1:
Blogg:

5 ting du bør vite om aksjonærregisteroppgaven

16. desember 2020

Bilde av kvinne foran PC

Det nærmer seg tid for innsendelse av aksjonærregisteroppgaven (skjema RF-1086). Endelig frist for levering er 31. januar 2021, og forhåndsutfylt skjema skal ha ligget klart i Altinn siden 7. desember 2020 for de som leverte oppgaven i fjor. Feil i aksjonærregisteroppgaven eller for sen levering kan få konsekvenser både for selskapet og aksjonærene. Her er noen av tingene du bør være oppmerksom på.

 

1. Hva skal rapporteres?

Formålet med aksjonærregisteroppgaven er å registrere informasjon om alle hendelser knyttet til selskapets aksjer, som har skjedd i løpet av inntektsåret. Typiske hendelser er utbytteutdelinger, inkludert skattepliktige aksjonærlån, sletting eller utstedelse av nye aksjer, endringer i aksjekapitalen og aksjetransaksjoner.

Selve oppgaven består av en del som gjelder selskapet og en del som gjelder aksjonærene. Hvis selskapet har flere aksjeklasser, må det leveres et skjema per aksjeklasse.

Selskap som leverte aksjonærregisteroppgaven for inntektsåret 2019 skal ha mottatt en forhåndsutfylt oppgave med selskaps- og aksjonæropplysninger basert på fjorårets utgående beholdning.

Vær oppmerksom på at selskap som er stiftet i 2020 ikke vil få noe forhåndsutfylt skjema, da dette forutsetter at det er levert aksjonærregisteroppgave for 2019. Det nystiftede selskapet har likefullt plikt til å levere oppgaven.

 

2. Hvem må levere oppgaven?

Aksjonærregisteroppgaven skal leveres av alle aksje- og allmennaksjeselskap som ikke er registrerte i VPS, og av sparebanker med egenkapitalbevis.

Skattefrie aksjeselskaper skal kun levere dersom selskapet har hatt skattepliktig inntekt i inntektsåret.

Oppgaveplikten gjelder like fullt for selskap som kun har har utenlandske eiere som for selskap med norske eiere.

Merk at også selskap som har opphørt å eksistere i løpet av 2020 har plikt til å levere oppgaven.

Enkeltpersonforetak, boligaksjeselskap og NUFer er eksempler på selskapsformer som derimot ikke skal levere aksjonærregisteroppgave.

 

3. Selskapet risikerer bøter dersom oppgaven ikke leveres innen fristen

Hvis aksjonærregisteroppgaven ikke blir levert innen fristen risikerer selskapet å bli ilagt tvangsmulkt. Få dager etter fristen har utløpt vil selskapet motta varsel og vedtak fra Skatteetaten om ileggelse av tvangsmulkt som utgjør ett rettsgebyr per dag frem til oppgaven leveres. Per desember 2020 tilsvarer et rettsgebyr kr. 1 172. Vær imidlertid oppmerksom på at satsen kan endres i 2021. Det er satt et tak på 50 dager, slik at den totale tvangsmulkten ikke kan overstige kr. 58 600 etter den nevnte sats.

En annen konsekvens av å unnlate å levere aksjonærregisteroppgave et år, er at selskapet heller ikke vil få godkjent neste års oppgave da slik godkjenning forutsetter at tidligere års aksjonærregisteroppgaver er levert og godkjent av Skatteetaten.

 

4. Feil og forsinkelser kan også få konsekvenser for aksjonærene

Når det er feil i aksjonærregisteroppgaven eller selskapet ikke får godkjent oppgaven i tide, vil dette også få konsekvenser for selskapets aksjonærer. De risikerer både feil beskatning, og i verste fall tilleggsskatt om det ikke rapporteres riktige beløp knyttet til aksjene.

Opplysningene selskapet gir gjennom aksjonærregisteroppgaven skal gi Skatteetaten grunnlag for å produsere og sende ut aksjeoppgaven (skjema RF-1088) til selskapets aksjonærer. Godkjent aksjonærregisteroppgave medfører også at skattepliktige beløp fra aksjene blir forhåndsutfylt i aksjonærenes skattemeldinger.

Hvis selskapet unnlater å levere aksjonærregisteroppgaven innen fristens utløp, eller om Skatteetaten finner feil i oppgaven som gjør at den ikke blir godkjent i tide, vil det derimot ikke produseres noen aksjeoppgave for aksjonærene og informasjon om aksjene kommer ikke automatisk med i aksjonærenes skattemeldinger. Dermed vil aksjonærene selv få en større jobb med å passe på at egen skattemelding fylles ut med korrekte opplysninger om aksjene i selskapet og må selv ta ansvar for å beregne beløpene. For aksjonærer med elektronisk skattemelding i nytt format (lenke: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/ny-skattemelding/) skal endringene foretas direkte i den nye elektroniske løsningen. For andre aksjonærer innebærer ikke-godkjent aksjonærregisteroppgave at skjema RF-1159 om «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter» må fylles ut og leveres.

 

5. Lever i god tid før fristen

Det anbefales at aksjonærregisteroppgaven leveres i god før fristen 31. januar 2021. Da vil du ha bedre mulighet for å rette eventuelle feil og mangler, og risikoen for uheldige konsekvenser for både selskapet og aksjonærene minimeres.

Når det er mye informasjon som skal registreres øker risikoen tilsvarende for at feil i oppgaven kan forekomme. Det er dermed særlig viktig å ha god tid til å kunne rette eventuelle feil i tilfeller hvor selskapet har hatt mange ulike rapporteringspliktige hendelser i løpet av inntektsåret, f.eks. fisjoner, fusjoner, utbytteutdelinger, aksjesplitt eller -spleis, endring i aksjeklasser, likvidasjon eller emisjoner.

Hvis det oppdages feil i levert aksjonærregisteroppgave er det viktig at selskapet sørger for at korrekte opplysninger registreres så snart som mulig. Før fristens utløp kan oppgaven leveres på nytt så mange ganger som nødvendig, og det er alltid siste leverte versjon som vil være gjeldende.
 

Ta kontakt med et av våre BDO-kontor hvis du har spørsmål eller trenger bistand rundt dette.

 

Her kan du lese hvordan BDO og BizBot skal forenkle innlevering av aksjonærregisteroppgaven.