• Forebyggende tiltak

Forebyggende sikkerhetstiltak

De fleste virksomheter har behov for å beskytte seg mot uønskede, tilsiktede handlinger. Dette kan være alt fra hærverk og vinningskriminalitet til alvorlige handlinger som spionasje, terrorisme og sabotasje.

Forebyggende sikkerhetsarbeid skal bidra til å redusere virksomhetens sårbarhet mot slike hendelser. God sikkerhet oppnår du ved å ha en helhetlig tilnærming der det forebyggende sikkerhetsarbeidet omfatter både menneskelige, teknologiske og organisatoriske tiltak.

Våre rådgivere har kompetanse og erfaring innen alle aspekter av forebyggende sikkerhet, herunder fysisk sikkerhet, informasjonssikkerhet og sikkerhet knyttet til personell.

Vi kan bistå din virksomhet med å etablere risikoforståelse og sikkerhetskultur. Vår kunnskap om trender og utviklingstrekk knyttet til risikobildet, gjør at vi kan gi tilpassede råd om sikringsmål, sikringsstrategier og risikoreduserende tiltak.