1:
  • Statsbudsjett 2019
Blogg:

Eiendomsskatt

08. oktober 2018

Eiendomsskatten er en kommunal skatt på fast eiendom og en objektskatt. Eiendomsskatten beregnes ut fra et eiendomsskattegrunnlag hvor eiendommens objektiviserte omsetningsverdi er øvre ramme. Etter dagens regler er eiendomsskattesatsen mellom 2 -7 promille og fastsettes av den enkelte kommune i det årlige budsjettvedtaket. Første år kan skattesatsen maksimalt utgjøre 2 promille. 


Regjeringen har i sin regjeringsplattform (Jeløya-plattformen) gitt uttrykk for at den vil redusere eiendomsskattesatsen og skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendom. Forslaget gjelder ikke næringseiendom. Her vil skattesats fortsatt utgjøre mellom to og syv promille.


Redusert maksimal eiendomsskattesats 
Regjeringen foreslår at maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra syv til fem promille. 


Redusert eiendomsskattegrunnlag for bolig- og fritidseiendom
For å redusere eiendomsskatten på bolig- og fritidseiendom foreslår regjeringen å innføre et tak på skattegrunnlaget ved at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor i markedsverdien. Reduksjonsfaktoren skal utgjøre minst 30 %, men kommunen har mulighet til å fastsette en høyere reduksjonsfaktor. 


Endringene medfører at eiendomsskatten vil bygge på samme beregning av formuesverdi som en eventuell formuesskatt av eiendommen. 


Verdsettelsesmetoden som er basert på formuesskattegrunnlag i eiendomsskatteloven § 8 C-1 gjøres obligatorisk for boligeiendommer, mens fritidseiendommer fortsatt må takseres lokalt da det ennå ikke finnes en metode for å anslå verdien på samme måte som for boligeiendommer. Eksisterende takster for fritidseiendommer videreføres inntil videre.


Kommuner som har foretatt alminnelige taksering i 2013 eller senere kan som en overgangsordning benytte denne taksten til og med skatteåret 2023. Reduksjonsfaktoren på 30 gjelder også i disse tilfellene. Er reduksjonsfaktoren høyere enn 30 % skal denne benyttes. 


Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft fra og med 2020. Forslaget vil fremgå av eiendomsskatteloven §§ 8-A1, 8 A-3 8 C og 8 C-1.