Blogg: Avgiftsplikt for alternativ behandling, kosmetisk behandling og kosmetisk kirurgi

Fra og med 01.01.2021 er ikke lenger virksomheter innenfor alternativ behandling, kosmetisk behandling og kosmetisk kirurgi omfattet av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester.
 

Lovendringen har ført til at en stor og variert gruppe virksomheter nå må beregne merverdiavgift på sine tjenester. Aktører som leier ut fast eiendom, blir også påvirket i den grad de leier ut til selskaper som nå driver avgiftspliktig virksomhet som følge av endringen.

Avgiftsplikt

Avgiftsplikt for alternativ behandling – dog ikke enda for osteopati, naprapati og akupunktur

For virksomheter som tilbyr alternativ behandling er unntaket fra avgiftsplikt opphevet. Dette innebærer at virksomheter som tidligere har vært unntatt avgiftsplikt, nå må bregne merverdiavgift på sine tjenester fra og med 01.01.2021. For virksomheter innen osteopati og naprapati gjelder unntaket fra avgiftsplikt frem til 1. juli 2021. Akupunktur er unntatt frem til 1. oktober 2021. 

Etter lov om alternativ behandling av sykdom mv. vil alternativ behandling fortsatt være unntatt avgiftsplikt i visse begrensede tilfeller.

 

Avgiftsplikt for kosmetisk behandling og kosmetisk kirurgi – begrenset unntak for tjenester som er medisinsk begrunnet

Fra 01.01.2021 er det innført avgiftsplikt på kosmetisk behandling og kosmetisk kirurgi. Avgiftsplikten gjelder i hovedsak behandling og inngrep som er kosmetisk og/eller estetisk begrunnet. Kosmetisk behandling og kirurgi som er medisinsk begrunnet og helt eller delvis finansiert av det offentlige er fortsatt unntatt avgiftsplikt.

Tannhelsetjenester blir også påvirket av den nye lovendringen. For tannhelsetjenester er utgangspunktet likevel noe annerledes, som følge av at denne type tjenester normalt er betalt av brukeren selv. Det stilles derfor ikke krav til at tjenesten skal være offentlig finansiert for at den skal være unntatt avgiftsplikten. Dersom behandlingen er medisinsk begrunnet vil derfor tjenesten kunne være unntatt avgiftsplikt, uavhengig av finansieringen. 

 

Konsekvenser for tilbydere av alternativ behandling, kosmetisk behandling og kosmetisk kirurgi

Konsekvensen for virksomheter som tidligere har vært unntatt merverdiavgift, men som nå er underlagt avgiftsplikt, er at disse må registrere seg i merverdiavgiftsregisteret dersom vilkårene for registreringsplikt er oppfylt. Virksomhetene må heretter beregne utgående merverdiavgift på sine tjenester, samtidig som det vil kunne foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift. 

Tilbydere av kosmetisk behandling og kirurgi må vurdere hvorvidt deres tjenester likevel er unntatt avgiftsplikten som følge av at behandlingen eller inngrepet ikke anses for å være kosmetisk, eller det er medisinsk begrunnet. Behandlingen eller inngrepet som endrer utseende på en person med et utseende innenfor normalområdet vil som hovedregel være avgiftspliktig. Der hvor personen har sykdom, skade eller misdannelse som medfører at utseende er utenfor normaltilstand, og behandling eller inngrepet er nødvendig etter en medisinskfaglig vurdering, vil tjenesten kunne være unntatt avgiftsplikt. 

 

Konsekvenser for utleier av fast eiendom

Utleier av fast eiendom som ikke allerede er frivillig eller ordinært registrert

Aktører som driver utleie av fast eiendom til virksomheter som er omfattet av lovendringen, vil kunne frivillig registrere seg for utleievirksomhet. Dette medfører at utleier kan fakturere utleie med mva, og videre kan ta fradrag for inngående mva. Adgangen til å fakturere utleien med mva, og den medfølgende retten til å ta fradrag for inngående mva, er begrenset til den delen av utleien som knytter seg til avgiftspliktig virksomhet. Videre vil muligheten til å fakturere med mva til allerede eksisterende leieforhold avhenge av avtalen som er inngått med leietaker.

 

Utleier av fast eiendom som er frivillig registrert 

For virksomheter som allerede er frivillig registrert er utgangspunktet annerledes. En frivillig registrering vil normalt omfatte hele delen av utleievirksomheten som knytter seg til avgiftspliktige leietakere. Etter lovendringen vil også utleie til virksomheter innen alternativ behandling, kosmetisk behandling og kosmetisk kirurgi omfattes av den frivillige registreringen. Utleier har likevel mulighet til å holde deler av sin utleievirksomhet utenfor den frivillige registreringen. Muligheten til å fakturere med mva vil avhenge av avtalen som er inngått med leietaker.

 

Utleier av fast eiendom som er ordinært registrert

Utleiere som allerede er registrert i merverdiavgiftsregisteret på ordinær måte vil kunne anses for frivillig registrert gjennom tilkjennegivelse. Tilkjennegivelse innebærer at utleier behandler leieforholdet som avgiftspliktig. I hvilken utstrekning utleier nå har anledning til å behandle eksiterende leieforhold som avgiftspliktig avhenger av den konkrete leieavtalen. 

 

Oppsummering

Virksomheter som tilbyr alternativ behandling, kosmetisk behandling eller kosmetisk kirurgi vil som hovedregel anses for avgiftspliktige. Unntaket fra avgiftsplikten er i tilfeller hvor kosmetisk behandling eller kirurgi er medisinsk begrunnet. Virksomheten må videre ta stilling til hvorvidt de har rett på fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader tilknyttet avgiftspliktig virksomhet.

Virksomheter med leieforhold som blir påvirket lovendringen må ta stilling til om leieforholdet kan eller skal omfattes av deres avgiftspliktige utleievirksomhet.  

Videre må hvert enkelt leieforhold og leiekontrakt gjennomgås med tanke på å klarlegge rettigheter og plikter dersom leieforholdet nå skal behandles som avgiftspliktig. Virksomheten bør også avklare om det foreligger rett til økt fradrag for kostnader som følge av økt utleie til avgiftspliktig virksomhet. 

BDO har erfaring og kunnskap på området. Ta kontakt med ditt lokale BDO-kontor, eller BDO Advokater ved behov for rådgivning.