1:
Blogg:

Bygg- og anleggsanalysen 2020 - Full brems, fortsatt lave marginer og økt usikkerhet

03. november 2020

Henning Dalsegg, Partner Revisjon |
Thomas Lidsheim, Partner Consulting |

 

I årets bygg- og anleggsanalyse har BDO systematisk hentet inn, bearbeidet og analysert data fra nærmere 4000 virksomheter i den norske bygg- og anleggsbransjen, og faktorer som påvirker denne. Analysen viser at bransjen preges av full brems i veksten, fortsatt lave marginer og økt usikkerhet.

 

Brems i omsetningsveksten

Veksten falt fra 10,7 % i 2018 til 6 % i 2019. Dette var forventet siden bransjen over mange år har opplevd svært sterk vekst og flere aktører har prioritert å øke lønnsomheten framfor ytterligere vekst. Til tross for dette sliter de større aktørene med å løfte marginene sine. Bransjen viser til en marginal forbedring av driftsmargin fra 4,1 % i 2018 til 4,4 % i 2020. 

Kundene blir større, prosjektene blir større og det blir stadig flere store entreprenører som konkurrerer om de samme prosjektene. Denne spissede konkurransesituasjonen legger ytterligere press på marginene.

Grafisk fremstillingen av verdikjeden
 

 

Venter en strøm av konkurser i 2021

Bygg- og anleggsbransjen hadde god aktivitet i pågående prosjekter og tilfredsstillende ordrereserve frem til høsten 2020. For bransjen, som tradisjonelt har stått for nesten en tredjedel av alle konkurser i Norge, ble antall konkurser halvert fra normalen. 

I dag er vi i en situasjon der vi må forvente å få en sterk økning i antall konkurser i bygg- og anleggsbransjen det neste året. En betydelig økning i utsatte prosjekter øker risikoen for nedgang i aktivitet og lønnsomhet. Det som er mest avgjørende for markedet fremover er hvor fort økonomien vil komme tilbake til normalen, og at det bevilges nok over statsbudsjettet til å holde hjulene i gang, samt at kommuneøkonomien styrkes tilstrekkelig til at Covid-19 kostnadene ikke går på bekostning av investeringer og vedlikehold. Dette vil skape forutsigbarhet for bransjen.

Antall konkurser
 

 

En mannsdominert bransje 

Bygg- og anleggsbransjen er den mest mannsdominerte i Norge. Kvinneandelen i bransjen økte jevnt fram til 2016, da utviklingen snudde. Bare siden 2016 har antall menn i bransjen økt mer enn hele den kvinnelige arbeidsstyrken innen bygg- og anleggsbransjen. Bransjen har lav grad av kvinnedeltagelse (11 %) og er den bransjen i Norge med desidert lavest andel kvinnelige daglige ledere (4,4 %). 

Det ligger et stort potensial for bransjen i å få opp kvinneandelen. Forskning fra blant annet University of Tubingen viser en positiv sammenheng mellom kjønnsmangfold og selskapers lønnsomhet. I tillegg øker lønnsomheten når kvinneandelen i styret nærmer seg 50 %. Bransjen har også den laveste kvinnedeltakelsen i styret blant alle bransjer i Norge. 

Andel kvinnelige daglige ledere
 

 

Forventer hundre generasjonsskifter hvert år det neste tiåret

Dette er ikke unikt for bygg- og anleggsbransjen, men gjelder næringslivet som helhet. Dette vil imidlertid lede til stor konkurranse om å rekruttere de beste blant neste generasjons ledere eller å finne nye eiere.

Ved å starte forberedelsene i god tid har selskapene en god mulighet til å øke lønnsomheten ved å bedre virksomhetsstyringen, sørge for bedre mangfold i styre og ledelse, og gjennomføre vellykkede generasjonsskifter.. 

 

Fremdeles stor aktivitet i transaksjonsmarkedet til tross for koronasituasjonen

Konsolidering og industribygging i Norge fortsetter ved at flere regionale aktører ekspanderer til landsdekkende virksomhet. Til tross for oppkjøp og sammenslåinger hos de største
aktørene har den underliggende veksten i bransjen vært høyere enn konsolideringstakten de siste fem årene. Digitalisering av bransjen og generasjonsskifter vil kunne bli vesentlige katalysatorer for økt aktivitet innen transaksjonsmarkedet.

 

Stadig større krav til bærekraftig utvikling av bransjen

Sentraliseringen i Norge skyter fart ved at byene vokser og det blir stilt nye og økte krav til grønne løsninger. Bygg- og anleggsbransjen spiller her en viktig rolle i å ta oss inn i en grønnere og mer bærekraftig fremtid. 

Noen aktører i bransjen går foran, men mange venter til de nærmest ikke lenger har et valg. Bankene går nå foran og stiller krav til sine kunder om mer bærekraftige prosjekter. Det er innen sirkulære løsninger for effektiv gjenbruk av eksisterende bygningsmasse at den største veksten vil komme. De selskapene som klarer å posisjonere seg til dette viktige trendskiftet vil være vinnerne det neste tiåret.

 

Her kan du få tilgang til full rapport og lese mer fra årets Bygg- og anleggsanalyse.