• E-læringskurs i sikkerhetsloven

E-læringskurs i sikkerhetsloven

Endringer i samfunnets verdier, digitalisering, sikkerhetstrusler og sårbarheter påvirker nasjonale sikkerhetsinteresser. Som svar på utviklingen i risikobildet ble ny sikkerhetslov vedtatt og trådte i kraft 1.januar 2019. I e-læringskurset vil du få presentert sentrale bestemmelser i sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter, med eksempler på hvordan disse kan oppfylles. Du kan velge å ta alle fire moduler eller plukke ut de modulene som passer best for deg og din virksomhet.  

 

Hvem passer kurset for?

Hovedmålgruppen for kurset er personer i styrende eller kontrollerende funksjoner i virksomheter som er, eller kan bli, omfattet av sikkerhetsloven. Eksempler er personer i sikkerhetsfaglige stillinger (stab/andrelinje/rådgivere), samt personer med sentrale roller innen virksomhetsstyring, risikostyring, compliance, internrevisjon, eiendom, IKT eller innkjøp.  

 

Velg mellom flere moduler


Modul 1 – Introduksjon til hva sikkerhetsloven går ut på

I denne modulen redegjøres det for bakgrunnen for at vi fikk en ny sikkerhetslov, formålet med loven, hvem og hva loven gjelder for, samt tilsyn og sanksjoner hjemlet i loven. I tillegg vil  de viktigste endringene fra forrige sikkerhetslov (lov om forebyggende sikkerhetstjeneste av 1998) gjennomgås.

Pris kr 1000,-

Anbefalt for: alle

 

Modul 2A: Verdivurdering, sikkerhetsgradering og merking av informasjon etter sikkerhetsloven

Denne modulen gir en gjennomgang av prosess for verdivurdering av informasjon (K, I ,T), samt sikkerhetsgradering og merking av informasjon etter sikkerhetsloven. 

Pris kr 1000,-

Anbefalt for: alle

 

Modul 2B: Styring av sikkerhetsarbeidet etter sikkerhetsloven

Denne modulen viser til styringssyklusen som bestemmelsene i sikkerhetsloven legger opp til, de ulike fasene og hvilke komponenter som må inngå i hver av fasene.

Pris kr 1000,-

Anbefalt for: alle

 

Modul 3: Sikkerhetslovens krav til sikkerhetstiltak for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå

I denne modulen gjennomgås kravene til gradering/klassifisering av informasjon, informasjonssystem, objekt og infrastruktur, samt mange av kravene om hvordan slike verdier skal beskyttes.

Pris kr 1500,-

Anbefalt for: personer med roller og ansvar knyttet til etterlevelse av sikkerhetsloven, eller som har interesse for fagfeltet. Modulen er noe mer krevende enn de andre modulene.

 

Modul 4: Sikkerhetslovens krav om sikkerhet i anskaffelser

Denne modulen utdyper kravene til sikkerhet i anskaffelser til skjermingsverdige verdier eller som kan påvirke slike verdier på annen måte, samt det loven kaller sikkerhetsgraderte anskaffelser. 

Pris kr 1000,-

Anbefalt for: alle

 

Modul 5: Avsluttende prøve

Dersom du ønsker å teste kunnskapen din om sikkerhetsloven og virksomhetsikkerhetsforskriften, kan du ta vår avsluttende prøve. I prøven er det spørsmål fra alle de fire læringsmodulene. Du behøver imidlertid ikke å ha gjennomført noen av læringsmodulene for å ta prøven, f.eks. hvis du bare vil teste kunnskapen du har fra før.

Pris kr 500,- (gratis for deltakere som har gjennomført modul 1-4).

 

Datoer for samling med fagekspert i 2022


Som del av kurset gis alle kursdeltakere mulighet til å delta på en samling for dialog med en våre fremste fageksperter i sikkerhetsloven. Samlingen legges opp som en spørsmål/svar-sesjon der vi svarer på spørsmål fra kursdeltakerne, og varer en time. 

 

Bestill kurset

Bestill de modulene du ønsker her og du vil få tilsendt link til kurset innen 24 timer. Faktura sendes til samme e-postadresse. Ved behov for bestilling til flere personer samtidig, ta kontakt med oss på [email protected]