Standardvilkår for advokatoppdrag

(Av 1. september 2009)

1. Generelt

Standardvilkår for våre tjenester regulerer forholdet mellom Dem som kunde og oss, BDO Advokater AS, org nr 996 798 577, så langt ikke annet er særskilt avtalt. Vilkårene utfyller hva som er fastsatt i for eksempel engasjementsbrev, oppdragsbekreftelse eller rammeavtale. Ved eventuelle avvik mellom standardvilkårene og slik særskilt avtale, vil bestemmelsene i den særskilte avtalen gå foran.

2. Rettigheter 

Med mindre annet er skriftlig avtalt, er våre tjenester utelukkende beregnet på Dem. Utsagn, vurderinger, konklusjoner eller annet innhold kan ikke for noen del påberopes av andre enn Dem, hverken overfor oss eller noen andre.

Uten at det på forhånd er klarert med oss, må ikke dokumenter (uansett medium) benyttes i andre sammenhenger enn det som er forutsatt. Utkast vi har oversendt må heller ikke benyttes som grunnlag for ta endelige avgjørelser. Endringer, tilføyelser eller annen redigering må ikke gjøres i dokumenter fra oss, (uansett medium).

Vi beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til materiale som overleveres Dem, uansett innhold og medium. De kan ikke videreformidle dette til andre i annet omfang enn det som fremgår av engasjementsbrevet. 

Vi har også rettigheter til ideer, konsepter, modeller, informasjon, know-how og lignende som fremkommer eller er utviklet i tilknytning til oppdraget. Vi kan fritt bruke og videreutvikle dette i vårt øvrige arbeid for andre kunder.

3. Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt om opplysningene vi mottar i forbindelse med oppdraget, bortsett fra i lovpålagte tilfeller (for eksempel om lov om hvitvasking av 20.06.2003 nr 41). 

Ved signering av den særskilte avtalen samtykker De til at vi kan meddele alle taushetsbelagte opplysninger til våre samarbeidende selskaper (innen BDO) som engasjeres i forbindelse med oppdraget, og/eller øvrige profesjonelle rådgivere som De har engasjert. Personopplysninger vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven.

4. Oppsigelse

Oppdraget skriftlig kan sies opp av Dem med rimelig varsel, mot at De betaler oss avtalt vederlag for arbeid som er utført, og dekker vårt økonomiske tap som følge av pådratte kostnader mv.

5. Endringer/tillegg til avtalen

Endringer i avtalt bistand skal avtales skriftlig.

6. Informasjonsrisiko

Med mindre annet særskilt avtales, er partene enige om at all skriftlig informasjon, også konfidensiell informasjon, kan oversendes ved bruk av e-post eller på annen måte utveksles elektronisk. De aksepterer den risiko som er knyttet til slik elektronisk informasjonsutveksling. Partene ansvarlige for på hver sin side å sørge for at vanlige forholdsregler ved elektronisk informasjonsutveksling blir ivaretatt, herunder at en har installert, og holder oppdatert, adekvat programvare for virusbeskyttelse og lignende.

7.  Erstatningsansvar - ansvarsbegrensning

Hverken De eller vi kan gjøre ansvar gjeldende av noen art eller på noe grunnlag mot den annen part som følge av feil, mangler, skade, uhell, virus eller lignende som kan oppstå i forbindelse med elektronisk kommunikasjon.

Hverken De eller vi kan kreve dekket av den annen part, utgifter eller tap som skyldes følgeskader, økte kostnader, tapt inntekt eller annet indirekte tap av enhver art.

Vårt samlede maksimale ansvar uansett type oppdrag, er begrenset til det minste av Deres dokumenterte, faktiske utgifter som følge av den feil eller mangel som gjøres gjeldende og tre ganger vårt honorar for den del av oppdraget som ansvaret springer ut fra.

Ved beregning av maksimalt ansvar er samlet ansvar for den eller de personer som er utpekt som ansvarlig partner overfor Dem også inkludert.

For oppgaver til offentlige myndigheter mv. som f eks kontrolloppstilling, foretaksmelding, selvangivelse med bilag, kostnadsrefusjoner, tilskudd, skattelempning, og lignende, er De selv ansvarlig for at all informasjon som fremgår av oppgavene er korrekt og fullstendig utfylt, og forøvrig oppfyller alle gjeldende krav. Vi påtar heller ikke ansvar for skattekonsekvenser som følge av feil i slike oppgaver som nevnt. 

8.  Ansvaret for underlagsinformasjon

De er innforstått med at den informasjon som De utleverer eller videreformidler til oss kan være avgjørende for kvaliteten på våre leveranser. Vi vil som ledd i vårt arbeid gjøre en rimelighetsvurdering av den informasjonen som mottas, men vil – om ikke annet er særskilt avtalt – ikke foreta noen form for verifisering av informasjonen. Vi tar intet ansvar for eventuelle mangler og/eller feil ved leveransen som måtte være en følge av mottatt informasjon ikke er fullstendig, korrekt eller oppdatert.

9. Klageadgang

Vårt arbeid vil bli utført i samsvar med god advokatskikk. Dersom De mener at et oppdrag er utført i strid med god advokatskikk er det anledning til å klage til Den norske advokatforening. Det er også anledning til å klage hvis De er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Fristen løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for angjeldende krets. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens nettside.

10. Force Majeure

Forhold som betraktes som force majeur, samt hendelser som partene ikke har kontroll over og som forhindrer, forsinker eller vanskeliggjør gjennomføring av oppdrag, berettiger partene til en rimelig utvidelse av tidsfrister eller til helt å innstille oppdraget uten å bli ansvarlig overfor den annen part.

11. Voldgift

Tvist mellom partene om tolkninger av denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen to uker fra tvisten oppsto, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge etter norske prosessregler.