MARKEDSSVIKT, LØNNSOMHET OG GEVINSTREALISERING I BARNEHAGESEKTOREN

23. mai 2018

Regjeringen har satt i gang en helhetlig gjennomgang av reguleringen av private barnehager, og har bestilt flere rapporter for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag. BDO har skrevet en av rapportene. Rapporten ble publisert 29.05.2018.

Sammendrag av rapporten

De siste ti årene har barnehagehagesektoren i Norge sett en framvekst av større private aktører. Samtidig har det vært en økende oppmerksomhet fra blant annet politisk hold og media om inntjeningen i de private barnehagene, og særlig i de større kjedene. Kunnskapsdepartementet har derfor gitt BDO i oppdrag å undersøke utviklingen i lønnsomheten til private barnehager og om eierne realiserer gevinster utover rimelig utbytte. Dette inkluderer også å analysere hvordan gevinster tas ut, ut over rene utbytter. Disse spørsmålene skal bygge opp under en generell vurdering av hvorvidt det kan observeres markedssvikt i sektoren, og på hvilken måte en eventuell markedssvikt har utviklet seg de siste ti årene.

Våre analyser viser særlig tre forhold:

  1. Det pågår en konsolidering i den private barnehagesektoren med en framvekst av større aktører som har økt sine markedsandeler betydelig de siste ti årene. I 2016 hadde seks av de største private barnehageaktørene en markedsandel på til sammen over 30 prosent.
  2. Egenkapitalavkastningen er stabilt høy, og høyere enn Oslo Børs, til tross for at bransjen kjennetegnes av lav finansiell risiko.
  3. Det har vært en betydelig oppbygging av verdier i form av urealiserte eiendomsverdier og egenkapital blant de største aktørene. Dette gjelder også der eierne tar ut markedstilpassede lønninger.

Det har vært et særlig mediefokus på realiserte gevinster i eiendom. Dette gjelder først og fremst ved salg av barnehager, der markedsverdien legges til grunn og eierne ofte også kan ha solgt den til seg selv i en konsernstruktur, og på den måten realisert en gevinst for eierne.

Markedsverdien ved salg av barnehager består av tre hoveddeler; Markedsverdien av eiendommene (som ofte ikke er reflektert i regnskapet grunnet regnskapsreglene), verdien av retten til å drive en barnehage med offentlig støtte og verdien av synergier/stordriftsfordeler for ny eier. På denne måten vil et salg realisere gevinster langt ut over den regnskapsførte verdien og historiske kostnader for eiendommene.

Etter vår vurdering kan det observeres en markedssvikt i sektoren. Inngangsbarrierene for nyetablering er høye, vesentlig høyere enn for få år siden, og det er dyrt å måtte kjøpe opp barnehager for å komme seg inn på markedet som ny aktør. Det er også vanskelig å konkurrere med de største aktørene i et oppkjøp på grunn av deres sterke finansieringsevne.

Bortfallet av fri etableringsrett sammen med en generell økning i eiendomsverdien til de private barnehagene kan derfor bidra til å forklare økte markedsandeler for de store aktørene. Økte markedsandeler har også medført at seks av de ti største aktørenes samlede andel av resultat før skatt for hele bransjen er på nær 60 prosent. Våre analyser av lønnsomhet viser også at egenkapitalen i de større private aktørene jevnt over har gitt høyere avkastning enn en alternativ investering som følger f.eks. Oslo Børs’ hovedindeks. Analysene viser at lønnsomhet og oppbyggingen av egenkapital i bransjen som helhet og blant de de store aktørene har økt betydelig i perioden fra 2007 til 2016.

Les hele rapporten her.

Henvendelser knyttet til rapporten rettes til Kunnskapsdepartementet.