Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
 • Låne- og garantiordninger

Låne- og garantiordninger

Formålet med tiltaket er å bedre selskapenes tilgang til kapital og sikre tilstrekkelig likviditet gjennom koronakrisen. 

Tiltakene går ut på å sikre finansering for bedrifter som har behov for ekstern finansiering, gjenopprette Statens obligasjonsfond, gi tilskudd til frilansere, selvstendig næringsdrivende og selskaper i etableringsfasen, samt bedre mulighet for nødvendig oppkapitalisering og restrukturering av selskapene på Oslo Børs og andre regulerte markeder. 

Flere av tiltakene er allerede vedtatt, som ordningen med statlig lånegaranti, gjenopprettingen av Statens obligasjonsfond og inntektssikring for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Andre tiltak er i forslagsfasen og ventes vedtatt om kort tid. (Se nærmere om status under hvert tiltak.) Merk at det kan komme endringer under hvert av tiltakene, også de som per i dag er vedtatt. 


Hvem gjelder dette? 

Dersom din virksomhet har behov for finansiering, dere er rammet av yrkesforbud, fall i omsetning eller stans av produksjon som følge av koronapandemien, kan dette være relevante å benytte seg av disse tiltakene. 

 

Hva må jeg gjøre for å kunne nyttiggjøre meg av dette? 

Under hvert av tiltakene får du nærmere informasjon om vilkår og hva du må gjøre for å kunne nyttiggjøre deg av tiltaket. 


Hvordan kan BDO hjelpe meg? 

Vi hjelper deg å få oversikt over virksomhetens økonomiske situasjon og å identifisere nødvendige tiltak for å sikre tilstrekkelig likviditet. Vi bistår også i gjennomføringen av disse tiltakene. Vi kan blant annet:  

 

 • Presentere underliggende inntjening og drivere i historiske resultater 
 • Utvikle dynamiske modeller for likviditetsprognoser på kort og mellomlang sikt 
 • Modellere likviditetsbehov gitt ulike scenarier 
 • Identifisere mulige tiltak og kvantifisere effekten av disse på likviditetsbehovet 
 • Vurdere finansieringsbehov og gjeldsbetjeningsevne 
 • Utarbeide dokumentasjon til finansforetaket/banken og/eller innhente tilbud 
 • Bistå i forhandlinger med kunder, leverandører og finansforetaket/banken 
 • Utvikle Analytics løsninger for dynamisk og automatisert rapportering av likviditet 
 • Innleie av ressurser på økonomisiden (CFO, økonomisjef, controllere og regnskapsmedarbeidere) 

 

Vedtatte tiltak: 

(sist oppdatert 8.4.2020) 

 

Statlig lånegaranti 

En statlig lånegaranti med ramme på 50 milliarder rettet mot nye lån til små- og mellomstore bedrifter som har behov for ekstern finansiering er opprettet. Forskrift til lov ble fastsatt av Finansdepartementet 27. Mars.  

For å kvalifisere for å kunne søke kriselån er det 4 hovedkriterier som må være oppfylt: 

 1. Selskapet har på konsolidert nivå under 250 ansatte og en årlig omsetning under EURm 50, eller en balanse under EURm 43 
 2. Selskapet må ha virksomhet i Norge, og som således har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret 
 3. Selskapet har akutt likviditetsmangel grunnet direkte eller indirekte virkninger av Covid-19 utbruddet 
 4. Selskapet er under normale omstendigheter en lønnsom virksomhet 

Den 2. april fastsatte Finansdepartementet en forskrift som også åpner ordningen for større virksomheter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte. 

Det er finansforetakene/bankene som skal styre garantiordningen, og hvert enkelt finansforetak/bank må ta stilling til om vilkårene er oppfylt. Eventuelle tap knyttet til lån under ordningen skal dekkes pro rata, hvor staten dekker 90 prosent. Dersom selskapet hadde en utfordrende økonomisk situasjon per 31. desember 2019, som nærmere definert i forskriften, utelukkes fra ordningen.. Garantien gjøres gjeldende for lån innvilget av finansforetak/banker før 1. juni 2020. 

Les mer om hva som kreves av SMB-bedrifter for å få kriselån her.
Les mer på regjeringens sider her og her

 

Statens obligasjonsfond 

Statens obligasjonsfond gjenopprettes med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, og skal forvaltes av Folketrygdfondet. Statens obligasjonsfond skal benyttes for kjøp av obligasjoner i markedet. Det er ikke et statsbankliknende tiltak, men skal stimulere til at også andre investorer tar del i obligasjonsmarkedet. Investeringer i nye kredittobligasjonslån vil derfor skje sammen med andre investorer og på markedsmessige vilkår. 

Les mer på regjeringens sider her.
 

Frilansere/selvstendige næringsdrivende 

 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittsinntekten de siste tre årene, opp til 6G, fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.  
 • Sykepenger blir utbetalt fra og med dag fire.  
 • Omsorgspenger blir utbetalt fra og med dag fire. 

Det er opprettet en søknadsløsning og rapportering av egenmelding for selvstendig næringsdrivende og frilansere, den finner du hos NAV her.

 
Foreslåtte tiltak

(sist oppdatert 8.4.2020) 


Tilskudd til unge vekstbedrifter 

Ordningene innovasjonstilskudd og etablerertilskudd styrkes med totalt 2,5 milliarder kroner. 

Små og mellomstore vekstselskaper med utviklingsprosjekter kan søke om innovasjonstilskudd for å skape ny aktivitet i bedriftene og hindre unødvendige permitteringer. Midlene skal stimulere produkt- og tjenesteutvikling, strategi- og kompetanseutvikling, tilrettelegging for utviklingsaktiviteter og –prosjekter, og bedriftsnettverk. Målet er at utviklingsprosjekter kan gjennomføres til tross for resultatsvikt og likviditetsutfordringer. 
Gründere og oppstartsbedrifter med innovative forretningsideer som har markeds- og vekstpotensial kan få etablerertilskudd. Maksimal støtte økes fra dagens 0,7 mill. kroner til 1,5 mill. kroner.  


 
Innovasjonslån gis økt låneramme med 1,6 milliarder kroner, til 3 milliarder kroner 

Lånefinansiering fra Innovasjon Norge supplerer det kommersielle markedet. Innovasjonslån kan anvendes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Økt utlånsramme vil gi lånetilgang til bedrifter med stort potensial som vanskelig vil få dekket sine finansieringsbehov i markedet, selv med statens risikoavlastning til bankene. Den økte utlånsrammen skal særlig rettes mot likviditetslån.  
 

Investinors investeringskapital økes med 1 milliard kroner 

Forslaget innebærer at investeringskapitalen i Investinor økes med en milliard kroner.

Tiltaket gjennom det statlige investeringsselskapet skal bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase. Det er foreslått at Investinor kan bidra til dette gjennom sitt nye mandat for matching- og fondsinvesteringer, som er under etablering. 

 

Rentestøttefond 

Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån. Fondet er foreslått å få en ramme på 300 millioner kroner. 
 

Endrer verdipapirhandelloven 

Regjeringen foreslår en endring som skal gjøre det mulig å gi forskriftsregler om pris i pliktig tilbud. Forslaget skal gi bedre mulighet for nødvendig oppkapitalisering og restrukturering av selskapene på Oslo Børs og på andre regulerte markeder. 

Forslaget vil åpne for innhenting av kapital uten at tilbudsprisen er basert på kurser som ikke reflekterer dagens situasjon. 

Les mer på regjeringens sider.

 

Ta kontakt

Spørsmål eller ønsker du bistand fra oss, må du gjerne ta kontakt. Du kan også se hvordan vi kan hjelpe deg på denne siden.