1:
Blogg:

3 gode råd for bærekraft i norske banker

18. mai 2020

Ann-Cathrin Hoffmann, Senior Manager Consulting |
Per Kristian Høybråten, Manager Consulting |

En fersk undersøkelse, foretatt blant norske små og mellomstore banker, viser at det fortsatt gjenstår en del før den norske finansnæringen er grønn. Men hvor starter du å jobbe med bærekraft? Her er tre gode råd.
 

BDOs bærekraftsundersøkelse ble gjennomført blant norske små og mellomstore banker tidligere i år. Denne undersøkelsen viser at selv om mange er i gang med bærekraft, er det fortsatt mye jobb som må gjøres. Ofte kan det være en utfordring å vite hvor man skal starte og hvilke tiltak som passer den enkelte bank. Vår erfaring tilsier at noen enkle grep kan sikre en god start på arbeidet med bærekraft. Områdene strategi, risikostyring, og rapportering er noe av det første du bør ta stilling til og det kan også være en god sjekkliste for deg som allerede er i gang med bærekraftsarbeidet. 

 

Inkluder bærekraft i strategiprosessen

Sett rammene for arbeidet

Forventningene som stilles fra FN i «Principles for Responsible Banking» er at bærekraftsarbeidet knyttes til en strategisk målsetning. Et strategisk mål indikerer en mer helhetlig tilnærming til bærekraft for alle aktiviteter i banken.

Sørg for felles forankring

En vellykket strategi avhenger av god forankring på tvers av ulike nivåer i bedriften. Det er viktig å skape felles forståelse for målsetting og tiltak hos alle medarbeidere i banken. Mange banker velger å ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål når de skal definere mål for eget arbeid. Et bærekraftsvalg hvor den enkelte ansatte kan få stemme frem hvilke mål han/hun mener at banken bør jobbe med kan være en god start. Dette vil danne en felles plattform og retning for utarbeidelse og implementering av bærekraftsstrategien.

Gjør målene konkrete

Etter at din bank har valgt ut egne bærekraftsmål bør disse konkretiseres slik at de kan følges opp og rapporteres på internt og eksternt. Sett at banken har valgt seg ut mål nummer 13, stoppe klimaendringene; dette målet kan konkretiseres gjennom for eksempel å definere en ambisjon for reduksjon i eget klimaavtrykk. Konkrete og målbare målsettinger gjør det lettere å skape engasjement rundt strategien internt, å kommunisere den eksternt, og danner grunnlag for å identifisere de rette tiltakene.

 

Integrer bærekraft i risikostyringsprosessen

Bærekraft i risikostyringsprosessen handler i øyeblikket mest om klima. Her bør banken ikke lenger bare ha fokus på risiko knyttet til egen drift som f.eks. energibruk i egne kontorbygninger eller ansattes kjørte kilometer til kundemøter. Det er viktig at banken starter risikovurderinger knyttet til finansielle transaksjoner som for eksempel kreditt. 
Det raske kuttet i utslipp som Norge har forpliktet seg til vil føre til økte miljøkrav. En bedrift med store CO2-utslipp og manglende plan for å redusere utslippene kan få svekket betjeningsevne. Dette øker bankenes kredittrisiko. For å avdekke dette er det viktig at bankene inkluderer klimarisiko i risikovurderinger på porteføljenivå og i enkeltsaker. 

 

Rapportering på bærekraft

For rapportering på bærekraft har det lenge vært lovfestede krav gjennom regnskapsloven § 3-3a og 3-3c. Sannsynligvis vil krav til rapportering økes, ettersom det er et stort politisk press både innenlands og utenlands. EU-kommisjonen har planlagt å revidere direktivet som utgjør grunnlaget for den norske lovgivningen i 2020. 

Finans Norge har i «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen» lagt til grunn en ambisjon om at finansnæringen skal være transparent i 2030. De trekker spesielt frem anbefalingene fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) om hvordan klimarisiko bør identifiseres og rapporteres på.

 

Den raske omstillingen vil kreve mye av bankene fremover. At temaet kan virke omfattende og komplekst gir enda et incentiv til å være tidlig ute og å komme i gang med lærings- og modningsprosessen. Bankene er i gang og vi ser frem til å følge utviklingen videre. 

Se Bærekraftsundersøkelsen 2020 her for å sammenlikne din bank med status i norske små og mellomstore banker.