1:
 • Skattelovutvalgets innstilling

Fremtidens skatte- og avgiftssystem (Skattelovutvalgets innstilling)

Dato:
Tid: Webinaret er tilgjengelig etter registrering
Webinar


  

Irene Bredvold Weiby
Email
 • Velkommen til BDOs WEBINAR

Mandag 19. desember la skattelovutvalget frem sin utredning «Perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem». BDO Advokater ga sine umiddelbare reaksjoner i webinaret bare 4 timer etter fremleggelsen.

Solberg-regjeringen ga Torvik-utvalget i oppgave å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet og blant annet se på følgende temaer:

 • Hvordan ivareta sentrale utviklingstrekk, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering
 • Arbeidsinntekt
 • Selskaps- og kapitalbeskatning
 • Beskatning av multinasjonale selskaper
 • Skatt på forbruk
 • Beskatning av miljø- og naturressurser
 • Omfordeling
 • Forenkling
 • Provenynøytrale forslag
 • Hensyn til Norges internasjonale forpliktelser

Den sittende rød-grønne regjeringen ba i tillegg utvalget se på:

 • Hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskattens rolle
 • Eventuelle virkninger på økonomien for øvrig, bl.a. verdiskaping og sysselsetting
 • Hvordan en kan styrke bruken av skattesystemet til bedre geografisk fordeling
 • Omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden og hvilke tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger

Registrer deg under for å se webinaret.  Webinaret, som er på 45 minutter, er gratis.

Jeg ønsker å se webinaret!