1:
Blogg:

Endringer i formuesbeskatningen og investeringer i oppstartsselskaper

30. mai 2020

Martin Lange, Associate, BDO Advokater |

 

Som et tiltak for å stimulere økonomien, og i den forbindelse bidra til å sikre velferdsstatens fremtid, har Regjeringen utarbeidet et forslag til lovvedtak for Stortinget. Det foreslås flere endringer i skatteloven, som skal styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i nye og eksisterende virksomheter og arbeidsplasser.

I denne bloggposten skal du få innsikt i hovedlinjene i forslagene, som omfatter økt verdsettelsesrabatt for arbeidende kapital i formuesskatten, utvidelse av fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskaper, økt skattefordel ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet, samt reduksjon av verdsettelsesrabatten for primærboliger med høy verdi. 

 

Økt verdsettelsesrabatt

Den generelle verdsettelsesrabatten for aksjer, driftsmidler (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld er 25 % i 2020. Rabatten foreslås økt til 35 %, og omfatter aksjer, egenkapitalbevis, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, andeler i selskap med deltakerfastsetting samt driftsmidler, herunder næringseiendom.  

En viktig begrensning ligger i at verdsettelsesrabatten ikke åpner for «kjederabatt»; den omfatter kun eiendeler som eies direkte av den formuesskattepliktige. Dersom et aksjeselskap eier næringseiendom vil aksjonærene oppnå rabatten på 35 % av aksjeverdien gjennom aksjeeiet. 

Samtidig som den økte verdsettelsesrabatten for næringseiendom foreslås økt, foreslås det å senke sikkerhetsventilen fra 90 % til 78 %.

For å motvirke at rabatten skal utnyttes til å skape netto gjeldsfradrag, vil skattyters fradrag for gjeld reduseres forholdsmessig for de eiendeler som omfattes.

Endringene foreslås i tre i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2020.

 

Forskuddstrekk og forskuddsskatt

For virksomheter med regnskapsmessig underskudd er det allerede gitt fritak for forskuddsskatt og forskuddstrekk for inntektsåret 2020, og en generell utsettelse av innbetaling for første og andre termin i 2020. 

Dersom forslaget om økt verdsettelsesrabatt vedtas er det opp til skattyter å justere forskuddstrekk og forskuddsskatt etter de alminnelige regler. Dersom du likevel betaler for mye forskudd i 2020 vil det overskytende tilbakebetales ved skatteoppgjøret i 2021.

 

Skatteinsentiver for investeringer i små oppstartsselskap

I 2017 ble det innført en ordning som skulle gi personlige investorer insentiv til å investere i små oppstartsselskap, ved å gi fradrag for aksjeinnskudd i slike selskaper. Ordningen ble ikke umiddelbart så attraktiv som myndighetene hadde håpet den ville være ved lanseringen – også før koronakrisen. 

Det foreslås en permanent og en midlertidig endring i denne ordningen. 

Beløpsgrensene økes

Beløpsgrensene foreslås permanent økt, fra 500 000 kroner til 1 million kroner for investorene, og fra 1,5 millioner kroner til 5 millioner kroner for aksjeinnskudd i det enkelte foretak. Dermed vil opptil fem investorer kunne investere maksimalt beløp i samme foretak i løpet av et år, sammenlignet med maksimalt tre investorer slik dagens ordning legger opp til.

Økningen i beløpsgrensene foreslås å tre i kraft straks.

 

Personkretsen utvides midlertidig

Frem til nå har ansatte og eksisterende aksjonærer i selskapet ikke vært omfattet av ordningen. Nå foreslås det å midlertidig øke personkretsen til også å omfatte selskapets ansatte og deres nærstående, med virkning for inntektsårene 2020 og 2021. Også denne endringen foreslås trådt i kraft straks.

 

Verdsettelse av primærbolig

I dag verdsettes primærbolig kun til 25 % av den beregnede omsetningsverdi, altså en rabatt på 75 %. 

Rabatten foreslås redusert til 50 % for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger 15 millioner kroner. Forslaget er begrunnet i den favorisering primærbolig nyter i formuesbeskatningen. Regjeringen ønsker at investeringer heller skal kanaliseres mot områder som i større grad bidrar til høyere samfunnsøkonomisk avkastning.

For «vanlige» boliger er det ikke foreslått noen skatteskjerpelse.

Forslaget er tenkt gjennomført fra inntektsåret 2021. Regjeringen vil fremme et forslag i budsjettet for 2021.

 

Insentiver for ansatte til å kjøpe aksjer i arbeidsgiverselskapet

Som generell hovedregel vil ansatte som erverver aksjer til underkurs måtte betale skatt av fordelen vedkommende oppnår (forskjellen på aksjens markedsverdi og kjøpesummen, redusert med 20 %), og arbeidsgiver skal på sin side betale arbeidsgiveravgift. Den skattefrie fordelen har vært begrenset til 3 000 kroner per inntektsår. Nå foreslås det å utvide skattefriheten til 5 000 kroner. 

Endringen foreslås å tre i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2020.