1:
  • «Spaden i jorda» ikke godt nok for skattedirektoratet
Blogg:

«Spaden i jorda» ikke godt nok for skattedirektoratet

06. mars 2019

Marit Bonnevie Wollebæk, Director BDO Advokater |

Skattedirektoratet konkluderer det med at som hovedregel må det være utført arbeider med selve fundamenteringen av bygget, for at det skal være etablert en kapitalvare med tilhørende justeringsforpliktelser og –rettigheter.

Bakgrunnen for den nye avgiftsuttalelsen fra Skattedirektoratet var overdragelse av en tomt der det var utført arbeider i form av flytting av landbruksjord, steinsprenging, legging av fiberduk og fordeling av pukk utover tomten.

Til sammen var det utført arbeid til en kostnad av 36,5 millioner kroner. Hensikten var å gjøre tomten klar for bygging av en fabrikk. Oppføring av selve fabrikken var ikke påbegynt. Det var valgt entreprenør for oppføring av fabrikken, men kontrakten var ikke formelt signert.

Spørsmålet direktoratet har tatt stilling til er hvilke fysiske arbeider som skal til for å etablere en kapitalvare. Først når det foreligger en kapitalvare kan avgiftsposisjonen overføres ved en justeringsavtale, slik at overdragelsen av eiendommen ikke utløser krav om tilbakebetaling av avgift. Fast eiendom er ikke en kapitalvare før den, med lovens ord «[…] har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging som overstiger beløpsgrensen på 100 000 kroner i inngående merverdiavgift.»

Myk infrastruktur

I 2014 kom Høyesterett i saken om Mandal kulturhus til at såkalt «myk infrastruktur» i form av prosjekteringsarbeider fra arkitekt, byggeledelse og andre konsulenttjenester, ikke alene kan utgjør en kapitalvare. Det ble også konkludert med at heller ikke rivning av eksisterende bebyggelse på tomten var tilstrekkelig sammenvevd med oppføringen av nytt kulturhus, til å utgjøre en kapitalvare.

Verdt å merke seg er at Høyesterett åpner for at «det [kan] tenkes tilfeller der de fysiske arbeidene vil måtte regnes som del av et nybyggingsarbeid allerede når rivningsarbeidene starter. Det kan være aktuelt der rivning og nybygging er avtalt som en sammenhengende operasjon og rammene runde arbeidet har et tydelig preg av dette.»

Klargjøring/planering av tomt

Nå har Skattedirektoratet altså uttalt at som hovedregel er heller ikke klargjøring/planering av tomt en kapitalvare i seg selv. Direktoratet mener å finne støtte for dette i Høyesteretts dom. Vi er ikke umiddelbart enige i dette. Direktoratet fremhever at kontrakten om rivning i Mandal-kulturhussaken også gjaldt planering av tomt, slik at klargjøring av tomt i form av rivning og planering må vurderes likt ved avgjørelsen av om det foreligger en kapitalvare. Planering er ikke nevnt med et ord i Høyesteretts avgjørelse. Ei heller var flytting av landbruksjord, steinsprenging, legging av fiberduk og fordeling av pukk utover tomten til en betydelig kostnad tema for Høyesterett.

Hva blir konsekvensen?

Konsekvensen av direktoratets synspunkt er at i tillegg til avgift på prosjektering og i noen tilfeller rivning kan også avgift på klargjøring/planering av tomt kunne bli en endelig kostnad dersom prosjektet overdras før det er gjort arbeider med fundamentering av selve bygget på minst kr. 400.000. Uttalelsen understreker viktigheten av god avgiftsplanlegging ved overdragelse av prosjekter under oppføring. Som så ofte i avgiftsretten, gjelder at «timing is everything.»