• Samfunnsansvar og bærekraft
    – status i norske banker

Samfunnsansvar og bærekraft – status i norske banker

Bærekraft og klimarisiko er svært aktuelle temaer for finansnæringen. Norske banker møter i økende grad forventninger fra myndigheter, kunder og investorer til bærekraftige tjenester og håndtering av klimarisiko. Omstillingen i finanssektoren er en sentral nøkkel til økt omstilling i økonomien generelt. BDO har gjennomført en undersøkelse for å kartlegge hvor langt dette viktige arbeidet er kommet, særlig blant små og mellomstore banker. Disse utgjør flertallet av norske banker, men har sammenliknet med de store langt færre interne ressurser å spille på i dette komplekse arbeidet.

BDO rådgivning og bransjegruppen Bank og finans har utarbeidet en statusrapport på bærekraftsarbeid i norsk banksektor for 2020. Rapporten gir et bilde på hvor langt små og mellomstore banker har kommet og hva satsningsområdene er videre.  

Se hele Bærekraftsundersøkelsen 2020 her

Undersøkelsen i 2020 utredet forhold relatert til:

  • Bærekraft i bankens strategi, målsetninger og FNs bærekraftsmål
  • Grønne produkter
  • Klimarisiko generelt og klimarisiko i kredittprosessen spesielt
  • Klimarapportering og miljøsertifisering

 

Undersøkelsen i 2020 viser at bankene er i gang 

Etter å ha analysert svarene i undersøkelsen og vært i dialog med enkelte banker ser vi at bærekraftsarbeidet i norske banker absolutt er i gang. Undersøkelsen viser at noen banker allerede har iverksatt tiltak på ett eller flere områder, mens andre har dette på agendaen. 

Funn fra undersøkelsen tyder på at FNs bærekraftsmål er et nyttig verktøy for mange banker, og benyttes til å sette retning for bærekraftsarbeidet. Videre ser vi at bankene prioriterer ulike satsningsområder, men samtlige banker har målsetninger om reduksjon av miljø- og klimapåvirkning gjennom egen drift. 

Håndtering av klimarisiko ser ut til å være noe de fleste er opptatt av. Samtlige banker oppgir at de har implementert vurderinger av klimarisiko i kredittarbeidet, eller har dette på planen. Med tanke på omstillingen næringslivet må gjennom for å nå Norges mål om utslippskutt på minst 50 prosent innen 2030, er dette et godt tegn. Det harmonerer også godt med anbefalinger fra Finans Norge og TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). 

Samtlige banker utarbeider en form for rapportering på bærekraft. De fleste har bærekraftsrapporteringen som en integrert del av sin årsrapport. Bankene benytter ulike rammeverk for rapportering og det bekrefter bildet av manglende standardisering på området. Dette gjør det vanskelig for interessenter å sammenlikne ikke-finansiell informasjon på tvers av banker. 

 

Behov for en sparringspartner?

Vi som har utarbeidet rapporten håper resultatene kan støtte deg i ditt arbeid med bærekraft. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål til undersøkelsen eller ønsker å diskutere hvordan dere kan komme videre med eget bærekraftarbeid.

Enter security code:
 Security code