstaker ikke har rettigheter til lønn eller ytelser fra det offentlige.

Alt er ikke like lett å gi et tydelig svar på, selv om vi har klare utgangspunkt som arbeidsavtalen, arbeidsmiljøloven og ferieloven. Regler om arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt, samt partenes gjensidige lojalitetsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt blir viktig fremover. Her må alle bidra og medvirke på en god og saklig måte innenfor arbeidslivets spilleregler.

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss i BDO Advokater eller ditt lokale BDO-kontor. Du finner oss over hele Norge, blant annet i OsloTrondheim og Bergen. Full oversikt over våre 74 kontorer finner du her.