• BDO IFRS
Blogg:

BDO IFRS in Practice: IFRS 16 Leases

05. juni 2018

Reidar Jensen, Partner - Fagavdelingen |

IFRS 16 Leases har ikrafttredelse for regnskapsperioder som starter 01.01.2019 eller senere.

Standarden erstatter IAS 17 Leieavtaler (IAS 17) samt fortolkningene IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale inneholder en leieavtale, SIC 15 Operasjonelle leieavtaler – incentiver og SIC 27 Vurdering av innholdet i transaksjoner som har juridisk form av en leieavtale. Standarden innfører ulike modeller for regnskapsføring av leieavtaler for leietaker og utleier.


Regnskapsføring hos leietaker

Leietaker skal i henhold til den nye standarden innregne en eiendel (bruksrettighet), med en tilhørende leieforpliktelse. Dette kravet gjelder for alle vesentlige leieavtaler hvor forventet avtaleperiode overstiger 12 måneder. Regnskapsmessig behandling av innregnet eiendel vil i etterfølgende perioder baseres enten på anskaffelseskostmodellen eller verdireguleringsmodellen IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr eller som investeringseiendom etter IAS 40 Investeringseiendom. Leieforpliktelsen og bruksrettigheten blir regnskapsmessig løst opp over leieperioden noe som vil reflekteres i resultatregnskapet i form av rentekostnader og avskrivninger.

Regnskapsføring hos utleier

Regnskapsføring for utleier forblir i hovedsak uendret fra IAS 17. Utleier fortsetter å regnskapsføre leieavtaler enten som operasjonelle eller finansielle leieavtaler avhengig av om leieavtalene i all hovedsak overføres risiko og avkastning knyttet til eierskap av den underliggende eiendelen til leietaker.

Ved operasjonelle leieavtaler beholdes eiendelen i balansen og leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden. For finansielle leieavtaler fraregnes eiendelen og erstattes med fordring som representere netto investeringen i leieavtalen, forskjeller mellom bokført verdi av eiendelen og fordringen innregnes som gevinst eller tap i resultatet. Renteinntekter blir innregnet basert på den implisitte renten i avtalen over leieperioden.

Publikasjonen IFRS in practice: IFRS 16 Leases gir en detaljert gjennomgang av standarden og inneholder praktisk veiledning i forhold til gjennomføring av vurderinger basert på standarden.