Blogg:

Finanstilsynet forventer at bankene gjennomfører beredskapsøvelser

11. mars 2020

Av: Eskild T. Thorgeirsson, Styring og utvikling i BDO & Amalie Hollen, Sikkerhet og IT-risiko i BDO |


1. januar 2019 trådte kravet til å ha en gjenopprettingsplan i kraft for banker og kredittforetak med over 5 milliarder kroner i forvaltningskapital. Finanstilsynet legger til grunn at bankene regelmessig og i forbindelse med oppdatering av planen gjennomfører beredskapsøvelser. Dette for å teste hvordan gjenopprettingsplanen kan brukes i en reell krisesituasjon og at man kan danne seg erfaringer fra å øve på gjenoppretting. 
 

Å teste bankens gjenopprettingsplan gjennom en beredskapsøvelse er for mange banker et ukjent tema. Hvis dette gjelder deg, kan denne introduksjonen til temaet hjelpe deg å komme i gang.

 

Ta utgangspunkt i scenarioene i planen og involver nøkkelpersoner

Finanstilsynet utdyper beredskapsøvelser i denne sammenhengen som øvelser hvor foretaket tar utgangspunkt i scenarioene i gjenopprettingsplanen og simulerer nødvendige ledelses- og beslutningsprosesser. For at øvelsen skal være reell forutsettes det at nødvendige nøkkelressurser involveres i beredskapsøvelsen. Dette omfatter nøkkelressurser som vil være relevante for å gjenopprette bankens finansielle stilling i en eventuell krise. Formålet med øvelsen er å teste bankens gjenopprettingskapasitet i en potensiell krisesituasjon.


Test eller simuler operasjonelle forhold knyttet til gjennomføring av tiltak


Når det gjelder selve gjennomføringen av øvelsen står banken relativt fritt til å utforme denne selv. Gjenopprettingsplanen er bankens egen plan, og øvelsen skal basere seg på scenarioer eller situasjoner som er beskrevet i denne. Det er likevel noen temaer som ifølge Finanstilsynet bør testes gjennom beredskapsøvelser. I Finanstilsynets retningslinjer for gjenopprettingsplaner trekker de frem følgende eksempler på tema som bør dekkes: 

  1. Test av kontroll- og beslutningssystemer
  2. Test/simulering av operasjonelle forhold knyttet til gjenopprettingstiltakene
  3. Test/simulering av kommunikasjonsplaner
  4. Test av tidsaspektet knyttet til gjennomføring av ulike tiltak
  5. Test av tilgang til sentralbankfasiliteter

Når bankene skal utforme og planlegge beredskapsøvelsen, er det derfor viktig at de sørger for at dette inngår og testes gjennom øvelsene.


Tilpass øvelsen til bankens modenhet og erfaring med beredskapsøvelser

Det finnes flere ulike typer av effektive beredskapsøvelser for gjenopprettingsplanen. Hvilken type øvelse man bør velge, avhenger av bankens modenhet og erfaring med beredskapsøvelser fra tidligere. 

Dersom det er første gang deltakerne gjennomfører en slik øvelse, anbefaler vi at man starter med en skriveborsøvelse der banken diskuterer hvordan de ville ha løst et tenkt scenario med gjenopprettingsplanen som input. Et annet alternativ er en innspillsøvelse. Dette er for de som har gjennomført skriveborsøvelse tidligere. Her involverer man flere fagdisipliner og legger inn tidspress. Fullskalaøvelser er et tredje alternativ. Det er for de «viderekomne.» Denne formen for øvelse krever mye i form av både ressurser og modenhet. Her legger man øvelsen så nært virkeligheten det er mulig å komme. 


Gjennomfør en evaluering av øvelsen og inkluder denne i planen

Etter øvelsen er det viktig at den evalueres og at denne evalueringen dokumenteres. Denne evalueringen kan gjøre at man finner forbedringspunkter knyttet til gjennomføringen av øvelsen, og at man finner svakheter ved nåværende plan. Dette kan gi et godt grunnlag for oppdatering av planen og implementering av endringer som et ledd i kontinuerlig forbedring. Finanstilsynet forventer også at bankene dokumenterer gjennomføringen og evalueringen av øvelsen, fordi dette skal dokumenteres i planen ved neste oppdatering. 


Øvelse gjør mester: Vær forberedt når uønskede hendelser inntreffer

Selv om det vurderes å være lav sannsynlighet for at banken rammes av en krise, er det høy sannsynlighet for at uønskede hendelser på et tidspunkt vil inntreffe. Det kan være både mindre og mer omfattende hendelser, med konsekvenser for bankens ansatte, dens økonomi, dens kunder og dens omdømme. Å øve på beredskap og krisehåndtering vil bidra til at både ansatte og ledelsen er mer forberedt og bedre rustet til å håndtere vanskelige situasjoner om de skulle oppstå. 


Kontakt oss for bistand til planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser

Våre rådgivere i avdelingen «Styring og utvikling» har bistått flere av våre kunder i arbeidet med å utarbeide deres gjenopprettingsplaner. I avdelingen for «Sikkerhet og beredskap» har vi rådgivere med lang og bred erfaring innen beredskapsøvelser på alle nivåer. For å bistå bankene med å teste deres gjenopprettingsplaner har vi derfor opprettet et tverrfaglig team som sammen vil kunne tilby en helhetlig løsning for øvelser i finansnæringen.

 

Ønsker du å bli kontaktet av en av våre eksperter? Fyll ut skjemaet under:  

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code