1:
  • Statsbudsjett 2019
Blogg:

Endringer i skattereglene for skadeforsikringsforetak

08. oktober 2018

Regjeringen foreslår endringer i skattereglene for skadeforsikringsforetak. Forslaget er i stor grad en videreføring av foreslåtte endringer fremsatt i høringsnotat av 7. februar 2018.

Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018. 

Foreslåtte endringer
Departementet foreslår at fradrag for avsetninger til dekning av forsikringsforpliktelser i skadeforsikringsforetak begrenses til de regnskapsmessige størrelsene uopptjent bruttopremie, ikke avløpt risiko og brutto erstatningsavsetning. 

Forslaget innebærer at det bare gis fradrag for forventede fremtidige kostnader. Dette antas å innebære
en innstramming i forhold til gjeldende regler, som gir fradrag for fremtidige kostnader som det er lav sannsynlighet for at vil påløpe. 

Departementet antar at det ikke vil være behov for tilpasninger i skattereglene som følge av ventede endringer i IFRS 4. Mulige fremtidige endringer i IFRS 17 gir etter departementets oppfatning ikke grunn til å vente med et forslag om nye regler om fradrag for avsetninger i skadeforsikringsforetak.

Tidfesting av fradrag for premie til skadeforsikring
Tidfestingen av fradraget for premie har betydning i tilfeller der premien betales av en skattyter med fradragsrett for premien, det vil si når forsikringen er knyttet til skattepliktig økonomisk aktivitet. Departementet legger til grunn at fradraget for premiebetalingen skattemessig skal tidfestes til den perioden forsikringsdekningen gjelder for, jf. skatteloven § 14-2 annet ledd. 

Departementet foreslår i samsvar med høringsnotatet å presisere i skatteloven § 14-28 at fradrag for premie til skadeforsikring skal tidfestes til det inntektsåret forsikringsdekningen gjelder for. Dersom en premiebetaling gjelder flere inntektsår, må den fordeles på inntektsårene. Det foreslås også å presisere at premieinntekt i skadeforsikringsforetak skal inntektsføres ved forfall.

Naturskadefond og garantiordningen
Det foreslås ikke særlige regler for avsetninger til naturskadefondet og garantiordningen. Dette
innebærer at fradrag for avsetninger til naturskadefondet og garantiordningen ikke lenger skal innrømmes.

Departementet foreslår at samlede avsetninger til naturskadefondet og garantiordningen ved 
utløpet av inntektsåret 2017 kan settes av på en egen konto som kommer til beskatning ved avvikling av skadeforsikringsvirksomheten. Kontoen skal utgjøre en egen skatteposisjon som kan videreføres med kontinuitet ved omorganiseringer som ellers gjennomføres med skattemessig kontinuitet.

Særregler for reelt gjensidige sjøforsikringsforetak
Det pågår en notifikasjonsprosess med ESA om høringsforslaget til særregler for reelt gjensidige sjøforsikringsselskap. Ettersom notifikasjonsprosessen med ESA ikke er ferdig, foreslås det at også reelt gjensidige sjøforsikringsselskap skal omfattes av forslaget som gjelder for skadeforsikringsforetak generelt fra og med inntektsåret 2018. Departementet vil fortsatt arbeide med sikte på å få godkjent særregler for gjensidige sjøforsikringsforetak. Et eventuelt forslag til slike regler må fremmes på et senere tidspunkt når prosessen med ESA er ferdig. 

Utenlandske skadeforsikringsselskap
Etter gjeldende regler kan utenlandske skadeforsikringsselskap med filial i Norge kreve skattlegging etter en sjablongregel. Sjablongregelen går i korte trekk ut på at tre prosent av selskapets brutto premieinntekter skal anses som alminnelig inntekt som gir grunnlag for beskatning 

Departementet kan ikke se at det er særlige hensyn som tilsier at utenlandske skadeforsikringsforetak bør skattlegges på en annen måte enn foretak hjemmehørende i Norge. Departementet foreslår derfor at gjeldende særregler for inntektsbeskatning av utenlandske skadeforsikringsforetak avvikles. 

Skattemessige verdier for eiendeler og gjeld til bruk ved inntektsskattefastsettingen foreslås satt til markedsverdien per 31. desember 2017. Ettersom det ikke foreligger avsetninger for inntektsåret 2017 må det fastsettes en tenkt totalavsetning for 2017 som kan gi grunnlag for en netto fradrags- eller inntektsføring knyttet til de nye avsetningene for 2018. Positiv eller negativ differanse mellom totale avsetninger for 2018 beregnet etter de nye avsetningsreglene for skadeforsikringsselskap, og tenkte avsetninger for 2017, beregnet etter de samme avsetningsreglene, føres fradrag eller tas til inntekt.

Sjøtrygdelag
De nye fradragsreglene for skadeforsikringsforetak etter skatteloven § 8-5 som foreslås skal i 
utgangspunktet gjelde også for sjøtrygdelag.

Forslaget innebærer at reservefondet skal behandles på samme måte som sikkerhetsavsetningen i øvrige skadeforsikringsforetak, dvs at avsetningen til reservefond for inntektsåret 2017 overføres til en egen konto som inntektsføres lineært med 10 prosent hvert inntektsår fra og med inntektsåret 2018.

Avsetninger til forsikringsforpliktelser per 31. desember 2017
Departementet foreslår at differansen mellom avsetningene for inntektsåret 2017 og avsetningene for inntektsåret 2018 ikke inntektsføres umiddelbart for inntektsåret 2018, men overføres til en egen konto for avsetninger med utsatt inntektsføring. Dersom differansen er negativ, fradragsføres beløpet i sin helhet. Kontoen for avsetninger med utsatt inntektsføring skal utgjøre en egen skatteposisjon som inntektsføres lineært over en periode på 10 år (10 prosent hvert inntektsår), fra og med inntektsåret 2018.

Alternativ ikrafttredelsesregel
Som en alternativ ikrafttredelsesregel kan den skattepliktige etter forslaget velge en ordning der endringene ikke skal få virkning for avsetninger som knytter seg til bestående forsikringsforpliktelser som også forelå per 31. desember 2017. Dette er forpliktelser som er knyttet til dekning for hele eller deler av 2018 og forpliktelser knyttet til uoppgjorte (oppdagede og uoppdagede) skader frem til og med 31. desember 2017.

Foretak med avvikende regnskapsår
Ved overgangen til nye skatteregler skal differansen mellom avsetningene for inntektsåret 2017 og avsetningene for inntektsåret 2018 overføres til en egen konto for avsetninger med utsatt inntektsføring. For selskaper med avvikende regnskapsår vil det ikke foreligge årsavslutning per 31. desember 2017 eller 31. desember 2018. Departementet legger til grunn at avslutningen ved utløpet av de avvikende regnskapsårene må legges til grunn ved anvendelse av overgangsreglene. Det er da hensiktsmessig at virkningstidspunktet for endringene sammenfaller med slutten av regnskapsperioden som løper ut i 2019, slik at beregningene kan bygge på regnskapstall for regnskapsperiodene 2017–2018 og 2018–2019. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at for selskaper med avvikende regnskapsår skal 
endringene få virkning fra og med første regnskapsår som starter etter 1. januar 2018.