Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
  • Kompensasjonsordning for bedrifter

Kompensasjonsordning for bedrifter

Formålet med tiltaket er å kompensere for inntektsbortfall og dermed bidra til å redusere risikoen for konkurser. Ordningen er endelig vedtatt av Stortinget og godkjent av ESA, men det kan komme endringer og avklaringer løpende.    

Stortinget har ikke besluttet formelle begrensninger i bedriftenes muligheter til å ta utbytte, eller forbud mot oppsigelser for bedrifter som mottar kompensasjon. Det legges imidlertid opp til stor åpenhet om hvilke bedrifter som mottar penger fra ordningen. 

Tiltaket skal bidra til at bedrifter får hjelp til å dekke deler av de faste, uunngåelige kostnadene. Ordningen kan gi mange bedrifter en umiddelbar bedring i likviditeten, og vil få et omfang på omtrent 20 milliarder per måned. 

 


Kompensasjonsordningene – Hva gjelder per 13. august?

BDO har gjennom de siste fem månedene omtalt en lang rekke tiltak myndighetene har innført for å avhjelpe norsk næringsliv i forbindelse med koronakrisen. Føler du at det er vanskelig å holde oversikt over de ulike ordningene?

En oppdatert status for de mest sentrale ordningene finner du her.


 

Kompensasjonen beregnes etter følgende formel per virksomhet:  

1 Kompensasjonen = Omsetningsfall (sammenlignet med samme måned i fjor) i prosent × (uunngåelige faste kostnader − egenandel) × justeringsfaktor. 

Justeringsfaktoren fastsettes til:  

0,9 for bedrifter nedstengt av staten 0,8 for øvrige bedrifter Egenandelen settes til 0 kroner for bedrifter nedstengt av staten og 10 000 kroner per måned for øvrige bedrifter. 

Nedre terskel for utbetaling fra ordningen er på 5000 kroner. Beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales ikke ut. 

Taket for utbetaling settes til 30 millioner per måned for ordinær utbetaling og 80 millioner kroner som absolutt tak per foretak/konsern per måned. 

Søkeportalen åpnes for virksomheter som ble pålagt stengt av staten 18. april og for øvrige virksomheter 20. april. Ordningen skal gjelde for mars, april og mai måned, med mulighet for forlengelse. 

Stortinget har også bedt regjeringen komme tilbake med konkrete tiltak for å holde aktiviteten oppe i olje- og gassrelatert industri, før fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett. 

 

Hvem gjelder det? 

Ordningen skal i en periode kompensere deler av de uunngåelige faste utgiftene til virksomheter som er sterkt rammet av smitteverntiltakene, enten ved at de har blitt pålagt å stenge, eller ved at de har opplevd et stort inntektsbortfall. Det betyr at opptil 100.000 norske virksomheter vil kunne få hjelp til å betale regningene sine. Virksomheten må kunne dokumentere et omsetningsfall på minst 30 prosent per måned sammenlignet med samme periode foregående år for å få støtte. For mars holder det med et omsetningsfall på 20 prosent. 

Ordningen er en søknadsbasert tilskuddsordning, og midlene som tildeles i ordningen vil være kompensasjon for tapt omsetning. Av den grunn vil tilskuddet også være å anse som skattepliktig inntekt. 

Regjeringen jobber videre med ordninger som ivaretar virksomheter med store sesongsvingninger og virksomheter som faller utenfor ordningen (virksomheter uten skatteplikt). 

 

Hva må jeg gjøre for å kunne nyttiggjøre meg av dette? 

For raskt å kunne behandle et stort antall søknader og gjennomføre utbetalinger, forutsetter det et enkelt system. Samtidig må du som bedriftsleder legges til rette for å kunne rapportere i ettertid for å bevise at kriteriene for å motta tilskuddet er oppfylt. Myndighetene vil kreve dokumentasjon i etterkant. Det er derfor viktig å være føre var enn etter snar med å etablere gode interne rutiner for å kunne svare ut et slikt krav.  

 

Hvordan kan BDO hjelpe meg? 

Søknadsprosessen er digital, men krever forberedelser og dokumentasjon. BDO sine eksperter har bred kompetanse knyttet til tilskudd og tilhørende rådgivning, og vil kunne bistå med blant annet: 

  • Forberedelser og analyser av grunnlag for søknad om kompensasjon
  • Juridiske avklaringer
  • Utforming av søknad og gjennomføring av søknad om midler  
  • Bistand i utviklingen av interne systemer som sikrer at krav fra tilskuddsgiver overholdes, herunder rapporteringskrav og synliggjøring av at penger er benyttet til formålet 
  • Bistand av utforming av rapportering til tilskuddsforvalter/eier 
  • Bekreftelse av dokumentasjonen 

 

Webinarer om kompensasjonsordningen

Om kompensasjonsordningen
BDOs eksperter har bred kompetanse knyttet til tilskudd og tilhørende rådgivning, og vil bistå med en gjennomgang av regelverket. Se webinaret her.

Søke om kompensasjon
Få en praktisk oversikt over avklaringene som ble gitt i forskriften 20.april, herunder hvordan konsern skal forholde seg til søknad om tilskudd. Se webinaret her.
 

 
Ta kontakt 

Spørsmål eller ønsker du bistand fra oss? Ta kontakt eller se hvordan vi kan hjelpe på denne siden.
 
Her finner du typiske spørsmål og svar om ordningene. Du kan også lese vår atikkel om hva du må vite om den kompeansasjonsordningene her og om avklaringene som kom 17.april her.