Blogg:

Dobbelt så god til halve prisen

27. mars 2014

Morten Thuve, Partner, rådgivning |

Til Kommunal Rapport sier kontrollutvalgets leder Thor Brekkeflat at kommunens private revisorer har fulgt kravspesifikasjonen og gjort en jobb som de er svært tilfreds med. Så gode er erfaringene at han gjerne deler Bergens-modellen med andre bykommuner som vurderer å følge Bergens eksempel.

Kommunal Rapport siterer en anonym kilde i kontrollutvalgets sekretariat som uttaler at kvaliteten på den eksterne revisjonen vurderes som «dobbelt så god til halve prisen». Bergen kommune betaler i dag til sammen drøye tre millioner kroner til BDO og Deloitte for jobben de gjør med henholdsvis regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Da kommunen hadde intern revisjon, betalte de over 10 millioner kroner i året for disse tjenestene.

Ekstern revisjon gir større uavhengighet

Fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen er ikke overrasket over erfaringene de har gjort seg i Bergen.

– Revisjonsselskapene er gjennomført profesjonelle på risikovurderinger og har en annen metodikk. Det gjør dem også rimelige på pris. Revisjonsprosessen er gjort mer effektiv og også for store private revisjonsoppdrag har man sett store reduksjoner i pris etter anbud. Og revisjonen skal uansett gjøres etter gjeldende regler og god revisjonsskikk uavhengig av pris, understreker Brandsås.

Brandsås fremhever også uavhengighet som viktig for kommunenes valg av revisor.

– Sannsynligheten for at en ekstern revisor vil avdekke kritikkverdige forhold er større enn for en intern revisor. En ekstern revisor som oppdager kritikkverdige forhold vil ha plikt til å uttale seg om det og til å trekke seg om forholdet er alvorlig, mens en kommunerevisor ikke kan trekke seg fra oppdraget om forhold som påpekes ikke blir fulgt opp.

Bekymrede kommunerevisorer

Daglig leder i Norsk Kommunerevisorforbund, Ole Kristian Rogndokken, går langt i å antyde at det kuttes hjørner hos revisorene som nå reviderer Bergen kommune. Han sier honorarene kan reduseres på to måter, enten ved lavere tidsbruk eller lavere personalkostnader.

– Jeg skulle likt å vite hvilke risikovurderinger de gjør for å utføre oppdraget innenfor de trange rammene i kontrakten, sier han til Kommunal Rapport. Rogndokken avviser for øvrig også at det er faglig grunnlag for å hevde at kommunerevisjonen er mindre uavhengige enn eksterne revisorer.

44 norske kommuner har valgt private revisorer

44 kommuner og en fylkeskommune har til nå valgt å sette ut revisjonen til private revisorer. Flere andre kommuner vurderer det samme.

– Mitt inntrykk er at kommuner som har valgt ekstern revisor gjennomgående er svært fornøyd med sitt valg. Fremover vil vi se at langt flere kommuner velger denne løsningen. Kommunene må som alle andre sørge for å prioritere bedre og få mer ut av hver skattekrone som brukes. Det tvinger frem fokus på kjerneoppgaver og økt bruk av konkurranse som virkemiddel, avslutter Brandsås.