Blogg:

En viktig helgejobb for opposisjonen

03. april 2020

Monika Ryan Gillerhaugen, Manager, revisjon |

 

Regjeringens forslag til kompensasjonsordning for små og mellomstore bedrifter (SMB) er et godt utgangspunkt. Opposisjonen har en viktig jobb å gjøre gjennom helgen for at ordningen skal bli god nok.

Små og mellomstore virksomheter er bærebjelken i norsk næringsliv. Som samfunn er vi avhengige av at denne bjelken holder gjennom krisen. 

Her er de viktigste tingene som må løses for å unngå en konkursbølge blant SMB.

 

Regjeringen tar mottagerne av kompensasjonen som gisler for å presse utleierne, men tar gevinsten selv

En bedrift som staten har stengt ned får kun dekket 90 % av uunngåelige faste kostnader, og må dekke resten selv. Hvis de greier å få redusert husleien vil også driftskostnadene reduseres og dermed også kompensasjonen fra staten med nesten like mye.

Eksempel: En SMB-virksomhet som har 100.000 kroner i månedlig husleie får dekket 90.000 kroner av staten, hvis virksomheten ble stengt helt ned. Dersom de greier å forhandle leien ned til 90.000 kroner, så reduserer staten kompensasjonen til 81.000 kroner. Av husleiereduksjonen på 10.000 kroner beholder staten 9.000 kroner og bedriften får bare 1.000 kroner. Staten tar altså 90 % av gevinsten på at en SMB-virksomhet bruker tid og krefter på å forhandle ned husleien. 

Løsning: Enten må staten dekke 100 % av driftskostnadene til bedrifter som er påbudt å stenge, eller så må bedriften få beholde hele gevinsten, så de selv kan greie å dekke driftskostnadene som staten ikke vil dekke.  

 

Småbedriftene må slippe å ta regningen for varer som ikke kan selges etter at de er tvunget til å stenge

Uunngåelige varekostnader må også inkluderes. Varer som må kastes, gis bort eller blir ukurante er også en uunngåelig kostnad.

Eksempel: En kunde av oss må kaste mat og helle ut tanker med flere tusen liter med øl. Det er så langt ikke kommet tiltak som dekker opp for denne kostnaden. For mange er denne betydelig større enn faste kostnader. Det finnes også tilsvarende eksempler på at klesbutikker brenner inne med klær som ikke er salgbare når de åpner igjen. 

Løsning: Staten stengte ned og må dekke kostnadene som virksomheten blir påført. Det er en rettferdig løsning.

 

Regjeringen har glemt sesongvariasjoner

Mange virksomheter har betydelige sesongvariasjoner i løpet av et år. Dette vil si at de i løpet av en relativt kort tidsperiode henter inn omsetning og resultater, som sikrer overlevelses- og investeringsevne for de øvrige periodene av året. 

Eksempel: Flere fjellgrender kommer til å ligge øde i løpet av kommende uke. Beitostølen er et eksempel på en av disse fjellbygdene. Beitostølen har 351 fastboende. I en høysesong som påsken huser hotellene, leilighetene og hyttene 20.000. Disse kommer ikke i år. Dette betyr at næringsdrivende vil miste en betydelig del av sin omsetning og lønnsomhet. 

Løsning: Kompensasjonsordningen som ble presentert i går tar ikke høyde for dette. Vi mener at kompensasjonsordningen også må dekke dokumenterbar fortjeneste. 

 

Ordningen straffer virksomheter som vokser

For virksomheter i vekst vil ikke en sammenligning mot fjorårets regnskapstall være tilstrekkelig. 

Eksempel: Ved en sammenligning direkte mot samme periode i fjor, tar man ikke hensyn til vekst og utvikling. Dette vurderingskriteriet vil derimot favorisere stagnasjon og i verste fall nedgang også før krisen inntraff. 

Løsning: En presis vurdering av vekst- og utvikling for virksomheten må legges til grunn for virksomheter i vekst. For nyoppstartede virksomheter legges gjennomsnittet av januar og februar til grunn for omsetningen i mars. For virksomheter i betydelig vekst vil også utvikling i omsetning for januar og februar sammenlignet med tidligere år, være en bedre indikasjon på hva omsetningen i mars ville vært, og dermed bidra til et mer rettvisende bilde.

 

Lån til SMB er fint, men tør bankene å gi lånet, og ikke minst – er det forsvarlig av ledelse og styret å ta opp enda mer lån? 

Det er supert at regjeringen vil garantere for 90 % av lån som skal gis til SMB. Regjeringen har imidlertid gitt bankene ansvaret for å påse riktig kredittbehandling, og de kan dermed tape 100 % av det de låner ut.

Eksempel: Staten kan avvise krav basert på garantiordningen hvis det viser seg at banken gjorde feil i sin kredittvurdering. Da er bankens risiko plutselig 100 %, og ikke 10 % av lånebeløpet. Ordningen inneholder en rekke skjønnsmessige kriterier som gjør det ekstra vanskelig for banken å gjøre sin kredittvurdering. Dersom det ikke kommer på plass kjente, objektive kriterier som legger tydelige føringer på hvorvidt lånet innfrir kriteriene for statlig garanti, vil ikke bankene ta denne risikoen alene.

Løsning: Inntil bankene får økt forutsigbarhet for hvilke lån som faktisk faller inn under ordningen, må staten garantere for 100%. Dersom det ikke kommer på plass kjente, objektive kriterier som legger tydelige føringer på hvorvidt lånet innfrir kriteriene for statlig garanti, vil ikke bankene ta denne risikoen alene.

 

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor eller se hvordan vi kan hjelpe deg her.