• Frivillig retting
Blogg:

Feil i skatt/mva-opplysninger må varsles snarest mulig

25. mai 2018

En fersk Høyesterettsdom om frivillig retting illustrerer viktigheten av å melde fra om feil i skatt- og merverdiavgiftsopplysninger snarest mulig. I denne saken ble en tidligere advokat dømt til fengsel i tre år og åtte måneder, noe som kunne vært unngått dersom han hadde meldt ifra om unndragelsene litt tidligere. Dommen er et klart eksempel på at konsekvensene kan være alvorlige hvis man nøler for lenge med å rette feil/mangler i opplysninger som er gitt ved ligningen/skattemeldingen.

Les hele dommen her.

Regelen: Frivillig retting gir skatteamnesti

Frivillig retting (skatteamnesti) er en ordning som innebærer at en skattyter ved å frivillig rette/utfylle opplysninger som mangler eller er feil ved ligningen/skattemeldingen, vil få straffutmålingsutsettelse.  Dette innebærer at domstolen kan unnlate å idømme straff selv om den finner den tiltalte skyldig. Forutsetningen er at det gis fullstendige og korrekte opplysninger og at det oppgis opplysninger om formuens/inntektens opprinnelse.

Vilkårene for frivillig retting er ikke oppfylt dersom rettingen er fremkalt av et kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller hvis skattemyndighetene retter fastsettingen på bakgrunn av opplysninger som har kommet fra andre enn skattyteren selv.

I tilfeller hvor vilkårene for frivillig retting er oppfylt, må skattyteren betale skatt i henhold til de korrekte opplysningene som er gitt, men slipper tilleggsskatt og anmeldelse.

Domfelte nølte for lenge - retting ble ikke ansett å være frivillig

Saken som stod for Høyesterett gjaldt en advokat som over flere år hadde unndratt skatt og merverdiavgift. Da kontorfellene hans oppdaget dette, rådet de ham om å gi beskjed til skatteetaten så fort som mulig før dette kom frem på annen måte, og gjorde det klart at de kom til å informere skattemyndighetene om han ikke gjorde selv. Skattyter var usikker på om reglene om frivillig retting/skatteamnesti også omfattet merverdiavgift, og var redd for å havne i fengsel om han sa ifra.

Etter press fra kollegaene og etter at revisor var informert, varslet han omsider skattemyndighetene om saken. Samme dag hadde imidlertid revisor gjort det samme, noe den domfelte ikke var kjent med. Revisor sa ifra over telefon til skattekrimavdelingen i Skatt øst, mens domfelte sendte brev gjennom ordinær post etter å ha rådført seg med Advokatfirmaet Thommessen som forsikret om at reglene om skatteamnesti også gjaldt for merverdiavgift. Skatt øst mottok brevet om frivillig retting dagen etter.

Spørsmålet var dermed om vilkårene for frivillig retting var oppfylt og om han kunne få skatteamnesti. Flertallet på tre dommere anså ikke rettingen å være frivillig ettersom det fremsto som sikkert for domfelte da han ba om retting, at skattemyndighetene uansett ville bli varslet om unndragelsene. Mannen ble dermed dømt til fengsel i tre år og åtte måneder, under dissens 3-2.

Et sterkt signal om at feil må varsles snarest mulig

Dersom skattyteren hadde meldt ifra tidligere, slik at rettingen hadde blitt ansett som frivillig, er det sannsynlig at han hadde unngått fengselsstraffen han ble idømt. Dommen gir således et sterkt signal om at det ikke nytter å nøle med å si ifra om feil og mangler ved ligningen/skattemeldingen, og at konsekvensene av for sen retting kan bli alvorlige for skattyteren.

Trenger du hjelp i forbindelse med frivillig retting?

Vi har god erfaring med å bistå med frivillig retting og vil kunne være behjelpelige med slike typer saker fremover.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål i forbindelse med dette.