1:

Mustad Eiendom med bærekraft i sitt DNA

Frode Midttun, Senior Manager Marked og Kommunikasjon |

04. november 2020

Mustad har 150 års lang historie på Lilleaker midt mellom Oslo og Bærum, først som produksjonsbedrift og senere som eiendomsutvikler. Mustad har som eiendomsselskap et tilsvarende langsiktig perspektiv på fremtiden og har derfor definert det som sin oppgave å både utvikle og drifte hele bydelen på en bærekraftig måte. Visjonen deres er at området skal bli en levende og grønn by, med moderne arbeidsplasser og et variert botilbud.

 

Utvikling av Lilleakerbyen

Olav Line er administrerende direktør i Mustad Eiendom. Han har lang fartstid fra eiendomsbransjen, og leder nå et familieselskap med store planer for hele bydelen på Lilleaker. Ambisjonen er at Lilleakerbyen skal romme et par tusen boliger, og 250.000 kvm. næringsarealer.
 
«Vår visjon er å skape et byområde der mennesker og virksomheter har alt de trenger for å utvikle seg og trives i omgivelsene. Vi skal være en spydspiss innen områdeutvikling for fremtidige generasjoner. Mustads planer er store innenfor miljø og samfunnsansvar for drift av eksisterende eiendomsportefølje og videre utvikling av Lilleakerbyen», sier adm. dir. Olav Line.

 

Styrket bærekraft i byutvikling

Mustad Eiendom har utviklet sin egen bærekraftsstrategi knyttet til FNs bærekraftsmål. I en egen bærekraftsrapport dokumenterer Mustad hvordan selskapet jobber med sosiale, miljømessige og styringsmessige forhold. 

«Bærekraftstrategien og rapporten danner grunnlaget for innsatsen vi skal legge ned fremover. Vi ville stake ut en tydelig retning, skape et engasjement innad i virksomheten og ikke minst blant våre samarbeidspartnere. Skal vi utvikle Lilleakerbyen på en bærekraftig måte og nå våre ambisiøse mål, er vi helt avhengig av at alle involverte bidrar. Bærekraftig utvikling er nå en helt sentral del av våre forretningsprosesser, og er blitt en del av vår bedrifts DNA», sier Line.

En av de største utfordringene for en eiendomsutvikler som Mustad er å legge nok fleksibilitet inn i planene slik at en kan få med forventningene til de fremtidige generasjoner. «Vi må legge til rette for mer fleksible løsninger som bidrar til å sette i stand eksisterende kontorlokaler med betydelig lavere ressursforbruk enn det som er tilfelle i dag. Vi ser også på flerfunksjonelle løsninger som gjør at det vil bli godt både å besøke, bo og jobbe i en levende og grønn by» sier Olav Line.
 

Bilde av Olav Line

Olav Line er opptatt av at klimaforandringene legger sterke føringer for hvordan Lilleakerbyen skal utvikles med konsekvenser for både materialvalg, energiløsninger og forbruk. 

 

Sirkulære byggemetoder i bransjen

Mustad Eiendom har en unik mulighet til å teste, utvikle og iverksette helhetlige bærekraftige løsninger når de nå skal utvikle Lilleakerbyen. Et viktig arbeid fremover vil være å utvikle sirkulærøkonomiske prinsipper som skal ligge til grunn for nye bygg. Her er ligger det betydelige forretningsmuligheter for bransjen.

«Bygg- og anleggsbransjen har mange innovative tanker, men vår bransje må tenke mye mer på det fornybare og sirkulære. Vi er midt i det grønne skiftet, og kan ikke overforbruke ikke-fornybare ressurser. Kina brukte mer betong i perioden 2011 til 2015 enn USA gjorde på hele 1900-tallet. Den enorme etterspørselen har ført til stor mangel på sand i Asia», sier Olav Line.

Han etterlyser flere norske aktører som ser forretningsmuligheter i den sirkulære økonomien. Det handler om å gjøre mer avfall om til nye ressurser. «Det største hinderet er at for få norske bedrifter ser på gjenbruk som et forretningsområde. Vi sorterer gips etter riving, men dette blir ofte sanert eller sendt til Tyskland for reproduksjon, før det blir transportert tilbake til våre byggeplasser. I dag knuses betong til fyllmasse, men brukes i alt for liten grad som nytt tilslag», sier Line.

Line savner at flere aktører undersøker mulighetene knyttet gjenbruk og fremskutt produksjon av byggematerialer, men ser samtidig at regelverket er strengt på området, og at det mangler tilstrekkelige insentiver. Han mener vi gjør oss altfor avhengig av transport.

«Regelverket er hemmende, og CE-merking av konstruksjonsmateriale gjør det vanskeligere å gjenbruke. Jeg savner insentiver, og mener det må komme større krav til sirkularitet for å få en positiv utvikling. Helt fossilfri byggeplass kan bli vanskelig å få til, men en større grad av fremskutt produksjon av konstruksjonsmateriell vil gjøre oss langt mindre avhengig av transport», avslutter Line. 

Mustad Eiendom har kartlagt alle sine bygg mht. CO2-fotavtrykk, og konklusjonen er at det er store gevinster i å gjenbruke betong. Deres samlede bygningsmasse er anslått av ekstern konsulent til en råvareverdi på ca. 1,4 mrd. kroner.

 

Kort om Mustad Eiendom

Mustad Eiendom AS er et familieeid eiendomsutviklingsselskap med kontorer på Lilleaker - knutepunktet mellom Oslo og Bærum. Selskapets formål er å eie, utvikle og forvalte førsteklasses nærings- og boligeiendom, fortrinnsvis i klynger med en tydelig identitet og
gjennomtenkt sammensetning av kunder.

 

Se også BDO sine sider om bærekraft for bygg- og anleggsbransjen her og få med deg den ferske bransjeanalysen her.