1:
  • Avklaringer om Skattefunn
Blogg:

Viktig avklaring fra finansdepartementet – hvorvidt foretaket er kriserammet vurderes på søknadstidspunktet

02. desember 2019

Finansdepartementet har nå uttalt at det skal vurderes på søknadstidspunktet om et foretak er kriserammet. For selskap som allerede har fått sitt prosjekt godkjent, må det leveres en egenerklæring sammen med skattemeldingen for 2019 for å kunne motta skattefunnfradrag for inneværende år.

 

Forbud mot offentlig støtte

I henhold til EØS-reglene vil ikke selskap kunne motta offentlig støtte dersom de fyller vilkårene for å være kriserammet. Et foretak anses blant annet som kriserammet hvis minst halve aksjekapitalen inkludert overkurs er tapt.

 

Amnesti for tidligere år

Det har lenge hersket stor usikkerhet knyttet til hvordan reglene om kriserammede foretak påvirker skattefunnordningen. Som følge av dette rykket Finansdepartementet ut med et midlertidig amnesti for inntektsåret 2018 hvor skattemyndighetene ble oppfordret til å ikke kontrollere om kriserammede selskap hadde mottatt skattefunnfradrag. 

 

Krav om egenerklæring for allerede godkjente søknader

Selskap som har et godkjent prosjekt for 2019 skal avgi en egen erklæring om at de ikke var kriserammet da de søkte om skattefunnfradrag. Dette skal vurderes på bakgrunn av siste avlagte regnskap på tidspunktet for godkjennelsen. 

Vi forstår dette slik at dersom selskapet senere skulle komme i vanskeligheter, vil dette ikke påvirke muligheten til å motta skattefunnfradrag. Derimot tolker vi uttalelsen slik at dersom selskapet var kriserammet på søknadstidspunktet vil det ikke kunne motta skattefunnfradrag for 2019 eller senere år for det allerede godkjente prosjektet. Fremover vil selskapet da måtte søke på nytt og på grunnlag av et oppdatert regnskap.

 

Søknadstidspunktet avgjørende fra 2020

Fra 2020 skal det vurderes på søknadstidspunktet om foretaket er kriserammet eller ikke. Det må fremgå av sist godkjente regnskap at selskapet ikke er kriserammet. 

Alternativt kan det legges frem en balanseoppstilling med nyere dato, men før Forskningsrådet godkjenner søknaden. 


Vårt syn

Når Forskningsrådet godkjenner søknaden om skattefunn har vi vært av en oppfatning at dette kun gir en betinget rett til fradrag. Etter vår vurdering vil skattepliktig først ha et krav på skattefunnfradrag når revisor har attestert prosjektregnskapet. Da fradraget avhenger av omfanget av de faktiske godkjente kostnadene, er det også først på dette tidspunktet at det blir fastsatt hvor stort skattefunnfradraget blir. Siden støtten først blir klarlagt på attestasjonstidspunktet har vi ment at dette tidspunktet også bør legges til grunn når det vurderes om selskapet er kriserammet. 

Vi tar imidlertid til etterretning at departementet mener at dersom minst halve aksjekapitalen tapes på et senere tidspunkt, vil foretaket kunne motta offentlig støtte uten at denne er ulovlig. 

Slik vi oppfatter uttalelsen fra Finansdepartementet er vurderingen av om selskapet er kriserammet overlatt til Forskningsrådet i forbindelse med godkjenning av prosjektet, fra 2020 og fremover. Basert på dette trenger ikke revisor vurdere om selskapet er kriserammet.

For 2019 må revisor vurdere om selskapet var kriserammet det året selskapet fikk innvilget søknad om skattefunn, basert på forrige års årsregnskap. Hvis selskapet var kriserammet på dette tidspunktet, ser vi ikke noen mulighet for å reparere forholdet (utover resultat- og kapitalendringer fram til tidspunkt for godkjenning av skattefunn prosjektet.