Blogg:

Dette er styrets ansvar under koronakrisen

19. mars 2020

Christian Dalby , Partner, BDO Advokater |
Boye Berge, Partner, BDO Advokater |

 

Uvanlige situasjoner krever spesielle løsninger, men ikke når det kommer til styrets ansvar. Reglene om styrets ansvar gjelder nemlig på samme måte, selv om koronakrisen gjør at det har oppstått en ekstraordinær situasjon.

Her er det styret bør tenke på under koronakrisen. 

 

Vær bevisst på forfordeling av kreditorer 

For det første må selskapet fortsatt være bevisst på forbudet om forfordeling av kreditorer. Dersom selskapet pådrar seg nye forpliktelser under de eksisterende forholdene og det kan være tvil om selskaper vil være i stand til å oppfylle forpliktelsen når den forfaller, kan en unnlatelse av å gjøre medkontrahenten oppmerksom på forholdet innebære et ansvar for styret.  

I vanskelige tider kommer gjerne styret i et krysspress mellom flere interesser. Selskapets kreditorer må ivaretas, men det samme må aksjeeierne, ansatte, samarbeidspartnere og lokalsamfunnet. Vi anbefaler at styret i disse tider sørger for å orientere seg om sine plikter, og for å unngå eventuelt styreansvar.  

Her er noen hovedpunkter som styret bør være særlig oppmerksomme på i disse dager.

 

Årsregnskap og selskapets økonomiske stilling 

Årsregnskapet er i alminnelighet ingen erstatningsmessig garanti for selskapets økonomiske stilling. Dette gjelder desto mer i disse tider, hvor forholdene kan ha forandret seg dramatisk de siste dagene. Styret må foreta en vurdering av selskapets økonomiske stilling, og hensynta dette i årsberetningen dersom årsregnskapet ikke er avlagt. Tidligere foretatte verdivurderinger behøver ikke gjenspeile selskapets nåsituasjon. Særlig sentralt er det at selskapet til enhver tid må ha forsvarlig likviditet og egenkapital, vurdert ut fra det konkrete selskapets drift og behov.  

 

Utbytteadgangen kan bli påvirket 

Utbytteadgangen kan påvirkes av koronakrisen. Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Styret må derfor vurdere om utbytter som ble ansett som forsvarlige pr. 31.12.2019 fortsatt kan opprettholdes. 

 

Vurder hyppighet av styremøter 

Styret må sette seg i en posisjon der de kan utøve sitt forvaltnings- og tilsynsansvar. Det kan være nødvendig at styret avholder flere møter enn tidligere, er «tett på» den daglige ledelse i større grad enn før, kreve tettere rapportering fra økonomi, mv. Avholdelse av fysiske styremøter kan være utfordrende i den nåværende situasjon. Derfor er det viktig å huske at styremøter kan avholdes elektronisk. Den begrensning loven ilegger bør stort anses som uproblematisk under dagens forhold.   

 

Sørg for god dokumentasjon 

Styret bør være særlig opptatt av å sørge for god dokumentasjon for de vurderinger som foretas og de beslutninger som fattes. Det må derfor legges en ekstra innsats i å ha god protokollføring, nedtegn hvilke saker som behandles, stemmegivningen, mv. Eventuelle signaturer av dokumenter kan også foretas digitalt, så lenge signaturer verifiseres sikkert (hovedsakelig med BankID). 

Les også om adgangen til å avholde elektroniske møter.