Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.

Faste kostnader og kompensasjonsordningen - korona

 

Q: Vi kjøper varer fra utlandet og selger til restauranter. Vi har økte kostnader i forbindelse med svekket krone. Er det noe av dette som kan knyttes til faste utgifter? Er innkjøp av varer, fraktkostnader etc. noe som går inn under faste kostnader?

A:Valutatap- og gevinst skal ikke inngå i rentekostnader og –inntekter ved beregning av netto rentekostnad.

 

For øvrig er det kun kostnader som er direkte omtalt i forskriften man kan få dekket og det er knyttet til konkrete poster i næringsoppgaven. - post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler - post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil - post 6340 Lys og varme - post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer - post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. - post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap - post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv. - post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler - post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget - post 7500 Forsikringspremie.

 

Q: Vedrørende fall i husleieinntekt: Må leietaker være kvalifisert for kompensasjon etter ordningen for at utleier også skal være kompensasjonsberettiget? Mange utleiere mottar krav om redusert husleie uten at utleier har tilstrekkelig innsikt i leietakers situasjon.

A: Det er ikke oppstilt vilkår om at leietaker må være kvalifisert for kompensasjon. Den del av faste uunngåelige kostnader som tilbakeføres fordi betalingskrav knyttet til kostnaden ettergis eller reduseres, regnes ikke som fast uunngåelig kostnad.


 

Q: Hva med felleskostnader/markedsføringsbidrag til huseier?

A: Fast unngåelig leiekostnad for lokaler er begrenset til næringslokaler, og da kun husleien. Når det i avtalen med huseier er skilt mellom husleie, felleskostnader og markedsføringsbidrag, så må dere splitte opp kostnadene. De felleskostnader som ellers ville vært omfattet av kompensasjonsordningen dersom dere hadde eid næringslokalet, slik som lys og varme, mener vi inngår i kostnadsgrunnlaget dere kan kreve tilskudd for. Markedsføringsbidrag vil dere ikke kunne kreve tilskudd for.

 

Q:Angående omsetningsbasert husleie, vil ikke dette likevel kunne søkes støtte om så lenge det kun er beløpet / prosentsatsen som kreves av utleier (som kan være lavere enn avtalen, hvis man har forhandlet)?

A: Dette er ikke omtalt i forskriften. Etter vårt skjønn må bestemmelsen forstås slik at dersom den variable delen reduserer den faste husleien, så er det faktisk betalt leiekostnad som inngår i kostnadsgrunnlaget. Dersom den variable delen øker husleiekostnaden utover det faste elementet, så får dere kun kompensasjon for det faste elementet.

 

Q: Dersom man har leiekostnader på 1 MNOK men utleier bidrar ved å ta 50% av tapet på de 20% som ikke dekkes av kompensasjonsordningen, vil da 1 MNOK være grunnlag faste kostnader eller 0,9 MNOK?

A: Det er de faktiske kostnader som selskapet har hatt som kan inngå i søknadsgrunnlaget, slik at det er 0,9 MNOK som blir grunnlaget dersom det er dette beløpet man faktisk betaler. Dersom utleier som følge av slike leiereduksjoner får redusert omsetningen, vil utleier kunne søke kompensasjon for egen virksomhet forutsatt at omsetningsfallet er stort nok og øvrige vilkår er oppfylt.

 

Q: Dersom vi har høy leie ut ifra omsetning, kan vi få kompensasjon for dette, eller er det kun faste leieutgifter. Det er den prosentvise leien som utgjør hoveddelen av leien for vår del.

A: Det variable elementet som er knyttet til omsetningen anses ikke som en del av de faste uunngåelige kostnadene.

 

Q: Utgifter til leie av kassasystem og alarm hos en restaurant, inngår dette?

A:
Kassasystem er kostnader som vi mener må anses som leie av maskiner, inventar mv., og som dere kan søke om tilskudd til dekning av. Når det gjelder alarmsystem så er vi i tvil om dette kan anses som maskin, inventar mv som inngår i post 6400 i næringsoppgaven. Skattemessig anses alarmanlegg ikke som en kontormaskin, og det må vurderes nærmere om kostnaden kan anses som en maskin/inventar fra et regnskapsmessig ståsted.

 

Q: Inngår kostnader til logistikk, spesielt lagerleie?      

A: Vi antar at lagerleie inngår som «næringslokale» i forskriften § 3-2, og at dette derfor omfattes. Når det gjelder øvrige logistikkostnader må det gjøres en konkret vurdering opp mot kompensasjonsberettigede kostnader.

 

Q: Er lønnskostnader regnet som fast, uunngåelig kostnad?

A: Nei. Finansministeren har dog uttalt på en pressekonferanse at dette vil bli vurdert nærmere for mai og april, mtp. å dekke faste, uunngåelige lønnskostnader for å opprettholde en minimumsbemanning.

 

Q: Vil man kunne kreve dekning for kostnader til innkjøp av ferskvarer (med holdbarhetsdato, og som må kastes)? Eksempelvis til kantinedrift?

A:
Nei, dette er ikke ansett som faste, uunngåelige kostnader.

 

Q: Er ekstrautgifter pådratt ifbm. denne situasjonen (tiltak til hygiene) noe man kan få dekket?

A: Kostnader for tiltak til bedre hygiene er ikke omfattet.

 

Q: Kan man ta med avdrag på lån dersom man har fått avdragsfrihet?

A: Nei, avdrag på lån vil ikke inngå uansett om man har avdragsfrihet eller ikke. Det er kun rentekostnader som under fastsatt kriterier som vil kunne inngå i ordningen.

 

Lisenskostnader

Q: Hvordan er det med betaling for leie av programvare? Dekkes det under «leie av utstyr» som følge av at det er en underpost av denne kontoen?

A: Det har vært noe uavklart om lisenskostnader dekkes av kompensasjonsordningen. Det er rettet henvendelser fra flere hold til Finansdepartementet for å få avklart spørsmålet, da Skattedirektoratet har uttalt at kostnadene ikke er omfattet. Det siste vi har fått tilbakemelding om er følgende:

"Når det gjelder kostnadene som føres inn under post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l., er dette blant annet kostnader i form av lisens/leie av regnskapsprogram (årlig bruksrett for programvare). Posten kan også inkludere kostnader til lisenser/leie av økonomisystem, kassasystem, timebestillingsystem, personallistesystem etc. 

Kostnader som føres via post 6400, herunder konto 6420 er kostnader til bedriftens administrative drift. Kostnader som føres på disse kontoene er ikke direkte knyttet til selskapets egen omsetning (selv om systemene i mange tilfeller brukes for å administrere selve omsetningen). Disse kostnadene varierer i mindre grad med omsetning, og slike kostnader vil også i mange tilfeller løpe selv om virksomheten er stengt ned. Det foreligger i mange tilfeller ikke et naturlig skille mellom leie av fysiske driftsmidler og programvare, og et strengt skille mellom leie av fysiske driftsmidler (konto 6400/6410/6440) og programvare kan derfor ikke begrense rett til å kreve fradrag for uunngåelige kostnader som bør falle inn under ordningens formål. Alle kostnader må selvsagt periodiseres i tråd med de ordinære periodiseringsprinsippene som gjelder for ordningen.

Kostnader som skal inngå i næringsoppgaven post 6500 Verktøy, inventar mv. (som ikke skal aktiveres) kan ikke kreves kompensert. Disse kostnader vil normalt knytte seg til konto 6552 Programvare anskaffelse og konto 6553 Programvare vedlikehold i foretakets standard kontoplan. Disse kan ikke inkluderes i de uunngåelige faste kostnadene i post 6400 i søknaden.

Årlige lisenskostnader til tidligere anskaffet programvare kan henføres til post 6400 i søknaden."

Videre har skattedirektoratet bekreftet at programvarens funksjon i bedriften ikke nødvendigvis er avgjørende. Lisenskostnader til teknisk tegning til bruk i en arkitektvirksomhet e.l., hører også inn under post 6400 leie.

 

Q: Hva er bakgrunnen for at det er usikkert om leie av programvare er uunngåelige kostnader når det er en underpost man kan henføre under konto 6400?

A: Skattedirektoratet har på forespørsel uttalt at kostnaden ikke skal tilordnes konto 6400, men post 7600 som gjelder lisens, patentkostnad og royalty. Det er rettet henvendelser fra flere hold til Finansdepartementet for å få avklart spørsmålet og det forventes svar innen kort tid.

 

Management fee

Q: Konsernkostnader, som f.eks. regnskapsførsel, IT og kjedeavgift, som mor fakturerer til datterselskapene, er dette en fast uunngåelig kostnad for datterselskapene?

A: Det avhenger av hvilke underliggende kostnader som er knyttet til konsernkostnad eller "management fee". Regnskapsføring er inkludert i kompensasjonsgrunnlaget, det kan også IT-kostnader være, men hvorvidt "kjedeavgift" kvalifiserer avhenger altså av hva det er betaling for.

Generelt må det gjøres en vurdering av hver av de underliggene kostnadene som management fees, felleskostnader, franchiseavgift og markedsbidrag dekker.

 

Markedsføringsbidrag

Q: Vil markedsføringsbidrag være en fast uunngåelig kostnad som er kompensasjonsberettiget?

A:
Etter vår oppfatning inngår ikke markedsbidrag i de definerte kostnadene som det kan kreves kompensasjon for. Spørsmålet har blitt tatt opp med SKD. Ifølge SKD må det gjøres en vurdering av de underliggende kostnadene som markedsføringsbidraget skal dekke og hvorvidt disse kvalifiserer ihht forskriften.

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at ordningen gjelder nytt regelverk og at det per i dag foreligger begrenset med veiledning utover det som følger av forskriften og ligger i søknadsportalen. Svarene i FAQ er gitt etter beste skjønn på tidspunktet spørsmålet ble stilt. Vi tar forbehold om at det kan komme avklaringer, presiseringer og endringer som kan påvirke konklusjonene.