1:
  • Fallgruve ved treprosentregelen
Blogg:

Fallgruve ved treprosentregelen

20. februar 2020

Valget mellom utbytte og konsernbidrag er viktig dersom et salg av datterselskapet er aktuelt.

Den såkalte treprosentregelen innebærer at tre prosent av mottatt utbytte skal tas til inntekt skattemessig. Konsernunntaket innebærer at mottatt utbytte fra et selskap i samme skattemessige konsern (eierskap over 90 prosent) er unntatt fra slik inntektsføring.

Bakgrunnen for dette unntaket er at selskaper tidligere valgte å avgi konsernbidrag uten skattemessig virkning i stedet for å dele ut utbytte, og på den måten unngå at mottaker måtte inntektsføre tre prosent av utbyttet.

Departementet mente at måten utdelingen skjer på ikke bør være avgjørende for om det skal ilegges skatt etter treprosentregelen eller ikke, og departementet så det derfor ikke som hensiktsmessig å opprettholde treprosentregelen for utbytte innen konsern.

Når det gjelder når det skattemessige konsernet må foreligge, mener Skatteetaten at det gjelder ulike tidspunkt for konsernbidrag og utbytte. Det er denne ulike praktiseringen av når eiertilknytningen må være oppfylt som gjør at konsernbidrag uten skattemessig virkning bør vurderes når det er planer om å selge datterselskapet.

 

Fallgruven

Skatteetaten har i flere saker fra 2019 lagt til grunn at morselskapet må eie aksjene per 31.12 i det året som datterselskapet beslutter å avgi utbytte. Dette innebærer en fallgruve dersom datterselskapet selges i samme år som utbytte er avgitt.

Eksempel:

  • Mor eier 100 prosent av aksjene i Datter per 31.12.19.
  • På ordinær generalforsamling 30.06.20 deler Datter ut utbytte til Mor.
  • Den 30.11.20 selger Mor 50 prosent av aksjene til en ekstern part. Mor eier derfor kun 50 prosent av aksjene i Datter per 31.12.20.

Skatteetatens synspunkt er at Mor her skal inntektsføre tre prosent av utbyttet siden Mor ikke eier over 90 prosent av aksjene i Datter per 31.12.20 (vedtagelsesåret).

Dersom Datter hadde valgt å avgi et konsernbidrag uten skattemessig virkning til Mor, er det derimot konserntilknytningen 31.12.19 som er avgjørende, og på det tidspunktet var Mor og Datter i et skattemessig konsern.

Vi er kritiske til at Skatteetaten legger til grunn ulike tidspunkt for når eiertilknytningen må være oppfylt for utbytte og konsernbidrag. Ulike regler for når eiertilknytningen må være oppfylt innebærer at den selskapsrettslige formen utdelingen har vil være avgjørende for beskatningen, hvilket er stikk i strid med hele poenget bak konsernunntaket. 

Det er liten grunn til å tro at Skatteetaten vil endre sitt synspunkt, og Storbedriftsavdelingen i Skatteetatens divisjon Innsats (tidligere Sentralskattekontoret for storbedrifter), la til grunn på et seminar i november 2019 at eiertilknytningen må foreligge per 31.12 i vedtagelsesåret for at konsernunntaket skal gjelde.

 

Alternativ til utbytte – konsernbidrag uten skattemessig virkning

I de tilfeller hvor det er aktuelt å selge datterselskapet i løpet av året er et bedre alternativ at datterselskapet avgir konsernbidrag uten skattemessig virkning til morselskapet siden eiertilknytningsreglene er lempeligere. 

For konsernbidrag vedtatt på ordinær generalforsamling er det langvarig og sikker rett at det er konserntilknytningen per 31.12 i året forut for vedtagelsesåret som er avgjørende for eiertilknytningen.

Når det gjelder tilleggskonsernbidrag og konsernbidrag vedtatt på en mellombalanse er det i visse omstendigheter også eiertilknytningen per 31.12 i året forut for vedtagelsesåret som er avgjørende, og som gjør konsernbidrag til et bedre alternativ enn utbytte.

En begrensning når det gjelder konsernbidrag er dette med at konsernbidrag uten skattemessig virkning kun kan gis for den del som overstiger alminnelig inntekt, hvilket betyr at dersom datterselskapet har positiv alminnelig inntekt må det avgis konsernbidrag både med og uten skattemessig virkning.

Som oppsummering: Dersom det er aktuelt å selge datterselskapet i løpet av 2020 bør man vurdere om det i stedet skal avgis et konsernbidrag uten skattemessig virkning i stedet for å avgi et utbytte, slik at man unngår at tre prosent av utbytte må tas til inntekt i morselskapet.

Typen av konsernbidrag og hvor mye som avgis med og uten virkning må vurderes før utdelingen gjennomføres, slik at dere sikrer at eiertilknytningen er oppfylt og uten at det er risiko for dobbeltbeskatning.