1:
  • Aksjeloven § 3-8 er endret med virkning fra 1. januar 2020
Blogg:

Aksjeloven § 3-8 er endret med virkning fra 1. januar 2020

07. februar 2020

Den 26. november 2019 vedtok Stortinget endringer i aksjeloven herunder aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskap og nærstående. 

 

Her er en oversikt over endringene som ble vedtatt å gjelde fra 1. januar 2020: 

  • Kompetansen til å godkjenne avtaler ligger nå hos styret, og avtalene må altså ikke lenger godkjennes av generalforsamlingen for å være gyldige.
  • Terskelverdien endres fra 10 % av selskapets aksjekapital til 2,5 % av balansesummen i selskapets sist godkjente årsregnskap.
  • Det stilles utvidet krav til dokumentasjon av styrets vurdering i form av en erklæring som kommer i tillegg til styrets redegjørelse om avtalen. Erklæringen skal bekrefte at avtalen er i selskapets interesse, at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet er oppfylt. 
  • Redegjørelsen og erklæringen skal sendes til alle aksjeeiere med kjent adresse uten ugrunnet opphold.
  • Minsteterskelen for avtaler som unntas er økt til 100 000 kroner.
  • Ved brudd på bestemmelsen blir avtalen bare ugyldig dersom medkontrahenten ikke var i aktsom godtro.
  • Hvilke avtaleparter som er omfattet av loven er utvidet og omfatter etter ordlyden nå også nærstående til daglig leder og styremedlem. Utover dette har ordlydsendringen ikke særlig stor praktisk betydning.

Oppsummert innebærer dette at øvrige krav og vilkår etter den tidligere bestemmelsen videreføres. Dette gjelder blant annet revisors bekreftelse av styrets redegjørelse, og at det skal sendes melding om avtalen til Foretaksregisteret. For alle praktiske formål kan styrets erklæring og redegjørelsen inkluderes i samme dokument, men det må komme klart frem av egen overskrift hva som er styrets erklæring.

Les mer: Endring av aksjeloven - forenklet saksbehandling

 

Overgangsregler

§ 3-8 annet ledd har ennå ikke trådt i kraft. Dette skyldes at Regnskapsregisteret ikke har fått på plass tekniske løsninger til å motta reviderte mellombalanser som er skissert i bestemmelsen. Inntil Regnskapsregisteret har fått på plass en løsning, og annet ledd trer i kraft er det gitt overgangsregler. Overgangsregelen innebærer at terskelverdien på 2,5 % av balansesummen kan bygge på en mellombalanse som er utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap og godkjent av generalforsamlingen. Balansedagen kan ikke ligge lenger tilbake i tid enn seks måneder før dagen styret godkjenner avtalen. Har selskapet ikke fastsatt et årsregnskap eller en mellombalanse, er terskelverdien 2,5 prosent av samlet pålydende og overkurs på aksjene som selskapet har utstedt. 

Det er videre gitt overgangsregler som slår fast at avtaler som er inngått før 1. januar 2020, skal behandles etter tidligere regler, mens avtaler inngått etter lovens ikrafttredelse, 1. januar 2020, skal behandles etter nye regler. 

 

Rimelig samsvar

Som følge av lovendringen ble SA3802 oppdatert etter styrevedtak i Revisorforeningen den 12. mars 2020. Revisor skal fortsatt bekrefte at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta, slik som tidligere. Revisors uttalelse skal stiles til aksjeeierne ettersom avtalen ikke skal godkjennes av generalforsamlingen.