• Norske ledere har sterkere fremtidstro enn europeiske kolleger

Norske ledere har sterkere fremtidstro enn europeiske kolleger

10. februar 2020

Når de blir spurt om fremtidsutsiktene, er norske ledere mer positive enn kolleger i andre europeiske land.

Dette kommer frem i undersøkelsen BDO European Survey 2020, der 215 ledere i Norge og seks andre europeiske land er spurt om temaer som opptar deres hverdag nå – og hva de tror blir viktig for at deres virksomheter skal lykkes i fremtida.

Undersøkelsen avslører at europeiske virksomheter har enorme ambisjoner, på tross av utfordringer som svak europeisk vekst og Brexit. Sterk vekst, strategiske investeringer, internasjonal ekspansjon, risikohåndtering og bærekraftig utvikling er fem nøkkelfaktorer identifisert i BDO-rapporten.

Ifølge rapporten er de viktigste investeringsområdene i fremtida å finne og beholde talenter, utvikle ny teknologi og drive produktinnovasjon.

- Dette er sentrale utfordringer ledere i mange land kan kjenne seg igjen i. Det er spennende å se hvor mye europeiske land har til felles, men også at vi er ulike på enkelte punkter. BDO ønsker å være tett på næringsliv og samfunnsliv, da er slike undersøkelser nyttig innsikt, sier administrerende direktør Martin Aasen i BDO Norge.

I forordet fra CEO for Europa, Midt-Østen og Afrika, Trond-Morten Lindberg, kommer det frem at det er et utfordrende landskap de europeiske virksomhetene jobber i. Den europeiske økonomien har kun vokst med rundt to prosent årlig de siste fem årene, og det er anslått at veksten krymper ytterligere de neste årene.

- BDO ønsket derfor å forstå strategien europeiske beslutningstakere har valgt for å stimulere til vekst, skriver Lindberg, som bakgrunn for undersøkelsen.

En rekke norske ledere er også intervjuet i forbindelse med undersøkelsen. På flere sentrale tema peker de seg ut som annerledes enn sine europeiske kolleger. Blant annet er norske ledere langt mer optimistiske, noe som viser seg når man spør om deres fremtidstro for egen virksomhet, deres land og for hele Europa de neste seks månedene. 

På spørsmål om deres virksomhet vil gjøre det bedre, verre eller stå på stedet hvil de neste seks månedene, så er det for eksempel hele 53 prosent av de norske lederne som tror deres virksomhet vil gjøre det bedre, mot bare 38 prosent i snitt for alle de syv landene som er med. Kanskje ikke overraskende er det i Storbritannia det er svakest tro på de neste seks månedene. I Brexit-landet er det hele 17 prosent av de spurte lederne, som tror det faktisk blir verre for virksomheten deres.

 

Venter forverring i Storbritannia

På spørsmål om generelt forretningsklima i de ulike landene, så er lederne i Norge overlegent mest positive. 38 prosent av de spurte mener Norge vil gjøre det bedre som land de neste seks månedene. For alle spurte land er dette tallet bare 15 prosent. I Storbritannia mener hele 63 prosent av lederne som er spurt at det vil bli en forverring de neste månedene.

Når det gjelder fremtidsutsiktene for hele Europa er de norske lederne nest mest optimistisk. 22 prosent av lederne mener forretningsklimaet vil bli bedre de neste seks månedene. Kun tyskerne med 30 prosent er mer optimistiske enn norske ledere. Snittet for alle landene i undersøkelsen er 15 prosent, men igjen er lederne i Storbritannia de mest negative. 60 prosent av de spurte lederne i Storbritannia tror Europa som helhet vil bli et vanskeligere marked i tida fremover. 

Det er ganske sannsynlig at Brexit-saken påvirker de britiske ledernes fremtidsutsikter. På overordnet nivå er det kun 10 prosent av alle de spurte europeiske lederne som mener Brexit er positivt. Resten er nøytrale (43 prosent) eller direkte negative (42 prosent). 31 prosent av norske ledere er negative til Brexit.

- Brexit har vært et aktuelt tema i mange år allerede. Det fins nok de som tenker at vi ikke vil merke dette så mye i Norge, men vi opplever at Brexit er noe som engasjerer og interesserer våre kunder. Så det er ikke veldig overraskende at en rekke virksomheter er opptatt av hvordan dette kan slå ut, sier Aasen.

 

Lønnsomhet, digitalisering, bærekraft

Norske ledere er dessuten mer opptatt av å øke lønnsomhet enn å øke markedsandel, når de blir spurt om å rangere virksomhetens viktigste strategiske ambisjoner. 41 prosent oppgir dette som veldig viktig (den sterkeste kategoriseringen) for fremtida, fremfor 31 prosent for alle landene som helhet. I Belgia er det til sammenligning kun 19 prosent som mener økt lønnsomhet i eksisterende virksomhet er viktigst.

Norge oppgis gjerne som et foregangsland innen digitalisering. På spørsmål om hvor viktig adoptering av ny teknologi og digitale løsninger er, så svarer 69 prosent av de norske lederne at dette er veldig viktig. Det er høyt, men både i Italia (87 prosent), Spania (81 prosent) og Storbritannia (73 prosent) er det flere ledere som mener dette er det viktigste.

Et av de tydeligste bildene på markeder i endring er nok svarene på hva bærekraftig utvikling betyr for de ulike virksomhetene. Hele 65 prosent av lederne svarer at overgangen til null utslipp av CO2 fra virksomheten blir en viktig del av strategien de neste fem årene. Hva sier de norske lederne? Jo, de er blant lederne som mener overgangen til en null-utslippsmodell er viktigst. Hele 44 prosent av de norske lederne mener dette er veldig viktig for å ta en lederposisjon i markedet i fremtida.

Til sammenligning er det bare 19 prosent av de spurte i Belgia som mener dette er det aller viktigste. 39 prosent av alle lederne mener for øvrig at EUs utslippsmål for 2030 er positive for å drive forretning. I Norge er tallet 38 prosent. 

- Det er ikke overraskende at land og ledere har ulikt fokus på hvilke av bærekraftsmålene de mener er viktigst. Men bærekraftig utvikling er uansett en stadig mer sentral del av også norske virksomheters virksomhet og strategi. Vi har vært gjennom en spennende og lærerik prosess selv, og vi tilbyr dessuten stadig mer bærekraftsrådgivning til våre kunder. Å drive bærekraftig og ha fokus på bærekraftig utvikling vil være helt avgjørende for å lykkes i fremtida, mener Aasen.

 

Krisehåndtering

Finanskrisen i 2008 rammet mange nasjoner, og enkelte kjenner på konsekvensene ennå. Så hvordan oppfatter de forespurte lederne at de og deres virksomhet er rustet for en ny krise på samme nivå? Med tanke på den generelle fremtidstroen i Norge, er det paradoksalt nok flere norske ledere enn i andre land som ikke er selvsikre med tanke på å håndtere en ny slik krise. 22 prosent av de norske lederne oppgir at de ikke er sikre, mot bare 10 prosent for alle de spurte europeiske lederne. 53 prosent av lederne i Norge er ganske sikre på at de vil håndtere dette, mens 25 prosent av norske ledere sier de er sikre på at de skal klare en 2008-krise. For den sterkeste kategorien, er det samlet sett 42 prosent av hele utvalget som sier de er sikre på at de vil håndtere en slik massiv krise.

 

Les mer om hva resten av de europeiske lederne svarte her.

Det vil gjennom de neste ukene bli publisert flere artikler på bdo.no med utgangspunkt i denne store europeiske undersøkelsen.

 

Fakta om de europeiske virksomhetene som svarte på undersøkelsen:

Ledere i 215 virksomheter i syv land svarte på BDO European Survey 2020. 40 prosent av virksomhetene dekket i undersøkelsen hadde en omsetning på rundt 800 millioner norske kroner, og 41 prosent av virksomhetene hadde 500 ansatte eller mer. Bransjer representert varierer fra produksjon (størst), varehandel, rådgivning, finans, transport, energi og eiendom, til teknologi, non-profit, medisin, helse og media og underholdning (minst).