• Virtuell valuta og skatt - fire ting du bør tenke på
Blogg:

Virtuell valuta og skatt - fire ting du bør tenke på

04. november 2019

Har du tatt i bruk virtuell valuta, eller tenker du på å begynne? Her er det viktigste du bør huske på når det gjelder beskatning.

 

Virtuell valuta beskattes etter de alminnelige regler

Virtuell valuta har flere likhetstrekk med ordinær valuta, og man skulle kanskje tro at virtuell valuta skulle beskattes som andre ordinære valutaer. Men i motsetning til for eksempel norske kroner eller amerikanske dollar, finnes det ingen formell utsteder av virtuell valuta. Det er ingen sentralbank som regulerer bitcoin eller etherum. Det finnes heller ingen offisielle valutakurser. Disse grunnleggende forskjellene fra ordinære valutaer medfører at virtuell valuta for skatteformål anses som et formuesobjekt som omfattes av de alminnelige regler for inntekts- og formuesbeskatning. 

Virtuell valuta er heller ikke et finansielt instrument og omfattes ikke av fritaksmetoden. Dermed blir inntekter knyttet til gevinster skattepliktig, tilsvarende er tap fradragsberettiget etter de alminnelige reglene i skatteretten. 

 

Hold oversikt over alle transaksjoner

I utgangspunktet kunne en tenke seg at å rapportere inn gevinst/tap knyttet til virtuell valuta ville være ganske rett frem. Selv om skattereglene er ganske enkle i teorien, kan det oppstå en rekke utfordringer i praksis. Det kan skje mange transaksjoner hver eneste dag. Hver enkelt transaksjon skal vurderes for seg, og det skal beregnes gevinst/tap i hvert enkelt tilfelle. Vær oppmerksom på at dersom man veksler en virtuell valuta i en annen, er dette en skattemessig realisasjon hvor det skal beregnes gevinst/tap. Dette kan være praktisk utfordrende å holde styr på, men er helt avgjørende for å sikre riktig skattlegging. 

I motsetning til børsnoterte aksjer som rapporteres inn via VPS, finnes ikke tilsvarende rapporteringssystem for børser hvor det handles med virtuell valuta. Dette medfører at den skattepliktige selv må sørge for å ha oversikt over utførte transaksjoner. Som for andre formuesobjekter er skattyter ansvarlig for å rapportere både gevinst/tap knyttet til transaksjoner og formue til skattemyndighetene. Ekstra utfordrende vil det kunne være at kursene kan være ulike mellom de ulike børsene. I et slikt tilfelle er det naturlig å ta utgangspunkt i kursene på den børsen transaksjonen skjer. Her er det essensielt at man sørger for å ha dokumentasjonen i orden. 

 

Utgjør aktiviteten virksomhet?

For privatpersoner som handler med virtuell valuta er det verdt å være oppmerksom på at dersom man gjør større investeringer i for eksempel datautstyr for å handle med eller utvinne eksempelvis bitcoin, og det gjennomføres mange transaksjoner over et lengre tidsrom, vil aktiviteten kunne bli ansett som virksomhet og falle inn under de regler som gjelder næringsdrivende. Det har ingen betydning om aktiviteten foregår i Norge eller utlandet.

Nettogevinst utenfor virksomhet beskattes som kapitalinntekt.

 

Virtuell valuta medregnes i formuesskatten

Ved fastsettingen av formuen tas det utgangspunkt i verdiene skattyter eier ved årsslutt. I denne fastsettingen omfattes også virtuell valuta slik at all virtuell valuta som du eier ved årsslutt skal inngå i den skattemessige formuen. Har du minet bitcoins og disse fortsatt er i behold, skal verdien av disse oppgis som en del av formuen. Som hovedregel skal virtuell valuta omregnes til norske kroner per 1. januar i året etter inntektsåret.

Les mer om vår ekspertise innen blockchain og kryptovaluta her.